Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ПО

  пред. 1. ...ilə, -la, -lə; идти по дороге yol ilə getmək; спуститься по лестнице nərdivanla düşmək (enmək); 2

  Tam oxu »
 • ПО-ВАШЕМУ

  нареч. sizcə, sizin fikrinizcə; будь по-вашему qoy siz deyən kimi olsun

  Tam oxu »
 • ПО-ВИДИМОМУ

  вв. сл. ehtimal ki, görünür (ki), yəqin ki

  Tam oxu »
 • ПО-ДРУЖЕСКИ

  нареч. dostcasına, yoldaşcasına

  Tam oxu »
 • ПО-КАКОВСКИ

  нареч. dan. nə dildə, hansı dildə

  Tam oxu »
 • ПО-НАД

  пред. məh. üzərində, yanında; boyunca

  Tam oxu »
 • ПО-ПРЕЖНЕМУ

  нареч. əvvəlki kimi, qabaqkı kimi, keçmişdəki kimi

  Tam oxu »
 • ПО-ПУСТОМУ

  bax попусту

  Tam oxu »
 • ПО-СВОЙСКИ

  нареч. 1. istədiyi kimi; 2. sənli-mənli, bir dost kimi, bir yaxın adam kimi

  Tam oxu »
 • ПОАЛЕТЬ

  сов. allanmaq

  Tam oxu »
 • ПОАРТАЧИТЬСЯ

  сов. dan. inad etmək; tərslik etmək

  Tam oxu »
 • ПОАХАТЬ

  сов. ax-uf etmək

  Tam oxu »
 • ПОБАГРОВЕТЬ

  сов. qızarmaq, pul kimi qızarmaq, qıpqırmızı olmaq

  Tam oxu »
 • ПОБАИВАТЬСЯ

  несов. çəkinmək, bir qədər qorxmaq, ehtiyat etmək

  Tam oxu »
 • ПОБАЛАГУРИТЬ

  сов. hənəkləşmək, zarafatlaşmaq

  Tam oxu »
 • ПОБАЛИВАТЬ

  несов. arabir ağrımaq, hərdən ağrımaq, az-az ağrımaq, bir az ağrımaq

  Tam oxu »
 • ПОБАЛОВАТЬ

  ПОБАЛОВАТЬ I сов. əzizləmək, nazlandırmaq, ərköyün böyütmək, korlamaq. ПОБАЛОВАТЬ II bax побаловаться

  Tam oxu »
 • ПОБАЛОВАТЬСЯ

  сов. nadinclik etmək, əylənmək, oynamaq

  Tam oxu »
 • ПОБАЛОВЫВАТЬ

  несов. bax побаловать I

  Tam oxu »
 • ПОБАЛТЫВАТЬ

  ПОБАЛТЫВАТЬ I несов. 1. çalxalamaq (arabir, hərdən); 2. arabir qarışdırmaq (qaşıqla); 3. arabir oynatmaq, yellətmək (ayağını və s

  Tam oxu »
 • ПОБАСЁНКА

  ж 1. lətifə, anekdot; 2. nağıl, əfsanə, uydurma

  Tam oxu »
 • ПОБЕГ

  ПОБЕГ I м qaçma, qaçış. ПОБЕГ II м zoğ, cavan budaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕГАТЬ

  сов. bir qədər yüyürmək., bir qədər qaçmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕГУШКА

  м и ж dan. ayaqüstülük edən, ayaqüstü

  Tam oxu »
 • ПОБЕГУШКИ

  : быть на побегушках у кого-нибудь: 1) buyruq qulu olmaq, buyruqları yerinə yetirmək; 2) məc. əmrə hazır (əmrə müntəzir) olmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕДА

  ж qələbə, qalibiyyət, zəfər; ◊ Пиррова победа Pirr qələbəsi (çox böyük tələfatla əldə edilən və verilən qurbanlara dəyməyən qələbə)

  Tam oxu »
 • ПОБЕДИТ

  м kim. pobedit (son dərəcə bərk volfram ərintisi)

  Tam oxu »
 • ПОБЕДИТЕЛЬ

  м qalib, qalib gələn, müzəffər; выйти победителем qalib çıxmaq, qalib gəlmək

  Tam oxu »
 • ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

  ж qalib qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ПОБЕДИТОВЫЙ

  прил. kim. pobedit -i[-ı]; pobeditdən qayrılmış

  Tam oxu »
 • ПОБЕДИТЬ

  сов. qalib gəlmək, qələbə çalmaq, üstün gəlmək, udmaq, basmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕДНЫЙ

  ПОБЕДНЫЙ I прил. qalibiyyət -i[-ı]; zəfər -i-ı; победная песня qalibiyyət nəğməsi, zəfər nəğməsi; ◊ до победного конца son qələbəyə qədər

  Tam oxu »
 • ПОБЕДОНОСНЫЙ

  прил. qalibiyyətli, müzəffər; yenilməz, basılmaz

  Tam oxu »
 • ПОБЕЖАЛОСТЬ

  ж мн. нет kim., tex. qızdırıldığı zaman metalın rəng dəyişmə xasiyyəti

  Tam oxu »
 • ПОБЕЖАЛЫЙ

  прил. dəyişən (rəng); при нагревании металл получает побежалые цвета qızdırıldıqda metal dəyişən rənglər alır

  Tam oxu »
 • ПОБЕЖАТЬ

  сов. 1. qaçmağa başlamaq, yüyürməyə başlamaq; 2. qaçmaq, yüyürmək; 3. axmağa başlamaq, axmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕЖДАТЬ

  несов. bax победить

  Tam oxu »
 • ПОБЕЖДЁННЫЙ

  прич. məğlub edilmiş, məğlub olmuş, basılmış, sınmış, sınıq (qoşun)

  Tam oxu »
 • ПОБЕЖКА

  ж yeriş (atda); рысистая побежка yortma yeriş

  Tam oxu »
 • ПОБЕЛЕТЬ

  сов. ağarmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕЛЁННЫЙ

  прич. ağardılmış

  Tam oxu »
 • ПОБЕЛИТЬ

  сов. ağartmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕЛКА

  ж мн. нет ağartma, ağardılma

  Tam oxu »
 • ПОБЕРЕЖНЫЙ

  прил. sahilboyu; побережные скалы sahilboyu qayalar

  Tam oxu »
 • ПОБЕРЕЖЬЕ

  ср sahilboyu, dəniz kənarı, sahil

  Tam oxu »
 • ПОБЕРЕЧЬ

  сов. saxlamaq, qorumaq, mühafizə etmək

  Tam oxu »
 • ПОБЕРЕЧЬСЯ

  сов. qorunmaq, özünü qorumaq, özünü mühafizə etmək, özünə baxmaq, canına baxmaq, özünü gözləmək

  Tam oxu »
 • ПОБЕСЕДОВАТЬ

  сов. (bir qədər) söhbət etmək

  Tam oxu »
 • ПОБЕСИТЬ

  сов. acıqlandırmaq, hirsləndirmək, cinləndirmək, hövsələdən çıxarmaq

  Tam oxu »
 • ПОБЕСИТЬСЯ

  сов. 1. bərk acıqlanmaq, bərk hirslənmək, bərk cinlənmək, özündən çıxmaq, hövsələdən çıxmaq; 2. atılıb düşmək, çox oynamaq; дети побесились uşaqlar ço

  Tam oxu »