MÜRƏKKƏB

MÜRƏKKƏB1

ə. 1) bir neçə ünsürdən ibarət olan; 2) birləşmiş, tərkibə daxil olmuş, tərkibə salınmış; 3) qurma, düzəltmə.

MÜRƏKKƏB2

ə. yazı yazmaq üçün rəngli maye boya.

MÜRƏXXƏS
MÜRƏKKƏBAT

Значение слова в других словарях