Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ГЛАВ...

  mürəkkəb sözlərin “baş”, “baş idarə” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: главврач (baş həkim); главпищепром (baş yeyinti sənayesi idarəsi)

  Tam oxu »
 • ГЛАВА

  ГЛАВА I ж (мн. главы) 1. köhn. baş; 2. məc. təpə (dağda, qayada və s.); 3. başçı, rəis; böyük, rəhbər; 4

  Tam oxu »
 • ГЛАВАРЬ

  м nifr. başçı, dəstəbaşı; böyük

  Tam oxu »
 • ГЛАВБУХ

  м (главный бухгалтер) baş mühasib

  Tam oxu »
 • ГЛАВВРАЧ

  м (главный врач) baş həkim

  Tam oxu »
 • ГЛАВЕНСТВО

  ср мн. нет 1. başçılıq, başda durma; 2. üstünlük

  Tam oxu »
 • ГЛАВЕНСТВОВАТЬ

  несов. 1. başçılıq etmək, başda durmaq; 2. üstün olmaq

  Tam oxu »
 • ГЛАВК

  м (главный комитет) baş komitə, baş idarə

  Tam oxu »
 • ГЛАВКИЗМ

  м мн. нет tar. qlavkizm (hərbi kommunizm illərində: sənayeni baş komitələr vasitəsilə idarə etmə üsulu)

  Tam oxu »
 • ГЛАВКОВЕРХ

  м (“верховный главнокомандующий” sözünün ixtisarı) ali baş komandan

  Tam oxu »
 • ГЛАВКОМ

  м bax главнокомандующий

  Tam oxu »
 • ГЛАВНЕЙШИЙ

  прев. ст. к главный ən birinci, ən əsas, ən mühüm; başlıca

  Tam oxu »
 • ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ

  ср baş komandanlıq

  Tam oxu »
 • ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

  baş komandan; верховный главнокомандующий ah baş komandan

  Tam oxu »
 • ГЛАВНЫЙ

  прил. baş, əsas, başlıca, vacib; ən mühüm, ən zəruri, ən birinci; ◊ главная квартира baş qərargah; главное предложение qram

  Tam oxu »
 • ...ГЛАВЫЙ

  mürəkkəb sözlərin “başlı”, “təpəli”, “günbəzli” mənasında olan ikinci tərkib hissəsi; məs.: трехглавый (üçbaşlı, üçgünbəzli)

  Tam oxu »
 • ГЛАГОЛ

  м 1. qram. fel; 2. köhn. danışıq, nitq, söz

  Tam oxu »
 • ГЛАГОЛИЦА

  ж мн. нет filol. qlaqolitsa (qədim slavyan əlifbalarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • ГЛАГОЛИЧЕСКИЙ

  filol. 1. глаголица söz. sif.; глаголические буквы qlaqolitsa hərfləri; 2. qlaqolitsa hərfləri ilə yazılmış

  Tam oxu »
 • ГЛАГОЛЬ

  м 1. “Г” hərfinin köhnə adı; 2. köhn. dar ağacı mənasında

  Tam oxu »
 • ГЛАГОЛЬНЫЙ

  qram. глагол söz. sif.; feli; fel -i[-ı]; ◊ глагольная рифма feli qafiyə; глагольная форма fel forması

  Tam oxu »
 • ГЛАДИАТОР

  м tar. qladiator (qədim Romada: vəhşi heyvanlar və ya pəhləvanlarla manejdə vuruşan hərbi əsir və ya qul)

  Tam oxu »
 • ГЛАДИАТОРСКИЙ

  прил. qladiator -i[-ı]; гладиаторские бои qladiator döyüşləri

  Tam oxu »
 • ГЛАДИЛКА

  ж dan. sığallayıcı (pardaxlayıcı) alət

  Tam oxu »
 • ГЛАДИЛЬНЫЙ

  прил. ütüləmə -i[-ı]; гладильная доска ütü taxtası

  Tam oxu »
 • ГЛАДИОЛУС

  м qladiolus, qarğasoğanı (iriçiçəkli dekorativ bitki)

