RADİLƏ

bir-birinin ardınca gedən; sonradan, cərgə; iz bilən, yol bilən.
RADİL
RAF