Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ТА

  [тта]; та хьун dial. bax тӀа хьун.

  Tam oxu »
 • ТА

  əd. ta; lap; та зулалди ta payıza qədər.

  Tam oxu »
 • ТА-ТА

  [тта-тта] uş. dil. zərf addım-addım, yavaş-yavaş; та-та фин yavaş-yavaş (təzə-təzə) yeriməyə başlamaq (körpə haqqında)

  Tam oxu »
 • ТАБ¹

  tab, dözüm, durum, davam; таб гун (таб авун, таб гъун) tab gətirmək (etmək), davam gətirmək, dözmək, qatlaşmaq

  Tam oxu »
 • ТАБ²

  qıc olma, çəng olma, tutulma; таб акьалтун qıc olmaq, tutulmaq, hərəkətdən düşmək.

  Tam oxu »
 • ТАБ³

  (-уни, -уна, -ар) üsul, yol (xalçaçılıqda); * табунин гам sadə üsulla toxunulmuş xalça, xovsuz xalça

  Tam oxu »
 • ТАБ

  хьун f. nəm çəkmək, nəmlənmək, yaşlanmaq, rütubətlənmək, höyüşlənmək.

  Tam oxu »
 • ТАБ

  [ттаб] (c. тапарар) yalan; qeyri-gerçək, uydurma; тапаррин тум куьруь жеда. Ata. sözü yalanın ömrü az olar; таб авун bax табун; * лацу тапарар məc

  Tam oxu »
 • ТАБ4

  1. nəm, yaşlıq, rütubət; таб чӀугун nəm çəkmək; 2. rütubətli, yaş, nəm; таб гьава rütubətli hava; таб кӀарас yaş odun; 3

  Tam oxu »
 • ТАБ-ГЬЕНЛЕ

  top. dan. yalan-palan (1. is. yalan sözlər, boş, əsilsiz sözlər; 2. sif. saxta, uydurma).

  Tam oxu »
 • ТАБ-КЕРЧЕК

  zərf yalan-gerçək, yalandan ya doğrudan.

  Tam oxu »
 • ТАБАГЪ¹

  vərəq, təbəqə (ər.).

  Tam oxu »
 • ТАБАГЪ²

  1. aşılanmış; табагъ хам aşılanmış dəri; табагъ авун bax табагъун; табагъ хьун a) aşılanmaq; b) məc. ram olmaq, tabe olmaq, yumşalmaq; 2

  Tam oxu »
 • ТАБАГЪУН

  (-из, -на, табагъ ая) f. 1. dabbağ etmək, aşılamaq; 2. məc. dan. əzişdirmək, cəzalandırmaq; 3. məc. dan

  Tam oxu »
 • ТАБАГЪЧИ

  dabbağ.

  Tam oxu »
 • ТАБАГЪЧИВАЛ

  dabbağlıq.

  Tam oxu »
 • ТАБАСАРАН

  tabasaran (Dağıstanda xalq); табасаран чӀал tabasaran dili.

  Tam oxu »
 • ТАБАСАРАНВИ

  tabasaranlı.

  Tam oxu »
 • ТАБАШИР

  tabaşir (yumşaq, ağ əhəngdaşı; əhəndaşı parçası, tozu və ya məhlulu).

  Tam oxu »
 • ТАБВАЛ

  nəmlik, nəmişlik, rütubət, yaşlıq, rütubətlilik, islaqlıq; табвал кумай nəmtəhər, höyüş, bir qədər nəm, bir qədər rütubətli; bax ламувал

  Tam oxu »
 • ТАБВАЛ

  [ттабвал] 1. yalanlıq, yalan olma, düz olmama, doğru olmama, əsli olmama, əsilsizlik; 2. yalan, hiylə, kələk

  Tam oxu »
 • ТАБДИЛ

  klas. dəyişmə, dəyişdirmə, təbdil (ər.); табдил авун təbdil etmək, dəyişmək; табдил хьун təbdil olmaq, dəyişilmək, əvəz olunmaq

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЧИ

  tabelçi, tabelə baxan (bax табель 2).

  Tam oxu »
 • ТАБЕЛЬ

  tabel (1. cədvəl; 2. fəhlə və qulluqçuların işə gəlib getməsini qeydə almaq üçün lövhə).

