Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ГУБЕРНИЯ

  quberniya, vilayət.

  Tam oxu »
 • ГУБКА

  zool. süngər; губкадин süngər -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ГУГЛАНЧӀ,

  ГУЛГАНЧӀ 1. bot. əməköməçi fəsiləsindən bitki növü; 2. süni gül (parçadan bükülmüş).

  Tam oxu »
 • ГУГРУМ

  gurultu, gumbultu, şaqqıltı, partıltı; bax къукърум; гугрум авун bax. гугрумарун.

  Tam oxu »
 • ГУГРУМАРУН

  (-из, -на, гугрумар ая) f. guruldamaq, gumbuldamaq, partıldamaq; bax къукърумарун.

  Tam oxu »
 • ГУГРУМУН

  (-из, -на, гугрум ая) bax гугрумарун.

  Tam oxu »
 • ГУГУ

  1. bax гурва²; 2. atəş, od; * гугу гун a) atəş açmaq; atəşə tutmaq, gülləyə basmaq, topa tutmaq; b) məc

  Tam oxu »
 • ГУГУН

  dan. bax вугун.

  Tam oxu »
 • ГУГУРТ

  kim. kükürd; гугурт квай яд kükürdlü su; гугуртдин kükürd -i [-ı]; гугуртдин ни kükürd iyi.

  Tam oxu »
 • ГУГЪРИ

  dial. şaftalı, hulu (meyvə); bax шефтели.

  Tam oxu »
 • ГУДОК

  fit, uğultu, fit səsi, qudok.

  Tam oxu »
 • ГУДУЛ

  mif. Qudul (yagış, yağmur allahı).

  Tam oxu »
 • ГУДУН

  (-из, -на, гуд) f. 1. yarmaq; bölmək, parçalamaq (uzununa); кӀарас гудун odunu yarmaq; 2. cırmaq, parça-parça etmək; yırtmaq; 3

  Tam oxu »
 • ГУЖ

  (-уни, -уна, -ар) güc, qüvvə, qüvvət; цин гуж suyun gücü; гафунин гуж sözün gücü; * гуж агакьун gücü çatmaq, qüvvəsi çatmaq; maddi vəziyyəti imkan ver

  Tam oxu »
 • ГУЖАЛДИ

  zərf zorla; güclə, çox çətinliklə.

  Tam oxu »
 • ГУЖУН

  (-из, -на, -а) dial. bax гудун.

  Tam oxu »
 • ГУЖУНАЛ(ДИ)

  zərf zorla, güc tətbiq edərək; güclə.

  Tam oxu »
 • ГУЗ

  “гун”-un murad forması; bax гун; гуз тун (гуз гун) icb. a) satdırmaq; b) verdirmək.

  Tam oxu »
 • ГУЗАН

  fətir (toyda, bayramda və s. hazırlanan şirin, iri yağlı çörək).

  Tam oxu »
 • ГУКЬУН

  bax гва.

  Tam oxu »
 • ГУЛ¹

  (-уни, -уна, -ар) sütun, dirək.

  Tam oxu »
 • ГУЛ²

  mafə; tabut.

  Tam oxu »
 • ГУЛАР

  1. “гул” un cəmi; bax гул; 2. dial. bax гурар.

  Tam oxu »
 • ГУМ

  (-ади, -ада, -ар) 1. tüstü; пӀапӀрусдин гум papiros tüstüsü; гумадин tüstü -i [-ı]; цӀай авачир чкадай гум акъатдач

  Tam oxu »
 • ГУМА

  yenə (daha) var, qalıbdır; зав пул гума məndə daha pul var, məndə pul qalıbdır.

  Tam oxu »
 • ГУМАЗМА

  bax гума.

  Tam oxu »
 • ГУМАЙ-ГУМАЧИР

  dan. olan-qalan, işləndikdən, sərf olunduqdan sonra qalan; vur-tut, cəmi, hamısı, üstündə qalan.

