Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПЕАН

  м pean (1. qədim Yunanıstanda: Allah şərəfinə və ya müharibəyə həsr olunmuş himn; 2. ədəb. üç vurğusuz və bir vurğulu hecadan ibarət şer bölgüsü)

  Tam oxu »
 • ПЕБРИНА

  ж pebrina (barama qurdlarında yoluxucu xəstəlik)

  Tam oxu »
 • ПЕВАТЬ

  многокр. bax петь

  Tam oxu »
 • ПЕВЕЦ

  м 1. oxuyan, xanəndə; müğənni; 2. məc. tərənnümçü; 3. köhn. şair

  Tam oxu »
 • ПЕВИЦА

  ж bax певец 1-ci mənada

  Tam oxu »
 • ПЕВИЧКА

  ж dan. 1. oxuyan, ötən (quş); 2. köhn. xanəndə qadın (yüngül janrlı mahnılar oxuyan qadın)

  Tam oxu »
 • ПЕВУН

  м 1. daim oxuyan; daim mahnı oxumaq həvəskarı; 2. məh. xoruz

  Tam oxu »
 • ПЕВУНЬЯ

  ж 1. dan. müğənni (xanəndə) qadın (qız); daim oxuyan qadın (qız); 2. oxuyan, ötən (quş)

  Tam oxu »
 • ПЕВУЧЕ

  нареч. ahənglə, ahəngdar bir surətdə

  Tam oxu »
 • ПЕВУЧЕСТЬ

  ж мн. нет ahəngdarlıq, lətiflik

  Tam oxu »
 • ПЕВУЧИЙ

  прил. ahəngli, ahəngdar, lətif

  Tam oxu »
 • ПЕВЧЕСКИЙ

  прил. 1. xor(ist) -i[-ı]; певческая капелла xor kapellası; 2. vokal, xanəndəlik, müğənnilik -i-ı; певческие способности xanəndəlik, (oxuma) qabiliyyət

  Tam oxu »
 • ПЕВЧИЙ

  прил. 1. oxuyan; певчие птицы oxuyan quşlar; 2. в знач. сущ. xorist (kilsədə)

  Tam oxu »
 • ПЕГАНКА

  ж zool. alaördək

  Tam oxu »
 • ПЕГАС

  м Peqas (qədim yunan əsatirində: qanadlı at); ◊ оседлать Пегаса şeir yazmağa başlamaq, şairliyə başlamaq, ilhamı gəlmək

  Tam oxu »
 • ПЕГИЙ

  прил. ala (at rəngi), əbləq

  Tam oxu »
 • ПЕД...

  ped. mürəkkəb sözlərin “pedaqoji” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs.: пединститут, педучилище

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГ

  м pedaqoq (müəllim, tərbiyəçi)

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГИКА

  ж мн. нет pedaqogika (tərbiyə və təlim üsullarından bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

  прил. 1. pedaqoq (müəllim) -i[-ı]; новые педагогические кадры yeni pedaqoq (müəllim) kadrlar; 2. pedaqoji; педагогический институт pedaqoji institut;

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГИЧНОСТЬ

  ж мн. нет pedaqoji tələblərə uyğunluq, pedaqogika qanunlarına uyğunluq, pedaqoji (təlim və tərbiyə) nöqteyi-nəzərdən düzgünlük

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГИЧНЫЙ

  прил. 1. pedaqoji; педагогичный талант pedaqoji istedad; 2. pedaqoji tələblərə uyğun, pedaqogika qaydalarına uyğun, pedaqoji (təlim və tərbiyə) nöqtey

  Tam oxu »
 • ПЕДАГОГИЯ

  ж мн. нет pedaqogiya (uşaqların tərbiyə və təlimi)

  Tam oxu »
 • ПЕДАЛИЗАЦИЯ

  ж мн. нет mus. pedallama (pedaldan istifadə bacarığı)

  Tam oxu »
 • ПЕДАЛИЗИРОВАННЫЙ

  прич. 1. mus. pedallanmış, pedal vasitəsilə ayrılmış (səs); 2. məc. nəzərə çarpdırılmış, ilk plana çəkilmiş, qeyd edilmiş

  Tam oxu »
 • ПЕДАЛИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. 1. mus. pedallamaq, pedalı işlətmək, pedal vasitəsilə ayırmaq (səsi); 2. məc. nəzərə çarpdırmaq, ilk plana çəkmək, qeyd etmək

  Tam oxu »
 • ПЕДАЛЬ

  ж tex. pedal (maşınlarda və musiqi alətlərində mexanizmi hərəkətə gətirmək üçün ayaq lingi); ◊ нажать на все педали (пружины, кнопки) hər vasitəyə əl

  Tam oxu »
 • ПЕДАЛЬНЫЙ

  прил. 1. pedal -i[-ı]; педальный нажим pedal basımı; 2. pedallı; педальный автомобиль pedallı avtomobil (pedalla hərəkətə gətirilən uşaq avtomobili)

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТ

  м pedant, xırdaçı, vasvası

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТИЗМ

  м мн. нет pedantlıq, xırdaçılıq

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТИЧЕСКИЙ

  прил. pedant, pedantizm -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТИЧНО

  нареч. pedant kimi, pedantcasına, pedantlıqla

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет pedantlıq, xırdaçılıq

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТИЧНЫЙ

  bax педантический

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТКА

  ж pedant qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТСКИЙ

  прил. pedant -i[-ı]; педантские замашки pedant ədaları

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТСТВО

  ср мн. нет pedantlıq, xırdaçılıq, vasvasılıq

  Tam oxu »
 • ПЕДАНТСТВОВАТЬ

  несов. pedantlıq etmək, pedant olmaq, xırdaçılıq etmək, vasvasılıq etmək

  Tam oxu »
 • ПЕДВУЗ

  м (педагогическое высшее учебное заведение) ali pedaqoji məktəb

  Tam oxu »
 • ПЕДВУЗОВСКИЙ

  прил. ali pedaqoji məktəb -i[-ı]; педвузовская программа ali pedaqoji məktəb proqramı

  Tam oxu »
 • ПЕДЕЛЬ

  м köhn. nəzarətçi (keçmişdə ali məktəblərdə)

  Tam oxu »
 • ПЕДЕРАСТ

  м pederast (pederastiya ilə məşğul olan adam); uşaqbaz

  Tam oxu »
 • ПЕДЕРАСТИЯ

  ж мн. нет pederastiya, uşaqbazlıq

  Tam oxu »
 • ПЕДИАТР

  м tib. pediatr (uşaq həkimi)

  Tam oxu »
 • ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ

  прил. tib. pediatriya -i[-ı]; педиатрическая клиника pediatriya klinikası

  Tam oxu »
 • ПЕДИАТРИЯ

  ж мн. нет tib. pediatriya (uşaq xəstəliklərindən və onların müalicəsindən bəhs edən elm)

  Tam oxu »
 • ПЕДИКЮР

  м мн. нет pedikür (ayaq dırnaqlarına qulluq etmə və ayaqdakı qabarları kəsmə)

  Tam oxu »
 • ПЕДИКЮРНЫЙ

  прил. pedikür -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ПЕДИКЮРША

  ж pedikürçü (pedikür edən qadın)

  Tam oxu »
 • ПЕДИНСТИТУТ

  м (педагогический институт) pedaqoji institut

  Tam oxu »