Словарь терминов

 • qırmızı xətlər

  Şəhər və digər yaşayış məskənləri rayonlarının, mikrorayonlarının, məhəllələrinin planlaşdırma strukturunun digər elementlərinin torpaq sahələrini küç

  Полностью »
 • qida formulu

  Sənaye üsulu ilə müvafiq standartlara uyğun hazırlanan, altı aylığa qədər körpələrin (bir nömrəli qida formulu) və altı aylıqdan üç yaşınadək uşaqları

  Полностью »
 • qida məhsulları

  İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar

  Полностью »
 • qiymət

  Məhsulun (malın, işin, xidmətin) pulla ifadə olunan dəyəri

  Полностью »
 • qiymətin əmələ gəlməsi

  Müvafiq normativ hüquqi sənədlər, tələb-təklif və qiymətə təsir göstərə bilən amillər əsasında qiymətlərin formalaşması

  Полностью »
 • qiymətləndirmənin təminatı

  Müəssisənin bütün dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərini, öhdəliklərini və digər sərvətlərin ilkin və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilərək bazar qiym

  Полностью »
 • qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi

  Qiymətlərin əmələ gəlməsi və tətbiqi prosesinə qanunvericilik, inzibati və maliyyə-büdcə tədbirləri vasitəsilə təsir etməklə qiymətlərin müəyyən edilm

  Полностью »
 • qiymətli daşlar

  İşlənilmiş və işlənilməmiş şəkildə olan təbii almazlar, zümrüdlər, yaqutlar, sapfirlər, aleksandritlər

  Полностью »
 • qiymətli daşların rekuperasiyası

  Qiymətli daşların müəyyən səbəblərə görə istifadədən çıxarılmış avadanlıq və cihazlardan, texniki təyinatlı digər məmulatlardan, habelə tərkibində qiy

  Полностью »
 • qiymətli kağız

  Müəyyənləşdirilmiş formaya riayət olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan nə həyata keçirilə bilər, n

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarı

  Qiymətli kağızların emissiyası, buraxılması, tədavülü, ödənilməsi, sahibliyi, saxlanılması, onlarla əqdlərin bağlanması, digər əməliyyatların aparılma

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarı peşəkar iştirakçıları

  Qiymətli kağızlar bazarında xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxslərdir

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarında xidməti məlumat

  Ümumi qaydada (dövri mətbu nəşrlər, teleradio proqramları, informasiya agentlikləri, internet və ya digər açıq mənbələrdən) əldə edilə bilməyən, qiymə

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarında qiymətlərlə manipulyasiya

  Qiymətli kağızlar bazarının stabilliyinin pozulmasına səbəb ola bilən, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarının qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qi

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət

  Hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən qiymətli kağızlar bazarında xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları

  Qiymətli kağızların emissiyasında, tədavülündə, ödənilməsində, sahibliyində, saxlanılmasında, qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılmasında subyekt

  Полностью »
 • qiymətli kağızların delistinqi

  Fond birjasının şərtlərinə və tələblərinə uyğun gəlməyən qiymətli kağızların kotirovka vərəqəsindən çıxarılma prosedurası

  Полностью »
 • qiymətli kağızların idarə olunması

  Müştəriyə məxsus olub, peşəkar iştirakçının idarəçiliyinə verilmiş qiymətli kağızlar və ya pul vəsaitləri ilə müştərinin mənafeyi üçün və ya onun göst

  Полностью »
 • qiymətli kağızların qiymətinin kütləvi elanı

  Qiymətli kağızların qiymətini göstərməklə alqısı və (və ya) satqısı barədə açıq elan formasında edilmiş təklifdir (ofertadır)

  Полностью »
 • qiymətli kağızların listinqi

  Fond birjasının şərtlərinə və tələblərinə uyğun gələn qiymətli kağızların kotirovka vərəqəsinə daxil olma prosedurasıdır

  Полностью »
 • qiymətli kağızların lotu

  Sifarişin elan edilməsi üçün fond birjasının qaydaları ilə müəyyən edilmiş qiymətli kağızların minimum sayı

  Полностью »
 • qiymətli kağızların nominal saxlayıcısı

  Hüquq sahibinin tapşırığı ilə və onun xeyrinə qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində qeydə alınmış və bu qiymətli kağızların hüquqi mülkiyyətçisi olm

  Полностью »
 • qiymətli kağızların növləri

  Orderlər, veksellər, çeklər, istiqrazlar, səhmlər, əmtəə kağızları, depozit sertifikatı, ipoteka şəhadətnaməsi, opsion, fyuçers, girov kağızı, mənzil

  Полностью »
 • qiymətli kağızların sahiblərinin reyestrinin aparılması

  Qiymətli kağızlar, onların emitenti, sahibləri, nominal saxlayıcıları barədə məlumatların toplanması, qeydə alınması, işlənməsi, saxlanması və təqdim

  Полностью »
 • qiymətli metallar

  İstənilən şəkildə, vəziyyətdə, o cümlədən külçə və affinaj olunmuş (saflaşdırılmış, təmizlənmiş halda), habelə xammalda, xəlitələrdə, yarımfabrikatlar

  Полностью »
 • qiymətli metallardan və qiymətli daşlardan məmulatlar

  Qiymətli metallardan və onların əlvan metallarla ərintilərindən, qiymətli daşlardan xüsusi emal edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli və bəzək daşları