  Tam oxu »
 • ТАБИАРУН

  (-из, -на, -а) f. bax табий (табий авун).

  Tam oxu »
 • ТАБИЙ

  tabe, tabe olan, asılı olan; müti, itaətli, itaətkar; * табий авун 1. tabe etmək, ram etmək, asılı etmək; 2

  Tam oxu »
 • ТАБИЙ

  хьун f. tabe olmaq, ram olmaq, itaət etmək, boyun əymək.

  Tam oxu »
 • ТАБИЙВАЛ

  tabelik, tabe olma, asılılıq, tabeiyyət; itaət etmə, itaətkarlıq, mütilik, boyun əymə; * табийвилик хьун tabeliyində olmaq, sərbəst olmamaq, birindən

  Tam oxu »
 • ТАБИЙДАКАЗ

  zərf itaətlə, itaətkarlıqla, itaətkarcasına, tabe halda, müticəsinə.

  Tam oxu »
 • ТАБЛИГЪАТ

  təbliğat; таблигъат тухун təbliğat aparmaq.

  Tam oxu »
 • ТАБЛО

  1. rəss. şəkil, rəsm, iri şəkil; 2. xüs. tablo.

  Tam oxu »
 • ТАБУН

  [ттабун] (-из, -на, таб ая) f. yalan danışmaq, yalan söyləmək, doğru söyləməmək; özündən uydurmaq; aldatmaq

  Tam oxu »
 • ТАБУН²

  (-из, -на, таб ая) bax таб4 (таб авун).

  Tam oxu »
 • ТАБУН¹

  (-из, -на, таб ая) bax таб¹ (таб авун).

  Tam oxu »
 • ТАБУРЕТКА

  taburet, kətil.

  Tam oxu »
 • ТАВ¹

  (-уни, -уна, -ар) baca, ban; buxarı; bax тавун.

  Tam oxu »
 • ТАВ²

  (-ди, -да, -ар) qonaq otağı; * тав(дин) кӀвал bax тавкӀвал 1).

  Tam oxu »
 • ТАВ³

  (-ди, -да, -ар) çalar, çalarlıq, rəng müxtəlifliyi; рангунин тав rəng çaları; лацу тав алай ağ rəngə çalan, ağa çalar, ağımtıl; яру тав акъатун qırmız

  Tam oxu »
 • ТАВА

  bax ягълав.

  Tam oxu »
 • ТАВА

  dial. bax дяве.

  Tam oxu »
 • ТАВАЗИ

  nəvazişli, nəvazişkar, səmimi, oxşayıcı, şəfqətli, mehriban (münasibət haqqında).

  Tam oxu »
 • ТАВАЗИВАЛ

  1. nəvaziş, əzizləmə, oxşama, nazlama, mehribanlıq, şəfqət; тавазивал авун oxşamaq, nazlamaq, əzizləmək, nəvaziş göstərmək, şəfqət göstərmək; 2

  Tam oxu »
 • ТАВАЗИВИЛЕЛДИ

  zərf 1. nəvazişlə, mehribanlıqla, məhəbbətlə, riqqətlə, oxşayaraq; 2. təvazökarcasına, təvazökarlıqla, nəzakətlə

  Tam oxu »
 • ТАВАКЪУ

  (-ди, -да, -яр) xahiş, dilək, istək, rica, təvəqqe, yalvarma; тавакъу авун xahiş etmək, rica etmək, təvəqqe etmək, yalvarmaq; тавакъу авуналди вак хир

  Tam oxu »
 • ТАВАР

  1. klas. sənubər (gözəlin boyu, qaməti haqqında); 2. qamətli, əndamlı, nazənin (gözəl haqqında); 3. məc

  Tam oxu »
 • ТАВАТ

  (-ди, -да, -ар) şair. 1. gözəl (qız, qadın); tavat (gözəlin epitetlərindən biri); 2. məc. xanım.

  Tam oxu »
 • ТАВАТВЕКЬ

  bot. xanımotu.

  Tam oxu »
 • ТАВАТУН

  “аватун”-un inkarı.

  Tam oxu »
 • ТАВКӀВАЛ

  1. qonaq otağı; 2. qonaq evi, mehmanxana.

  Tam oxu »
 • ТАВРАТ

  tövrat (yəhudilərin müqəddəs dini kitabı).

  Tam oxu »