Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • НА

  (акт. п.) sən; bax вун (вуна).

  Tam oxu »
 • НАБАТ

  (-ди, -да, -ар) nabat (şirni növü).

  Tam oxu »
 • НАБАТАТ

  (-ди, -да, -ар) 1. nəbatat; bitki, bitki aləmi; 2. bitkilər haqqında elm (bax ботаника).

  Tam oxu »
 • НАБАТАТЧИ

  nəbatatçı, botanik.

  Tam oxu »
 • НАБЕЛЕД

  nabələd; набелед хьун nabələd olmaq, bələd olmamaq.

  Tam oxu »
 • НАБЕЛЕДВАЛ

  nabələdlik.

  Tam oxu »
 • НАБОР

  mətb. düzüm, yığım.

  Tam oxu »
 • НАБУТ

  1. naqis, eyibli, fiziki qüsurlu; şikəst, əlil, şil; набут аял şikəst uşaq; 2. məc. halı pərişan, halı pozğun; nasaz, naxoş, xəstə; 3

  Tam oxu »
 • НАБУТ

  хьун f. 1. şikəst olmaq, əlil olmaq; 2. məc. nasaz olmaq, naxoşlamaq.

  Tam oxu »
 • НАБУТАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. naqis etmək, şikəst etmək, əlil olmasına səbəb olmaq; 2. məc. xəstə salmaq, naxoşlatmaq

  Tam oxu »
 • НАБУТВАЛ

  1. naqislik, naqis olma, qüsurlu olma, eyiblilik; əlillik, şikəstlik, şillik; 2. məc. nasazlıq, əzginlik, naxoşluq; 3

  Tam oxu »
 • НАВ

  rəng (işıq tonu); мичӀи нав tünd rəng.

  Tam oxu »
 • НАВА

  aprel.

  Tam oxu »
 • НАГАГЬ

  1. bağl. əgər, hərgah; 2. zərf. nagah, birdən, gözlənilmədən, qəfildən, xəbərsiz, ansızın.

  Tam oxu »
 • НАГАН

  (-ди, -да, -ар) naqan (tapança).

  Tam oxu »
 • НАГЪВ¹

  (накъвади, накъвада, накъвар) göz yaşı, yaş; вилерай нагъв авадарун göz yaşı tökmək (axıtmaq), ağlamaq; вилериз нагъв хъиткьинун (атун) gözləri yaşarm

  Tam oxu »
 • НАГЪВ²

  (-ади, -ада, -ар) közəl, köçəl, saman; нагъвар чараданбур ятӀани муьхц жуванди я. Ata. sözü saman sənin deyil, samanlıq ki, sənindir; * кьиле нагъвар

  Tam oxu »
 • НАГЪД

  nağd; pul; нагъд авун a) nağd etmək, bir şeyi satıb pul etmək; b) dan. yəqin etmək; нагъд пул nağd pul, nağd

  Tam oxu »
 • НАГЬАКЬА

  zərf nahaqdan, haqsız olaraq; haqsız yerə, nahaq yerə, əbəs yerə, boş yerə, lüzumsuzcasına.

  Tam oxu »
 • НАГЬАКЬАН

  1. haqsız, nahaq; нагьакьан кар haqsız iş; 2. nalayiq, pis, yersiz, qeyri-əxlaqi; нагьакьан гаф nalayiq söz; 3

  Tam oxu »
 • НАГЬАКЬАНВАЛ

  1. haqsızlıq, nahaqlıq; haqsız iş; 2. məc. pislik, yamanlıq, pis hərəkət, pis əməl, pis iş, alçaq hərəkət

  Tam oxu »
 • НАГЬАР

  iri sini, məcməyi; цурун нагьар mis məcməyi.

  Tam oxu »
 • НАГЬАХЪ

  1. nahaq, haqsız, əsassız, ədalətsiz; qanunsuz; нагьахъ кар авун nahaq iş tutmaq; 2. zərf haqsız yerə, nahaq yerə, əbəs yerə, boş yerə; * нагьахъ я əb

  Tam oxu »
 • НАГЬАХЪА

  bax нагьакьа.