  Tam oxu »
 • ГУМРАГЬ

  хьун f. gümrahlanmaq, sağlamlaşmaq, gümrahlaşmaq.

  Tam oxu »
 • ГУМРАГЬ

  gümrah, möhkəm, qıvraq, şux, sağlam; гумрагь жегьил gümrah gənc; * гумрагь авун gümrahlaşdırmaq, qüvvətləndirmək, sağlamlaşdırmaq; кӀвалахди инсан гум

  Tam oxu »
 • ГУМРАГЬВАЛ

  gümrahlıq; qıvraqlıq.

  Tam oxu »
 • ГУМРАГЬДАКАЗ

  zərf gümrah, qıvraq; yorulmadan, həvəslə.

  Tam oxu »
 • ГУМУКЬУН

  (-из, -на, гумукь) f. 1. qalmaq (sərf edildikdən, xərcləndikdən sonra müəyyən miqdar mövcud olmaq (pul və s

  Tam oxu »
 • ГУМУН

  f. bax гум (гум авун).

  Tam oxu »
 • ГУН

  (гуз, гана, це) f. 1. müxt. mən.: vermək; рехъ гун yol vermək; хабар гун xəbər vermək; гаф гун söz vermək; акьул гун ağıl vermək; 2

  Tam oxu »
 • ГУН-КЪАЧУН

  1. alqı-satqı, alver, ticarət; 2. dan. alışıb-verişmək, öz aralarında kəsdirmək, qət etmək, qərara almaq, sözləşmək

  Tam oxu »
 • ГУНАГЬ

  (-ди, -да, -ар) 1. günah; suç. təqsir; гунагь авун günah eləmək (işləmək), günaha batmaq; гунагьдилай гъил къачун günahından (təqsirindən) keçmək, gün

  Tam oxu »
 • ГУНГ²

  dan. qadın saç forması.

  Tam oxu »
 • ГУНГ¹

  (-уни, -уна, -ар) küng, saxsı boru (su kəməri və ya kanalizasiya üçün).

  Tam oxu »
 • ГУНГ³

  (-уни, -уна, -ар) qılınc, diş; xillə; къабандин гунг qaban qılıncı (dişi).

  Tam oxu »
 • ГУНГАРА

  su kəməri (saxsı borulardan çəkilmiş).

  Tam oxu »
 • ГУНГУРТӀ

  bax гедев.

  Tam oxu »
 • ГУНЗ

  1. bax цикӀен; 2. bax кунз.

  Tam oxu »
 • ГУНЗАР:

  гунзар югъ bayram axşamı, ərəfə; bax тӀунутӀар.

  Tam oxu »
 • ГУНИ

  1. mif. yağış allahı; 2. oyun adı.

  Tam oxu »
 • ГУНУГ²

  “гун” dan f.is. bax гун; гаф гунуг söz vermə, vəd etmə; * гунугин падеж qram. yönlük hal.

  Tam oxu »
 • ГУНУГ¹

  1. vergi, qeyri-adi istedad, qabiliyyət; 2. hədiyyə, bəxşiş, peşkəş; 3. bax гнуг.

  Tam oxu »
 • ГУП

  təql. birdən (səslə) alışan qaz, soba səsi.

  Tam oxu »
 • ГУП-ГУП

  təql. gup-gup, ürək döyüntüsünün səsi; рикӀи гуп-гуп авун a) ürəyi guppagup döyünmək; b) məc. ürəyi tıp-tıp döyünmək, ürəyi bərk döyünmək, çırpınmaq (

  Tam oxu »
 • ГУР-ГУР

  təql. gur-gur səsi; uğultu, guvultu, gurultu; гур-гур авун bax гургурун; гур-гур ацалдна кун gur-gur (gurhagur) yanmaq (alışaraq, şiddətlə yanan ocaq

  Tam oxu »
 • ГУРАР

  (-и, -а, -ар) pilləkən; nərdivan; къванцин гурар daş pilləkən; муьжуьд кӀарцӀин гурар səkkiz pilləli nərdivan (pilləkən)

  Tam oxu »