Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТМИТЬ

  qaraltmaq

  Tam oxu »
 • ТО

  1. onda, o vaxt; 2. gah; 3. bəlkə

  Tam oxu »
 • ТОВАР

  1. əmtəə, mal, məta

  Tam oxu »
 • ТОВАРИЩ

  1. yoldaş; 2. köməkçi, müavin

  Tam oxu »
 • ТОВАРНОСТЬ

  əmtəəlik, satlıq (bazar ehtiyacı üçün əmtəə istehsaletmə qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • ТОЖДЕСТВО

  1. eyniyyət, eynilik, oxşarlıq, bənzərlik; 2.bərabərlik

  Tam oxu »
 • ТОЖЕ

  də, da, dəxi, həmçinin

  Tam oxu »
 • ТОКАРЬ

  1. xarrat; 2. tokar

  Tam oxu »
 • ТОКСИКОЗ

  toksikoz (bədənin zəhərli maddələrin təsirindən xəstələnməsi)

  Tam oxu »
 • ТОКСИН

  zəhər

  Tam oxu »
 • ТОЛК

  1. məna, ağıllı söz (fikir); 2. xeyir, fayda; 3. təriqət, məzhəb, məslək, cərəyan; 4. fikir, rəy

  Tam oxu »
 • ТОЛКАТЬ

  1. itələmək, atmaq, tullamaq; 2.təkan vermək, hərəkət vermək, kömək etmək, təhrik etmək, vadar etmək, səbəb olmaq

  Tam oxu »
 • ТОЛКОВАТЬ

  1. şərh etmək, izah etmək, təfsir etmək, məna vermək; 2. anlatmaq, başa salmaq, yozmaq, danışmaq, söhbət etmək, müzakirə etmək

  Tam oxu »
 • ТОЛКОВЫЙ

  1. ağıllı – başlı, fərasətli, işcil, bacarıqlı; 2. aydın , başa düşülən, izahlı

  Tam oxu »
 • ТОЛСТЕТЬ

  1. kökəlmək; 2. yoğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • ТОЛСТЫЙ

  1. yoğun, kök, şişman, dolu; 2. qalın

  Tam oxu »
 • ТОЛЩИНА

  1. qalınlıq; 2. köklük, yoğunluq

  Tam oxu »
 • ТОЛЬКО

  1. ancaq, yalnız, fəqət, hələ, amma, lakin, ancaq

  Tam oxu »
 • ТОМАТ

  tomat, pomidor, pomidor şirəsi

  Tam oxu »
 • ТОМИТЬ

  1. yormaq, üzmək, əldən salmaq, usandırmaq, canını üzmək; 2. əzab vermək, əziyyət vermək, incitmək; 3

  Tam oxu »
 • ТОМИТЬ

  1. yormaq, üzmək, əldən salmaq, usandırmaq, canını üzmək; 2.əzab vermək, əziyyət vermək, incitmək

  Tam oxu »
 • ТОМЛЕНИЕ

  1. yorma, yorulma, üzmə, əldən salma, əzab çəkmə, əziyyət çəkmə, əziyyət; 2. həsrət

  Tam oxu »
 • ТОН

  1. avaz, səs, intonasiya; 2. tərz , üslub, rəftar, əda

  Tam oxu »
 • ТОНИЗИРОВАТЬ

  canlandırmaq, fəaliyyətə gətirmək, həyat tonusunu qaldırmaq

  Tam oxu »
 • ТОНКИЙ

  1. nazik, incə, zərif, həssas, isti; 2. mahir, usta, incədən incəni seçmə

  Tam oxu »
 • ТОНКО

  1. nazik; 2. incə, incəliklə, incədən – incəyə; 3. məc. ustalıqla, məharətlə; 4. məc. ədəblə, nəzakətlə

  Tam oxu »
 • ТОНКОСТЬ

  1. naziklik, incəlik, zəriflik, təfərrüat, həssaslıq, itilik, ustalıq, məharət, ədəb, nəzakət

  Tam oxu »
 • ТОНУС

  tonus (orqanizmin və yaxud onun ayrı – ayrı hissələrinin həyat fəaliyyəti dərəcəsi)

  Tam oxu »
 • ТОПАТЬ

  ayaqlarını yerə vurmaq , ayaq döymək

  Tam oxu »
 • ТОПИТЬ

  1. yandırmaq, qalamaq (ocaq); 2. qızdırmaq, isitmək; 3. qaynatmaq (süd)

  Tam oxu »
 • ТОПОР

  balta

  Tam oxu »
 • ТОПТАНИЕ

  1. tapdalama, ayaqlama; 2. ayaq döymə

  Tam oxu »
 • ТОПТАТЬ

  1. tapdalamaq, ayaqlarını yerə vurmaq

  Tam oxu »
 • ТОРГ

  1. alver, ticarət, alver etmə; 2. qiymət danışma, sövdələşmə, bazarlıq, sövdə, bazar

  Tam oxu »
 • ТОРГОВАТЬ

  1. alver etmək, ticarət etmək, alverlə məşğul olmaq, ticarətlə məşğul olmaq; 2. qiymət danışmaq, sövdələşmək

  Tam oxu »
 • ТОРГОВЕЦ

  tacir, alverçi

  Tam oxu »
 • ТОРГОВЫЙ

  ticarət

  Tam oxu »
 • ТОРЖЕСТВО

  1. təntənə, şadlıq, şənlik, bayram; 2. qələbə, zəfər, zəfər bayramı

  Tam oxu »
 • ТОРЖЕСТВОВАТЬ

  1. şənlik etmək, sadlıq etmək, bayram etmək; 2.qələbə çalmaq, qalib gəlmək, müvəffəqiyyət qazanmaq

  Tam oxu »
 • ТОРМОЖЕНИЕ

  1. tormozlama, dayandırma, ləngimə

  Tam oxu »
 • ТОРМОЗ

  1. tormoz; 2.əngəl, maneə

  Tam oxu »
 • ТОРМОЗИТЬ

  1. tormozlamaq, dayandırmaq; 2. məc. ləngitmək, mane olmaq, əngəl çıxartmaq

  Tam oxu »
 • ТОРОПИТЬ

  1. tələsdirmək, qısnamaq; 2. sürətləndirmək, tezləşdirmək, lap yaxınlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ТОРОПЛИВО

  tələsik, cəld, tez – tez

  Tam oxu »
 • ТОРС

  gövdə, bədən

  Tam oxu »
 • ТОРЧАТЬ

  1. dik çıxmaq, dik durmaq, vız durmaq; 2. görünmək, çıxmaq, olmaq, durmaq

  Tam oxu »
 • ТОСКА

  1. qəm, qüssə, kədər, sıxıntı; 2. həsrət, xiffət

  Tam oxu »
 • ТОСКОВАТЬ

  qüssələnmək, darıxmaq, kədərlənmək, darıxmaq, xiffət etmək, qəribsəmək, ....həsrətini çəkmək

  Tam oxu »
 • ТОСТ

  sağlıq, tost, qədəh, badə

  Tam oxu »
 • ТОТАЛЬНОСТЬ

  ümumilik, hamını əhatə etmə

  Tam oxu »