Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БЫ

  част. şərt, xahiş, arzu bildirən hissəcik: (ədat); я тоже уехал бы, если бы закончил работу işimi qurtarsaydım, mən də gedərdim; гы прилег бы sən bir

  Tam oxu »
 • БЫВАЛЕЦ

  м məh. dünyagörmüş, təcrübəli, oddan-alovdan keçmiş

  Tam oxu »
 • БЫВАЛО

  вв. сл. bəzən, qabaqlarda, keçmişdə, vaxtilə, bir vaxtlar; hərdənbir; əvvəllər; iş düşəndə, yeri düşəndə; в молодости, бывало, он охотился на медведей

  Tam oxu »
 • БЫВАЛОСТЬ

  ж мн. нет təcrübəlilik, dünyagörmüşlük

  Tam oxu »
 • БЫВАЛЫЙ

  прил. 1. təcrübəli, çoxgörmüş, dünyagörmüş, bişkin, oddan-alovdan keçmiş; он бывалый человек o, dünyagörmüş adamdır; 2

  Tam oxu »
 • БЫВАЛЬЩИНА

  ж məh. bax быль 2-ci mənada

  Tam oxu »
 • БЫВАТЬ

  несов. olmaq; в пустынях бывают сильные ветры səhralarda şiddətli küləklər olur; по вечерам он бывает в клубе axşamlar o, klubda olur; ◊ как не было y

  Tam oxu »
 • БЫВШИЙ

  прил. keçmiş; бывший директор keçmiş direktor

  Tam oxu »
 • БЫДЛО

  ср məh. 1. işlək heyvanlar, iş heyvanları; 2. məc. qoyun sürüsü, heyvan sürüsü (söyüş mənasında)

  Tam oxu »
 • БЫК

  БЫК I м öküz; ◊ брать быка за рога bax брать; здоров, как бык buğa kimi sağlamdır; уперся, как бык tərsliyinə salıb, tərs damarı tutub

  Tam oxu »
 • БЫКОВАТЫЙ

  прил. dan. altdan-altdan baxan, qaşqabaqlı

  Tam oxu »
 • БЫЛЕВОЙ

  быль söz. sif.; былевой стиль dastan üslubu

  Tam oxu »
 • БЫЛИНА

  БЫЛИНА I ж ədəb. bılina, dastan, qəhrəmannamə. БЫЛИНА II bax былинка

  Tam oxu »
 • БЫЛИНКА

  ж ot gövdəsi, ot saplağı

  Tam oxu »
 • БЫЛИННЫЙ

  былина I söz. sif.; былинный сюжет dastan süjeti

  Tam oxu »
 • БЫЛИНЩИК

  м dastançı

  Tam oxu »
 • БЫЛО

  част. 1. azərbaycanca sözlərin axırında -dı, -di, -mışdı, -mişdi şəkilçiləri ilə verilir: ему было предложено ona təklif edilmişdi; 2

  Tam oxu »
 • БЫЛОЕ

  ср 1. olmuş şeylər, keçmiş zaman, qədim əyyam; 2. keçmiş; вспомнить былое keçmişi (olub keçənləri) xatırlamaq

  Tam oxu »
 • БЫЛОЙ

  прил. keçmiş, ötmüş, olmuş; былые дни keçmiş günlər

  Tam oxu »
 • БЫЛЬ

  ж 1. olmuş şey, əhvalat, həqiqət; это быль, а не сказка bu nağıl deyil, həqiqətdir (olmuş şeydir); 2

