Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГЗАФ

  хьун f. 1. artmaq, çoxalmaq; 2. bol olmaq, bollanmaq; 3. dan. normadan artıq olmaq (yemək-içmək haqqında); гзаф хьайила, тӀуьрда жув хъинеда

  Tam oxu »
 • ГЗАФ

  zərf, sif. 1. çox; çoxlu, xeyli, olduqca, artıq; гзаф туькьуьл çox acı; 2. lazım olduğundan çox, artıq, gərəksiz, lüzumsuz; гзаф рахун çox danışmaq; *

  Tam oxu »
 • ГЗАФАРУН

  (-из, -на, -а) f. çox etmək, artırmaq, çoxaltmaq.

  Tam oxu »
 • ГЗАФБУР

  (-у, -а) c. çoxları, çoxusu, əksəriyyəti, böyük qismi.

  Tam oxu »
 • ГЗАФВАЛ

  çoxluq, bir şeyin çox olması; bolluq; * гзафвилин кьадар qram. cəm, cəm say.

  Tam oxu »
 • ГЗАФЙИСАРИН

  sif. 1. bot. çoxillik (bitkilər haqqıda); 2. bir neçə il davam edən; гзафйисарин зегьмет çoxillik zəhmət

  Tam oxu »
 • ГЗАФЛУВАРИНБУР

  c. zool. çoxqanadlılar (çoxlu qanadları olan cücülər sinfi).

  Tam oxu »
 • ГЗАФНЕДАЙ

  sif. çoxyeyən, yeyimcil, qarınqulu.

  Tam oxu »
 • ГЗАФНИ-ГЗАФ

  zərf adətən, əksərən, çox vaxt, daha çox; başlıca olaraq, əsasən.

  Tam oxu »
 • ГЗАФРА

  zərf çox, çoxlu, dəfələrdə.

  Tam oxu »
 • ГЗАФРАНГАРИН

  sif. çoxrəngli.

  Tam oxu »
 • ГЗАФРАХАДАЙ

  sif. çoxdanışan, naqqal, uzunçu.

  Tam oxu »
 • ГИБЕ

  xalça, gəbə, xalı; чичӀед гибе xovlu xalça; табунин гибе xovsuz xalça.

  Tam oxu »
 • ГИБРИД

  biol. hibrid, mələz.

  Tam oxu »
 • ГИВЕНАР

  (-ри, -ра) c. tütün bitkisinin alt yarpaqları.

  Tam oxu »
 • ГИГ

  (-ини, -ина, -ер) ox, mehvər; арабадин гиг arabanın oxu.

  Tam oxu »
 • ГИГИЕНА

  1. gigiyena; 2. гигиенадин sif. gigiyena; gigiyenik; гигиенадин къайдаяр gigiyena qaydaları.

  Tam oxu »
 • ГИГИН²

  bax гийин¹.

  Tam oxu »
 • ГИГИН¹

  (-из, -ена, гигиг) 1. oğurluğun üstünü açmaq, oğrunu nişan vermək (gizlicə); 2. şeytanlamaq, çuğullamaq, danos vermək; 3

  Tam oxu »
 • ГИДРОСТАНЦИЯ

  hidrostansiya (su-elektrik stansiyası, HES).

  Tam oxu »
 • ГИЖИ

  gic, səfeh, axmaq, ağıldan kəm, gicbəsər; * гижи авун a) vurub gicəllətmək; gicəlləndirmək; b) gic etmək (eləmək), dəli etmək, gicəltmək, sərsəmlətmək

  Tam oxu »
 • ГИЖИ

  хьун f. 1. gic olmaq, ağlı çaşmaq, sərsəmləmək, gicəlmək; 2. məc. bərk qəzəblənmək, əsəbiləşmək, cinlənmək, özündən çıxmaq; 3

  Tam oxu »
 • ГИЖИВАЛ

  1. zərbədən və s. başı gicəllənmiş adamın və ya heyvanın halı; 2. giclik, axmaqlıq, sərsəmlik.

  Tam oxu »
 • ГИЗАРИ

  bax везнеяр.

  Tam oxu »
 • ГИЙИН

  1. гийин тар bot. vələs ağacı, vələs, ulas; 2. vələs (ağacı) -i [-ı]; гийин там vələs meşəsi; гийин таз cavan vələs ağacı

  Tam oxu »
 • ГИЛ¹

  maya, acıtma; гил гун mayalamaq, maya vurmaq (südə).

