Rusca-azərbaycanca lüğət

 • РАБ

  1. qul, kölə, əsir, bəndə

  Tam oxu »
 • РАБОТА

  1. iş; 2. əmək, məşğələ, qulluq; 3. əsər

  Tam oxu »
 • РАБОТАДАТЕЛЬ

  iş verən, işə götürən, fəhlətutan, sahibkar

  Tam oxu »
 • РАБОТАСПОСОБНОСТЬ

  işləmək qabiliyyəti, çalışmaq iqtidarı, iş bacarığı, çalışqanlıq

  Tam oxu »
 • РАБОТАТЬ

  1. işləmək;2. çalışmaq; 2. hazırlamaq

  Tam oxu »
 • РАБОТНИК

  1. işçi, qulluqçu; 2. fəhlə, muzdur

  Tam oxu »
 • РАБОТЯГА

  çalışqan adam, işlək, işcil, iş bacaran

  Tam oxu »
 • РАБОЧИЙ

  1. fəhlə, əmələ; 2. əməkçi, zəhmətkeş; 3. işlək, işləyən; 4. iş

  Tam oxu »
 • РАБСТВО

  1. köləlik, əsarət, qulluq; 2. quldarlıq (quruluşu); 3. itaət, tabelik

  Tam oxu »
 • РАВЕЛИН

  istehkam, bürc, qala

  Tam oxu »
 • РАВЕНСТВО

  1. bərabərlik; 2. tənlik

  Tam oxu »
 • РАВНЕНИЕ

  1. bərabərləşdirmə, tənləşdirmə; 2. bərabərləşmə, tənləşmə; 3. tutuşdurma, müqayisə etmə, müqayisə; 4

  Tam oxu »
 • РАВНИНА

  düzənlik, düzəngah, düzən, düz (yer)

  Tam oxu »
 • РАВНО

  1. eyni dərəcədə, ....kimi; 2. həmçinin, habelə, eləcə də

  Tam oxu »
 • РАВНОБЕДРЕННОСТЬ

  bərabəryanlılıq

  Tam oxu »
 • РАВНОВЕСИЕ

  tarazlıq, müvazinət

  Tam oxu »
 • РАВНОДУШИЕ

  laqeydlik, etinasızlıq, əhəmiyyət verməmə

  Tam oxu »
 • РАВНОДУШНО

  laqeyd, etinasız, maraqsız

  Tam oxu »
 • РАВНОЗНАЧАЩИЙ

  1.eyni əhəmiyyətə mail olna; 2.birqiymətli, eyni qiymətli, bərabər qiymətli

  Tam oxu »
 • РАВНОЗНАЧНОСТЬ

  1. eyni əhəmiyyətə malik olma; 2. eyni qiymətə malik olma, bərabər qiymətdə olma

  Tam oxu »
 • РАВНОЗНАЧНЫЙ

  eyni mənalı, bir mənalı, eyni mənası olan; 2. eyniqiymətli

  Tam oxu »
 • РАВНОМЕРНО

  1. bir bərabərdə, bir ölçüdə, bir qərarda; 2. bərabər, müntəzəm

  Tam oxu »
 • РАВНОМЕРНОСТЬ

  1. bir bərabərdə olma, bir ölçüdə olma, bir qərarda olma; 2. müntəzəmlik, bərabərlik

  Tam oxu »
 • РАВНОПРАВИЕ

  hüquq bərabərliyi, bərabər hüquq

  Tam oxu »
 • РАВНОПРАВНОСТЬ

  bərabər hüquqluluq

  Tam oxu »
 • РАВНОСИЛЬНЫЙ

  1. eyni güclü, qüvvəcə bərabər, bərabər qüvvəli, bərabər güclü; 2. bərabər olan, ...demək olan, eyni, bir

  Tam oxu »
 • РАВНОСТОРОННИЙ

  bərabərtərəfli

  Tam oxu »
 • РАВНОУГОЛЬНЫЙ

  bərabərbucaqlı

  Tam oxu »
 • РАВНОЦЕННОСТЬ

  1. qiymətcə bərabər olma, dəyərcə bərabər olma, birqiymətlilik; 2. eyni əhəmiyyətə (dəyərə, keyfiyyətə) malik olma

  Tam oxu »
 • РАВНЫЙ

  1. tən, bir, bərabər, eyni; 2. tay

  Tam oxu »
 • РАВНЯТЬ

  1. tənləşdirmək, bərabərləşdirmək; 2. bərabər tutmaq, tay tutmaq

  Tam oxu »
 • РАДЕНИЕ

  1. kömək, himayə, qeydkeşlik, can yadırma; 2. bəzi təriqətlərdə: yüyürmək, atılıb düşmək, hərlənmək və s

  Tam oxu »
 • РАДЕТЬ

  1. kömək etmək, himayə etmək, can yandırmaq; 2.yüyürmək, atılıb – düşmək

  Tam oxu »
 • РАДИКАЛЬНО

  qəti (surətdə)

  Tam oxu »
 • РАДИОВЕЩАНИЕ

  1. radioverilişi; 2. radioverilişi idarələri şəbəkəsi

  Tam oxu »
 • РАДИОЛОКАЦИЯ

  radiolokasiya

  Tam oxu »
 • РАДИОПЕРЕДАЧА

  radioverilişi

  Tam oxu »
 • РАДИОПРИЕМНИК

  radioqəbuledici aparat

  Tam oxu »
 • РАДИОСТАНЦИЯ

  radiostansiya, radio stansiyası

  Tam oxu »
 • РАДОВАТЬ

  1. sevindirmək, şadlandırmaq, fərəhləndirmək, şad etmək; 2. oxşamaq

  Tam oxu »
 • РАДОВАТЬСЯ

  sevinmək, şadlanmaq, fərəhlənmək

  Tam oxu »
 • РАДОСТЬ

  1. sevinc, fərəh, şadlıq; 2. nəşə, zövq; 3. əzizim (müraciət)

  Tam oxu »
 • РАДУГА

  1. göy qurşağı, qövsi – qüzeh;2. əlvan zolaq

  Tam oxu »
 • РАДУЖНЫЙ

  1. əlvan, rəngbərəng; 2. süvindirici, ümidverici, xoş

  Tam oxu »
 • РАДУШИЕ

  səmimilik, mehribanlıq, üzügülərlik

  Tam oxu »
 • РАЗ

  1. dəfə, kərrə, səfər; 2. bir

  Tam oxu »
 • РАЗАССИГНОВАТЬ

  pul ayırmaq, pul buraxmaq

  Tam oxu »
 • РАЗБАВИТЬ

  1. durulaşdırmaq, qatmaq (su və s.)

  Tam oxu »
 • РАЗБАВКА

  durulaşdırma, qatma, qatılma, qarışdırma; 2. zəifləşdirmə

  Tam oxu »
 • РАЗБАЗАРИВАНИЕ

  dağıtma, israf etmə, puça çıxartma, israf edilmə

  Tam oxu »