Слово VADİ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. 1) iki dağ arasında olan uzun dərə; 2) çay yatağı; məcra; 3) çöl, səhra; 4) sahə; 5) məkan, yer. Vadiyi-eymən Musa peyğəmbərin minacat üçün getdiyi dərənin adı; vadiyi-xamuşan 1) sakitlər dərəsi; 2) m. qəbiristan; vadiyi-həşr bax vadiyi-məhşər; vadiyi-məhşər məşhər dərəsi, qiyamət yeri; vadiyi-veyl cəhənnəmdə bir dərənin adı.

← VACİBÜZZƏKAT

ə. 1) zəkat düşən, zəkat verilən adam. 2) m. fağır, kasıb.

VADİD →

f. yenidən görünmə, yeni baxış.