  Tam oxu »
 • БЫЛЬЁ

  : быльём поросло yaddan çıxmışdır, tamamilə unudulmuşdur

  Tam oxu »
 • БЫСТРИНА

  ж iti axıntı; çayın iti axan yeri, qıjov

  Tam oxu »
 • БЫСТРО

  нареч. tez, iti, yeyin, cəld, sürətlə

  Tam oxu »
 • БЫСТРОГЛАЗЫЙ

  прил. itigöz, tezgörən; gözdən iti; быстроглазый ребёнок itigöz uşaq

  Tam oxu »
 • БЫСТРОКРЫЛЫЙ

  прил. itiuçan; быстрокрылый орёл itiuçan qartal

  Tam oxu »
 • БЫСТРОНОГИЙ

  прил. itiayaq, qaçağan, itigedən, ayaqdan zirək; быстроногий олень itiayaq maral

  Tam oxu »
 • БЫСТРОПОРТЯЩИЙСЯ

  прил. tez xarab olan

  Tam oxu »
 • БЫСТРОРАСТУЩИЙ

  прил. tezbitən, tezböyüyən, tez boy atan

  Tam oxu »
 • БЫСТРОТА

  ж tezlik, yeyinlik, itilik, sürət; с быстротой молнии ildırım sürəti ilə

  Tam oxu »
 • БЫСТРОТЕКУЩИЙ

  прил. itiaxan, tezaxan; быстротекущая речка itıaxan çay

  Tam oxu »
 • БЫСТРОТЕЧНОСТЬ

  ж мн. нет tez keçmə, tez ötmə, tez ötüb (keçib) getmə, tez sovuşma

  Tam oxu »
 • БЫСТРОТЕЧНЫЙ

  прил. tezkeçen, tezöten, tezsovuşan; быстротечное время tez ötüb gedən vaxt

  Tam oxu »
 • БЫСТРОХОДНОСТЬ

  ж мн. нет tez yerimə, iti yerimə; itilik; sürət (yerişdə)

  Tam oxu »
 • БЫСТРОХОДНЫЙ

  прил. itigedən, itiyerişli; sürətli; быстроходное судно itigedən gəmi

  Tam oxu »
 • БЫСТРЫЙ

  прил. tez, iti, yeyin, cəld, sürətli; быстрое течение iti cərəyan (axın)

  Tam oxu »
 • БЫТ

  м мн. нет məişət, həyat, yaşayış, güzəran

  Tam oxu »
 • БЫТИЕ

  ср мн. нет fəls. varlıq; бытие определяет сознание şüuru varlıq təyin edir

  Tam oxu »
 • БЫТИЙНЫЙ

  fəls. бытие söz. sif

  Tam oxu »
 • БЫТНОСТЬ

  ж : в бытность olanda, olan zaman; в бытность мою студентом mən tələbə olanda (olan zaman)

  Tam oxu »
 • БЫТОВАНИЕ

  ср мн. нет qalma, mövcud olma, yaşama davam etmə, durma (məişətdə)

  Tam oxu »
 • БЫТОВАТЬ

  несов. olmaq, mövcud olmaq, qalmaq, yaşamaq, durmaq, davam etmək (məişətdə)

  Tam oxu »
 • БЫТОВИЗМ

  м мн. нет ədəb. məişət təsviri

  Tam oxu »
 • БЫТОВИК

  м dan. yaşayışdan yazan yazıçı

  Tam oxu »
 • БЫТОВОЙ

  быт söz. sif.; məişətə, yaşayışa aid olan; бытовые условия məişət (yaşayış) şəraiti; ◊ бытовое явление adi şey, hərgünkü şey

  Tam oxu »
 • БЫТОПИСАНИЕ

  ср 1. tarix, tarixi təsvir; 2. məişət təsviri

  Tam oxu »
 • БЫТОПИСАТЕЛЬ

  м 1. tarixçi; 2. yaşayışı təsvir edən yazıçı

  Tam oxu »
 • БЫТЬ

  несов. (müxtəlif mənalarda) olmaq; ◊ должно быть yəqin ki; надо быть ehtimal ki, yəqin ki; быть может, может быть ola bilsin, bəlkə, ehtimal; как быть

  Tam oxu »
 • БЫТЬЁ

  ср мн. нет köhn. həyat; həyat tərzi; ◊ житье-бытье bax бытье

  Tam oxu »
 • БЫЧАТИНА

  ж мн. нет buğa əti

  Tam oxu »
 • БЫЧАЧИЙ

  БЫЧАЧИЙ, БЫЧИЙ бык söz. sif. бычачья кожа buğa dərisi

  Tam oxu »