Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • РАБ

  (рапуни, рапуна, рапар) 1. iynə; 2. tib. şpris; iynə, dərman; раб ягъун a) tib. iynə vurmaq; b) iynə ilə tikmək; c) sırımaq; * рапунал гьалтна iynəyə

  Tam oxu »
 • РАБАТВАЛ

  klas. tərtib, səliqə, nizam, qayda; рабатвал авун tərtibə salmaq, qaydaya salmaq, səliqəyə salmaq, nizama salmaq

  Tam oxu »
 • РАББИ

  (-ди, -да) rəbb, allah, tanrı.

  Tam oxu »
 • РАВ

  (-у, -а, -ар) 1. günlük; шапкадин рав şapka günlüyü; 2. dodaq, qabın və s. üst qırağı, kənarı; раварив кьван ацӀурун dodağına qədər doldurmaq; 3

  Tam oxu »
 • РАГ²

  (-а, -а, -ар) qaya.

  Tam oxu »
 • РАГ¹

  astr. Merkuri (planet).

  Tam oxu »
 • РАГЪ

  (ракъини, ракъина, ракъар) 1. günəş, gün; ракъинин günəş (gün) -i [-ı]; ракъинин экв günəş işığı; 2. şair

  Tam oxu »
 • РАГЪАЛАГ

  bax гъаргъалаг.

  Tam oxu »
 • РАГЪВАЛ

  bax ругъвал.

  Tam oxu »
 • РАГЪВАЦ

  Bozdar (boztüklü qoyun itinə verilən ad).

  Tam oxu »
 • РАГЪДАН

  toran, qaşqaralan vaxt, alaqaranlıq; рагъдан хьун axşamüstü hava qaralmağa başlamaq, toranlaşmaq.

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛ

  1. bulanıq (mayelər haqqında); рагъул яд bulanıq su; 2. donuq, tutqun, dumanlı, qeyri-şəffaf; рагъул шуьше donuq şüşə; 3

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛ

  хьун f. 1. bulanmaq, duruluğunu, şəffaflığını itirmək; tutqunlaşmaq; яд вацӀун кьиляй рагъул жеда. Ata

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛАР

  (-ри, -ра) c. çöküntü, lil, xılt.

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. bulandırmaq, bulanıq hala salmaq; яд рагъуларун suyu bulandırmaq; 2. məc. dumanlandırmaq, tutqunlaşdırmaq, dumanlı etmək; qarışdı

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛВАЛ

  1. bulanıqlıq, bulanıq mayenin halı; 2. tutqunluq, donuqluq.

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛДАКАЗ

  zərf bulanıq halda.

  Tam oxu »
 • РАГЪУЛДИЗ

  zərf 1. tutqun, donuq halda; 2. bax рагъулдаказ.

  Tam oxu »
 • РАГЪУН

  (-ди, -да, -ар) bax ругъун.

  Tam oxu »
 • РАГЬИЛ

  (-ди, -да, -ар) kitabaltı, rəhlə (ər.).

  Tam oxu »
 • РАГЬМЕТ

  1. rəhmət, mərhəmət, rəhm etmə; 2. din. rəhmət, vəfat etmə; рагьметдиз фин rəhmətə getmək, allah(ın) rəhmətinə getmək, ölmək; рагьмет гъун rəhmət demə

  Tam oxu »
 • РАД

  (ратуни, ратуна, ратар) 1. anat. bağırsaq; буьркьуь рад kor bağırsaq; шуькӀуь рад nazik bağırsaq, acı bağırsaq; яру рад qida borusu; qızılözək (dan

  Tam oxu »
 • РАД-РУФУН

  iç, içalat; хпен рад-руфун qoyunun içalatı.

  Tam oxu »
 • РАДИО

  radio; радиодин radio -i [-ı].

  Tam oxu »
 • РАДИОГНУГ

  radioverilişi.

  Tam oxu »
 • РАДИУС

  1. riyaz. radius; 2. məc. bir şeyin əhatə dairəsi, yayılma dairəsi.

