PRİORİTÉT

sif. [ alm. ]
1. Birincilik.
2. Müəyyən bir sahədə üstünlük təşkil edən.
PRİNSİPSİZLİK
PRİPİ́SKA

Значение слова в других словарях