Rusca-azərbaycanca lüğət

 • РАЗБАЗАРИТЬ

  dağıtmaq, israf etmək, puça çıxartmaq

  Tam oxu »
 • РАЗБЕГ

  1. yüyürmə

  Tam oxu »
 • РАЗБИВКА

  1. sındırma, qırma; 2. bömə; 3. salma, qurma;

  Tam oxu »
 • РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

  təhqiqat, istintaq, işə baxma (baxılma)

  Tam oxu »
 • РАЗБИРАТЬ

  1. seçmək, araşdırmaq, ayırd etmək

  Tam oxu »
 • РАЗБИТИЕ

  1. sındırma, qırma; 2. bölmə, bölünmə, ayırma; 3. salma, zədələmə, əzmə; 4. məğlub etmə, darmadağın etmə; 5

  Tam oxu »
 • РАЗБИТЬ

  1.sındırmaq; 2. qırmaq; 3. bömək, ayırmaq; 4. salmaq; 5. qurmaq; 6. vurmaq, şikəst etmək, zədələmək, əzmək, yaralamaq; 7

  Tam oxu »
 • РАЗБОГАТЕТЬ

  l. varlanmaq, dövlətlənmək, zənginləşmək; 2. əldə etmək, almaq, malik olmaq

  Tam oxu »
 • РАЗБОЙНИК

  1. quldur, yolkəsən, soyğunçu; 2. yırtıcı. Zalım; 3. nadinc, dəcəl, yaramaz (uşaq)

  Tam oxu »
 • РАЗБОЙНИЧАТЬ

  1. quldurluq etmək, soyğunçuluq etmək, yol kəsmək; 2. zülm etmək, vəhşilik etmək

  Tam oxu »
 • РАЗБОЙНИЧЕСТВО

  quldurluq, soyğunçuluq

  Tam oxu »
 • РАЗБОЛТАТЬ

  qarışdırmaq, çalmaq, çalxalamq, yerndən oynatmaq

  Tam oxu »
 • РАЗБОР

  1. sökmə, dağıtma; 2. götürmə, alma, qaydaya salma, yerbəyer etmə; 3. araşdırma, ayırd etmə; 4. tədqiqat, təhqiqat; 5

  Tam oxu »
 • РАЗБОРЧИВОСТЬ

  1. ehtiyatlılıq, ciddilik, tələbkarlıq; 2. iradçılıq, 3. aydınlıq, asan oxunma

  Tam oxu »
 • РАЗБРОС

  1. atma, dağıtma, töküşdürmə; 2. səpələmə, sovurma

  Tam oxu »
 • РАЗБРОСАТЬ

  1. atmaq, dağıtmaq, töküşdürmək, səpələmək; 2. havaya sovurmaq (pulu)

  Tam oxu »
 • РАЗБУДИТЬ

  oyatmaq, ayıltmaq

  Tam oxu »
 • РАЗВАЛ

  1. uçma, dağılma, sökülmə; 2. pozulma, tam pozğunluq, sükut, bərbadlıq; 2. xaraba, viranə; 3. meydan

  Tam oxu »
 • РАЗВАЛИТЬ

  1. uçurtmaq, yıxmaq, dağıtmaq; 2. bərbad olmaq, xarba qalmaq, pozulmaq; 2. sərilmək, yayılmaq

  Tam oxu »
 • РАЗВЕДЕНИЕ

  1. ayırma, ayrılma; 2. boşama, boşanma; 3. həll etmə, əridilmə; 4. becərmə; 5. yandırma, qalama, od salınma

  Tam oxu »
 • РАЗВЕДЕННЫЙ

  1. yerbəyer edilmiş, aparılmış; 2. ayrılmış, aralanmış; 3. boşanmış; 4. həll edilmiş, əridilmiş

  Tam oxu »
 • РАЗВЕНЧАТЬ

  1. taxt – tacdan məhrum etmək, taxtdan salmaq; 2. hörmətdən salmaq, etibardan salmaq, ifşa etmək, gözdən salmaq