  Полностью »
 • qiymətli metalların affinajı

  Hasil edilmiş qiymətli metalların qarışıqlardan və kənar komponentlərdən təmizlənməsi, qiymətli metalların Azərbaycan Respublikasının dövlət standartl

  Полностью »
 • qohumlar

  Babaya və nənəyə qədər əcdadları ümumi olan şəxslər, ər-arvadın yaxın qohumları, babanın, nənənin, valideynin, övladlığa götürənin, doğma və ya ögey q

  Полностью »
 • qoruq meşələri

  Meşə fondunun tərkib hissəsi olmaqla xüsusi qorunma və təsərrüfat aparılma rejiminə malik, nadir bitki və heyvanat aləminin və digər təbii komplekslər

  Полностью »
 • qoruqlar

  Tarix və mədəniyyət üçün böyük əhəmiyyəti olan, dövlət tərəfindən mühafizə edilən ərazilər və ya məskənlər

  Полностью »
 • qorunan əmanət

  Sığorta hadisəsi baş verdikdə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən qorunan əmanətçiyə kompensasiya olunan əmanətidir

  Полностью »
 • qorunan əmanətçi

  Aşağıdakılar istisna olunmaqla, bankda əmanəti olan fiziki şəxsdir:

  Полностью »
 • qoşa anbar şəhadətnaməsi

  Mal anbarı tərəfindən malın saxlanmağa qəbul olunmasını təsdiqləyən orderli qiymətli kağızdır. Qoşa anbar şəhadətnaməsi iki hissədən – anbar şəhadətna

  Полностью »
 • qoşqu

  Mexaniki nəqliyyat vasitəsi ilə yedəyə alınmaq üçün nəzərdə tutulan hər hansı nəqliyyat vasitəsi

  Полностью »
 • qrant

  Humanitar, sosial və ekoloji layihələri, müharibə və təbii fəlakət nəticəsində ziyan çəkmiş ərazilərdə dağılmış istehsal, sosial təyinatlı obyektlərin

  Полностью »
 • qravimetriya

  Yer kürəsinin müxtəlif nöqtələrinə düşən ağırlıq qüvvəsinin öyrənilməsi

  Полностью »
 • qrunt nəzarəti

  Bitkilərin və onların toxumlarının konkret sorta mənsub olmasını müəyyənləşdirmək üçün xüsusi sahələrdə toxum səpməklə bitkilərin sortluq təmizliyinin

  Полностью »
 • qudvil

  Mübadilə (alqı-satqı) əməliyyatı baş verdiyi tarixdə, identifikasiya olunan aktiv və öhdəliklərin ədalətli dəyərinin alqı dəyərindən üstün olan hissəs

  Полностью »
 • quldurluq

  Özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq edi

  Полностью »
 • quruluşçu rejissor

  Audiovizual əsərlərin quruluşçusu və teatr, sirk, kukla, estrada, televiziya tamaşası və digər tamaşanın quruluşunu həyata keçirən və ya bu cür tamaşa

  Полностью »
 • laboratoriya üsulu ilə sortluq nəzarəti

  Laboratoriya müayinələrinin aparılması vasitəsilə toxumun sortluq təmizliyinin və onun müəyyən sorta mənsub olmasının təyin edilməsi

  Полностью »
 • layihələşdirmə tapşırığı

  Memarlıq obyekti layihəsinin hazırlanması üçün sifarişçi tərəfindən memara verilən və memarlıq-planlaşdırma tapşırıqları nəzərə alınmaqla tərtib edilə

  Полностью »
 • ləğvetmə balansı

  Kreditorlarla hesablaşmalar başa çatdıqdan sonra hazırlanan və məhkəmə tərəfindən təsdiqlənmiş hesabat

  Полностью »
 • ləngitmə hüququ

  Müqaviləyə görə borclunun kreditor barəsində hüququ və ya bununla əlaqədar ödəniş müddəti çatmış tələbi varsa, borclunun onun barəsində öhdəlik icra e

  Полностью »
 • ləyaqətsiz vərəsə

  Miras qoyanın son iradəsini həyata keçirməsinə qəsdən maneə törətmiş və bununla da özünün və ya özünə yaxın şəxslərin vərəsəliyə çağırılmasına və ya m

  Полностью »
 • liman hakimiyyət orqanları

  Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən onların üzərinə qoyulmuş inzibati-hakimiyyət və digər səlahiyyətləri həyata keçirən dəniz limanlarının müva

  Полностью »
 • lizinq

  Müəyyən əşyanı müqavilə ilə şərtləşdirilmiş müəyyən haqla, müəyyən müddətə və digər şərtlərlə (lizinq alana əmlakı satın almaq hüququnun verilməsi də

  Полностью »
 • lokal ödəniş kartı

  Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən banklar tərəfindən yalnız ölkə ərazisində istifadə üçün emissiya edilmiş kartdır

  Полностью »
 • lokaut

  Kollektiv əmək mübahisələri zamanı yerinə yetirilməsi işəgötürənin istehsal, iqtisadi, maliyyə imkanlarına uyğun olmayan kollektiv tələblərlə, hüquqla

  Полностью »
 • lombard

  Şəxsi istehlak üçün nəzərdə tutulan daşınar əşyanın fiziki şəxslərdən qısamüddətli kreditlərin təmin edilməsi məqsədi ilə girov götürülməsini sahibkar

  Полностью »