SADƏDDİN

dinə başçılıq edən, dinə rəhbərlik edən; dinin səadəti.
SADAYƏ
SADƏTDİN