  Tam oxu »
 • ГИЛ²

  dan. bax гила.

  Tam oxu »
 • ГИЛ³

  (-ди, -да, -ер) cücərti.

  Tam oxu »
 • ГИЛА

  zərf indi, hazırda, hal-hazırda, hazırkı vaxtda.

  Tam oxu »
 • ГИЛА-ГИЛА

  zərf indi-indi, yenicə, təzəcə, təzə-təzə, indicə-indicə.

  Tam oxu »
 • ГИЛА-МАД

  zərf indi, indicə; indi (də), yenə (də).

  Tam oxu »
 • ГИЛАЛДИ

  zərf indiyədək, indiyəcən, indiyə kimi, bu vaxtacan, bu vaxta qədər.

  Tam oxu »
 • ГИЛАМАЗ

  zərf 1. indidən, qabaqcadan; hələlik, hazırda, indi; 2. fürsət varkən, imkan varkən, nə qədər ki gec deyil

  Tam oxu »
 • ГИЛАН

  1. indiki, hazırkı; müasir; гилан аялар indiki uşaqlar; 2. indiki, bu dəfəki; * гилан вахт qram. indiki zaman

  Tam oxu »
 • ГИЛАНВАЛ

  indilik, indiki vəziyyət, indiki hal.

  Tam oxu »
 • ГИЛАНИ

  zərf indi də, hələ də; indiyə kimi, bu vaxtacan.

  Tam oxu »
 • ГИЛИГУН

  (-из, -на, гилиг) f. 1. birləşdirmək, calamaq; 2. qoşmaq, bağlamaq; əlaqələndirmək; 3. bağlamaq, isnad etmək, üzərinə atmaq, əlaqədar etmək; 4

  Tam oxu »
 • ГИЛИКЬАЙ

  1. ölmüş, canı çıxmış, murdar olmuş, gəbərmiş, ölü (heyvan, quş və s.); гиликьай хеб ölmüş qoyun; 2. гиликьайди (yüngül qarğış) ölmüş, azar dəymiş, çə

  Tam oxu »
 • ГИЛИКЬАРУН

  (-из, -на, -а) f. gəbərtmək, öldürmək, ölməsinə, gəbərməsinə, tələf olmasına səbəb olmaq (heyvanlar haqqında)

  Tam oxu »
 • ГИЛИКЬУН

  (-из, -на, гиликь) f. 1. ölmək, murdar olmaq, gəbərmək (heyvan, quş və s.); хеб гиликьна qoyun öldü; 2

  Tam oxu »
 • ГИЛИТӀ

  хьун f. 1. birləşmək, calanmaq; 2. qoşulmaq, birləşmək.

  Tam oxu »
 • ГИЛИТӀУН

  (-из, -на, гилитӀ) f. 1. birləşdirmək, calamaq; 2. bağlamaq, qoşmaq; əlaqələndirmək; 3. əlavə yazmaq, əlavə etmək, artırmaq; * тумар гилитӀун məc

  Tam oxu »
 • ГИМ

  sahə; meydan, açıqlıq.

  Tam oxu »
 • ГИМАН

  (-ди, -да, -ар) 1. güman, şübhə, şəkk; гиман фин gümanı getmək, şübhələnmək (birindən); 2. güman, zənn, təxmin, fərz, ehtimal; гиман авун a) güman etm

  Tam oxu »
 • ГИМИ

  (-ди, -да, -яр) gəmi; гимидин gəmi -i [-ı]; гимидин капитан gəmi kapitanı; * цӀун гими dan. paroxod.

  Tam oxu »
 • ГИМИЧИ

  gəmiçi; гимида акьахна, гимичидив дяве жемир. Ata. sözü gəmidə oturub gəmiçi ilə dava eləmə.

  Tam oxu »
 • ГИМИШ

  (-ди, -да, -ар) gümüş; гимишдин gümüşdən qayrılmış, gümüş; гимишдин цам gümüş qolbaq; * гимишдин гъал incə gümüş tel, sırma; гимишдин яд гун gümüş suy

  Tam oxu »
 • ГИМН

  (-ди, -да) himn.

  Tam oxu »
 • ГИМНАЗИЯ

  gimnaziya.

  Tam oxu »
 • ГИМНАСТИКА

  gimnastika.

  Tam oxu »