  Tam oxu »
 • ГЛАДИТЬ

  несов. 1. ütüləmək, ütü çəkmək; 2. hamarlamaq; 3. tumavlamaq, sığallamaq, oxşamaq; ◊ гладить по голове şirnikdirmək, üz vermək, yol vermək; гладить пр

  Tam oxu »
 • ГЛАДИТЬСЯ

  несов. 1. yaxşı ütülənmək, ütüyə gəlmək; 2. ütülənmək

  Tam oxu »
 • ГЛАДКИЙ

  прил. 1. hamar, hamarlanmış; düz; şumal; гладкая кожа hamar dəri; гладкая дорога düz (hamar) yol; 2. saya; гладкая материя saya parça; 3

  Tam oxu »
 • ГЛАДКО

  нареч. 1. hamar, düz; 2. rəvan, səlis; 3. məc. sakit, rahat (həyat, yol və s.)

  Tam oxu »
 • ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЙ

  прил. yivsiz lüləli; гладкоствольное ружьё yivsiz lüləli tüfəng

  Tam oxu »
 • ГЛАДКОСТЬ

  ж мн. нет 1. hamarlıq, düzlük; 2. sayahq; 3. məc. rəvanlıq, səlislik; 4. məc. sakitlik, rahatlıq

  Tam oxu »
 • ГЛАДКОШЁРСТНЫЙ

  прил. hamaryunlu, yumşaqyunlu

  Tam oxu »
 • ГЛАДЫШ

  м 1. zool. subiti; 2. hamar daş; 3. dan. kök, yumru, koppuş (uşaq)

  Tam oxu »
 • ГЛАДЬ

  ГЛАДЬ I ж dəniz (göl) səthi; ◊ тишь да гладь sakitlik, dinc həyat. ГЛАДЬ II ж мн. нет sıx naxış

  Tam oxu »
 • ГЛАЖЕ

  срав. ст. к гладкий и гладко; 1. daha hamar, daha düz; 2. daha saya; 3. məc. daha rəvan, daha səlis; 4

  Tam oxu »
 • ГЛАЖЕННЫЙ

  прич. 1. ütülənmiş, ütü çəkilmiş; 2. hamarlanmış

  Tam oxu »
 • ГЛАЖЕНЫЙ

  прил. 1. ütülü, ütülənmiş; 2. hamar

  Tam oxu »
 • ГЛАЖЕНЬЕ

  ср 1. ütüləmə, ütü çəkmə; 2. hamarlama

  Tam oxu »
 • ГЛАЗ

  м (мн. глаза) göz; ◊ хоть глаза выколи göz-gözü görmür; на глаз gözəyarı; говорить в глаза gözünün içinə demək, üzünə demək; глядеть во все глаза; гля

  Tam oxu »
 • ГЛАЗАСТЫЙ

  прил. 1. irigöz, irigözlü; 2. itigöz, diqqətli, uzaqgörən; 3. irigüllü, irinaxışlı (parça)

  Tam oxu »
 • ГЛАЗЕТ

  м мн. нет zərxara; zərli parça

  Tam oxu »
 • ГЛАЗЕТОВЫЙ

  глазет söz. sif

  Tam oxu »
 • ГЛАЗЕТЬ

  несов. dan. baxmaq, boş-boşuna tamaşa etmək; gözlərini zilləmək

  Tam oxu »
 • ГЛАЗЁНКИ

  ед. нет глаз söz. kiç

  Tam oxu »
 • ГЛАЗИРОВАНИЕ

  ср 1. şirləmə, minalama; 2. şirələmə

  Tam oxu »
 • ГЛАЗИРОВАННЫЙ

  прич. 1. şirlənmiş, minalanmış, şirli; 2. şirələnmiş

  Tam oxu »
 • ГЛАЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. 1. şirləmək, minalamaq; 2. şirələmək

  Tam oxu »
 • ГЛАЗИРОВАТЬСЯ

  сов. и несов. 1. şirlənmək, minalanmaq; 2. şirələnmək

  Tam oxu »
 • ГЛАЗИРОВКА

  ж 1. şirləmə, minalama, işıldatma; 2. şirələmə, üzərinə şirə vurma

  Tam oxu »