MÜRƏKKƏB

I. i. ink; üzünü çıxartmaq üçün ~ copying ink; solmayan ~ indelible ink

II. s. 1. composite; complex, compound; (çətin) complicated; ~ məsələ complicated question; knotty problem; ~ söz qram. compound word; ~ cümlə qram. composite sentence; tabeli ~ cümlə complex sentence; tabesiz ~ cümlə compound sentence; ~ rəqəm riyaz. complex number; 2. ~ ləkəsi ink-stain; ~ qələmi copying / indelible pencil

MÜRƏXXƏS
MÜRƏKKƏBQABI

Значение слова в других словарях