  Tam oxu »
 • РАЗВЕРНУТЬ

  1. açmaq; 2. inkişaf etdirmək, genişləndirmək; 3. çevirmək

  Tam oxu »
 • РАЗВЕРТКА

  1. açma, açılmaq; 2. burub açma, burub genəltmə

  Tam oxu »
 • РАЗВЕСЕЛИТЬ

  şadlandırmaq, əyləndirmək, güldürmək, ürəyini açmaq

  Tam oxu »
 • РАЗВЕСИТЬ

  1. çəkmək (tərəzidə); 2. atmaq; 3. asmaq, sərmək

  Tam oxu »
 • РАЗВЕСТИ

  1. yerbəyer etmək, aparmaq; 2. qoymaq; 3. aralamaq, ayırmaq; 4. boşatmaq, boşatdırmaq

  Tam oxu »
 • РАЗВИТИЕ

  1. inkişaf etdirmə, inkişaf , irəliləmə, tərəqqi,

  Tam oxu »
 • РАЗВИТЬ

  1. inkişaf etdirmək; 2. yetişmiş, mədəni, bilili, məlumatlı; 3. gözüaçıq

  Tam oxu »
 • РАЗВЛЕЧЕНИЕ

  1. əyləndirmə, əyləndirilmə; 2. əyləncə

  Tam oxu »
 • РАЗВЛЕЧЬ

  1. əyləndirmək; 2. köksünü açmaq, fikrini dağıtmaq, məşğul etmək, başını qarışdırmaq

  Tam oxu »
 • РАЗВОД

  1. aparma, yerbəyer etmə; 2. qoyma; 3. aralama, ayırma; 4. boşama, boşanma, ayrılma; 5. becərmə, yetişdirmə

  Tam oxu »
 • РАЗВОДИТЬСЯ

  1. boşanmaq, ayrılmaq; 2. həll edilmə, əridilmək; 3. becərilmək

  Tam oxu »
 • РАЗВОЗ

  aparma, daşıma, daşınma (miniklə)

  Tam oxu »
 • РАЗВОРОТ

  1. inkişaf etdirmə, genişlənmə; 2. dönmə, döndərilmə, dönüş

  Tam oxu »
 • РАЗВЯЗАТЬ

  1. açmaq; 2. aydınlaşdırmaq, həll etmək; 3. azad etmək, 3. başlamaq, törətmək

  Tam oxu »
 • РАЗВЯЗКА

  1. açma; 2. aydınlaşdırma; 3. başlama; 4. nəticə, xitam

  Tam oxu »
 • РАЗГАДАТЬ

  1. tapmaq, yozmaq, həll etmək; 2. anlamaq, başa düşmək, duymaq, açmaq, bilmək

  Tam oxu »
 • РАЗГАДКА

  1. tapma, yozma, həll etmə, anlama, başa düşmə, duyma, cavab

  Tam oxu »
 • РАЗГЛАШЕНИЕ

  1. yayma (xəbəri); 2. açma, hamıya bildirmə

  Tam oxu »
 • РАЗГЛЯДЕТЬ

  1. görmək, seçmək; 2. anlamaq, başa düşmək, bilmək

  Tam oxu »
 • РАЗГОВОР

  1. danışıq, söhbət; 2. qeybət

  Tam oxu »
 • РАЗГОН

  1. qovlama, qovma, sürət vermə; 2. yayma, açma

  Tam oxu »
 • РАЗГОРОДИТЬ

  bölmək, arasını kəsmək, ayırmaq

  Tam oxu »
 • РАЗГРАБИТЬ

  çapıb – talamaq, qarət etmək, soymaq

  Tam oxu »
 • РАЗГРАНИЧЕНИЕ

  1. ayırma, sərhəd çəkmə, dürüst müəyyən etmə, hədd qoyma; 2. hədd, hüdud

  Tam oxu »
 • РАЗГРАНИЧИТЬ

  sərhəd çəkmək, hədd qoymaq, dürüst müəyyən edilmək, ayırmaq, bölmək

  Tam oxu »
 • РАЗГРУЗКА

  1. boşalma, yükü boşalma; 2. işi yüngülləşdirmə

  Tam oxu »
 • РАЗДВОЕНИЕ

  1. haçalanma, aralanma; 2. ikiyə bölmə, ikiləmə; 3. haça

  Tam oxu »
 • РАЗДЕЛ

  1.bölmə, bölüşdürmə. bölünmə; 2. fəsil, hissə, qism; 3. ayrıc

  Tam oxu »