  Tam oxu »
 • НАГЬАХЪВАЛ

  haqsızlıq, ədalətsizlik, insafsızlıq, nahaqlıq.

  Tam oxu »
 • НАГЬАХЪДАКАЗ

  zərf 1. nahaqdan, yanlış olaraq, haqsız olaraq; haqsızcasına, insafsızcasına; 2. əbəs yerə, nahaq yerə, boş yerə, lüzumsuzcasına; ciddi səbəb olmadan,

  Tam oxu »
 • НАДИНЖ

  nadinc, dəcəl, şuluq.

  Tam oxu »
 • НАДИНЖВАЛ

  nadinclik, dəcəllik, şuluqluq; надинжвал авун bax надинжвалун.

  Tam oxu »
 • НАДИНЖВАЛУН

  (-из, -на, -а) f. nadinclik etmək, dəcəllik etmək, şuluqluq etmək, şuluq salmaq.

  Tam oxu »
 • НАДИР

  nadir, aztapılan, az ələ düşən, az təsadüf edilən.

  Tam oxu »
 • НАЖАХ

  (-ди, -да, -ар) balta, nacaq; bax якӀв.

  Tam oxu »
 • НАЗ

  (-ди, -да) yaln. t. naz, işvə, qəmzə, naz-qəmzə; наз авун naz eləmək, işvə etmək, nazlanmaq, cilvələnmək; * наз гун naz satmaq (eləmək), nazlanmaq, ci

  Tam oxu »
 • НАЗАНИ

  şair. 1. nazlı, işvəkar, cilvəli, nazənin, nazəndə; 2. gözəl, nazənin.

  Tam oxu »
 • НАЗИК

  1. şair. nazik; incə; zərif, gözəl, qəşəng; 2. bax шуькӀуь; 3. bax кьелечӀ.

  Tam oxu »
 • НАЗИКВАЛ

  1. şair. naziklik; incəlik, həssaslıq, riqqət; назиквилелди zərf bax назикдаказ; 2. bax шуькӀуьвал; 3

  Tam oxu »
 • НАЗИКДАКАЗ

  zərf nazikanə, nəzakətlə, incə bir tərzdə, incəliklə.

  Tam oxu »
 • НАЗИР

  (-ди, -да, -ар) 1. nazir; 2. nəzarət edən, baxan, idarə edən.

  Tam oxu »
 • НАЗИРВАЛ

  nazirlik (nazir vəzifəsi).

  Tam oxu »
 • НАЗНАЗИ

  1. baş örpəyi (nazik ipəkdən); 2. naz-nazı (oyun havası).

  Tam oxu »
 • НАИБ

  (-ди, -да, -ар) 1. tar. naib, vəkil, canişin; 2. köməkçi, əlaltı; 3. kənd icması başçısı, yerli inzibati idarə rəisi

  Tam oxu »
 • НАИБВАЛ

  naiblik, vəkillik, canişinlik.

  Tam oxu »
 • НАЙИБ

  (-ди, -да, -ар) dial. toy mərasimində: bəyin (oğlanın) sağdışı və ya soldışı.

  Tam oxu »
 • НАЙИБВАЛ

  sağdışlıq ya soldışlıq (toyda).

  Tam oxu »
 • НАКЛОНЕНИЕ

  qram. feil forması; хабардин наклонение xəbər forması.

  Tam oxu »
 • НАКЬ

  zərf dünən, keçən gün.

  Tam oxu »
 • НАКЬАЛАЙ

  zərf dünəndən, dünəndən başlayaraq; накьалай инихъ dünəndən bəri.

  Tam oxu »
 • НАКЬАЛДИ

  zərf dünənə kimi, dünənədək.

  Tam oxu »
 • НАКЬАН

  dünənki, dünən olmuş; накьан югъ dünənki gün, dünən.

  Tam oxu »
 • НАКЬВ

  (-ади, -ада, -ар) 1. torpaq; чӀулав накьв qara torpaq; накьвадин a) torpaq -i [-ı]; b) “накьв” söz. sif

  Tam oxu »
 • НАКЬУШ

  bax нунуш.

  Tam oxu »