  Tam oxu »
 • РАЖ

  (рачуни, рачуна, рачар) 1. azuqə, ərzaq (taxıl, un) ehtiyatı, qış ehtiyatı; са рипе къуьлуькай раж жедач

  Tam oxu »
 • РАЗВАР

  çən.

  Tam oxu »
 • РАЗИ

  хьун f. razı olmaq, razılıq vermək, razılaşmaq.

  Tam oxu »
 • РАЗИ

  razı, məmnun; рази авун razı etmək, razı salmaq, məmnun etmək.

  Tam oxu »
 • РАЗИВАЛ

  razılıq, məmnunluq, məmnuniyyət; разивал гун razılıq vermək, razı olmaq.

  Tam oxu »
 • РАЗИВАЛУН

  razılığını bildirmək, məmnunluğunu bildirmək.

  Tam oxu »
 • РАЗИВИЛЕЛДИ

  zərf razı halda, məmnun halda; razılıqla; xoşluqla, məmnunluqla.

  Tam oxu »
 • РАЗИДАКАЗ

  razı halda, məmnun halda.

  Tam oxu »
 • РАЙКОМ

  raykom (rayon komitəsi); райкомдин raykom -i [-ı].

  Tam oxu »
 • РАЙОН

  (-ди, -да, -ар) rayon; райондин rayon -i [-ı].

  Tam oxu »
 • РАЙСОВЕТ

  tar. raysovet (rayon soveti); райсоветдин raysovet -i [-ı]; райсоветдин седри raysovet sədri.

  Tam oxu »
 • РАК

  (рикӀини, рикӀина, рикӀинар) 1. qapı; кьве хилен рак ikitaylı qapı; 2. рикӀинин qapı -i [-ı]; рикӀинин хел qapı tayı; * рак ахъа qapısı açıq, qonaqpər

  Tam oxu »
 • РАК-ДАКӀАР

  qapı-pəncərə, qapı və pəncərə.

  Tam oxu »
 • РАКЪАР

  (-и, -а) günəşli günlər; bax рагъ.

  Tam oxu »
 • РАКЪИНПЕПЕ

  zool. parıldaq (rus. bronzovka).

  Tam oxu »
 • РАКЪИНЦУЬК

  1. bot. günəbaxan; 2. ракъинцуькведин günəbaxan -i [-ı].

  Tam oxu »
 • РАКЪУН

  (-уз, -ана, -угъ) bax ракъурун; илчияр ракъун elçi göndərmək.

  Tam oxu »
 • РАКЪУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. müxt. mən.: göndərmək, yollamaq; чар ракъурун məktub göndərmək; 2. ezam etmək; 3

  Tam oxu »
 • РАКЬ

  (-у, -а, -ар) 1. dəmir; 2. ракьун dəmirdən qayrılmış; ракьун рак dəmir qapı; * кьенердин ракьар dəhnə, yüyən ağızlığı; кӀвачерик ракь вегь! ayağının a

  Tam oxu »
 • РАКЬ-РИБ

  top. dəmir-dümür, dəmir parçaları; dəmirdən qayrılmış şeylər.

  Tam oxu »
 • РАКЬ-РУКЬ

  bax ракь-риб.

  Tam oxu »
 • РАКЬАР

  (-и, -а) yaln. c. 1. tələ; амалдар сикӀрен кьве кӀвачни ракьара гьатда. Ata. sözü tülkünün zirəngi iki ayağından tələyə düşər; 2

  Tam oxu »
 • РАКЬУН¹

  “ракь” söz. sif. bax ракь; * ракьун балкӀан klas. maşın, traktor mənasında; ракьун девир dəmir dövrü; ракьун рехъ dəmir yolu, relsli yol

  Tam oxu »
 • РАКЬУН²

  (-ваз, -вана, -укь) f. həddindən artıq qurumaq, bərkləşmək, daş (dəmir) kimi olmaq (çörək və s. haqqında)

  Tam oxu »