Словарь терминов

 • qeydə alınmış namizəd

  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, bələdiyyələrə üzv seçilmək üçün Seçki Məcəlləsinə uyğun olar

  Полностью »
 • qeydiyyatdan keçmiş baqaj

  Daşıyıcının qəbul etdiyi, onun qorunması məsuliyyətini öz üzərinə götürdüyü və buna baqaj qəbzi və baqaj birkası verdiyi sərnişinlərin baqajı deməkdir

  Полностью »
 • qeyri – kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

  Emissiya şərtlərində geri alınma tarixi olmayan, sahibinin tələbi ilə ödənilməyən, ona gələcəkdə bu hüquqları verməyən, emitentə səhm sahiblərinə divi

  Полностью »
 • qeyri – subordinasiya borc öhdəlikləri

  Qanunla müəyyən olunmuş qaydada və növbəliliklə subordinasiya borc öhdəliklərindən əvvəl ödənilən cəlb edilmiş borclardır (məsələn, banklararası kredi

  Полностью »
 • qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti

  Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi və ya hüquqi şəxsin mühafizə bölməsi tərəfindən fiziki və ya hüquqi şəxslərin mülkiyyətinin hüquqa zidd qəsdlə

  Полностью »
 • qeyri-dövlət (özəl) mühafizə müəssisəsi

  Fiziki və ya hüquqi şəxslə bağlanmış müqavilə əsasında bu Qanunun 5-ci maddəsində nəzərdə tutulan mühafizə xidmətlərini göstərən, müvafiq qaydada dövl

  Полностью »
 • qeyri-dövlət nəşriyyatları

  Xüsusi mülkiyyət və ya bələdiyyə mülkiyyəti əsasında yaradılmış nəşriyyatlar

  Полностью »
 • qeyri-emissiya qiymətli kağızları

  Buraxılışlarla yerləşdirilməyən və qiymətli kağızlar üzrə hüquqların keçməsinin həcmi və müddəti müxtəlif olan qiymətli kağızlar

  Полностью »
 • qeyri-ərzaq malları dükanı

  Ticarət sahəsi 100 kv.m-dən yuxarı olub, müvafiq ticarət avadanlıqları ilə təchiz edilmiş ticarət obyektidir

  Полностью »
 • qeyri-həyat sığortası

  Sığorta hadisəsi baş verdiyi zaman sığortalıya vurulan zərər ödənilməklə onun məsuliyyəti, əmlakı və mənafeləri ilə bağlı risklərin sığortası

  Полностью »
 • qeyri-iş günü

  İstirahət və ya bayram günü

  Полностью »
 • qeyri-kommersiya fəaliyyəti

  Məqsədi gəlir götürmək olmayan və əldə etdiyi gəliri yalnız qeyri-kommersiya məqsədləri, o cümlədən öz nizamnamə məqsədləri üçün istifadə etməyi nəzər

  Полностью »
 • qeyri-kommersiya təşkilatı

  Qeyri-kommersiya fəaliyyətini həyata keçirən, əldə etdiyi gəliri təsisçilər (payçılar, iştirakçılar) arasında bölüşdürməyən və onu kommersiya məqsədlə

  Полностью »
 • qeyri-qanuni gəlirlər

  Narkotik maddələrin və silahların qeyri qanuni alverindən, qaçaqmalçılıqdan, korrupsiyadan, gizli iqtisadiyyatdan, şantajdan və maliyyə dələduzluğunda

  Полностью »
 • qeyri-maddi aktivlər

  Fiziki əsası olmayan, lakin sahibkarın imtiyazı və hüququ əsasında dəyər yaradan dövriyyədənkənar aktivlərdir

  Полностью »
 • qeyri-meşə torpaqları

  Meşə təsərrüfatının ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlar, habelə meşə fondunun sərhədləri daxilində yerləşən digər torpaqlar

  Полностью »
 • qeyri-rezident

  -Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olan şəxs və onun ailə üzvləri;

  Полностью »
 • qeyri-rezidentlər

  a) Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda daimi yaşayış yeri olan, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti qalan fiziki şəxslər;

  Полностью »
 • qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirləri

  Malların və nəqliyyət vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən keçirilməsinin icazəsi qaydasına əməl edilməsini təmin edən tədbirlə

  Полностью »
 • qeyri-tütün komponentləri

  Tütün məmulatının istehsalında istifadə edilən siqaret kağızı, mürəkkəb, yapışqan maddələr, filtrlər, habelə tütündən fərqli olan hər hansı digər hiss

  Полностью »
 • qəsdən müflisləşmə

  Kommersiya təşkilatının rəhbəri və ya mülkiyyətçisi, habelə fərdi sahibkar tərəfindən özünün və ya digər şəxslərin manefeyi naminə qəsdən ödəmə qabili

  Полностью »
 • qəsəbə

  Əhalisinin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmayan (iqtisadi, sənaye, sosial, kommunal təsərrüfatı, ictimai-iaşə, tarixi, mədəni, kurort obyek

  Полностью »
 • qətimkan tədbiri

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror və ya məhkəmə tərəfindən şübhəli, yaxud təqsirlən

  Полностью »
 • qəyyumluq və himayəçilik

  -Qəyyumluq və himayəçilik fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxslərin hüquq və mənafelərinin müdafiəsi üçün təy

  Полностью »
 • qəza

  Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan tikililərin və ya texniki qurğuların uçulması, nəzarət edilə bilməyən partlayış və ya təhlükəli maddəl

  Полностью »
 • qəzet və jurnal satan köşk

  Qəzet və jurnallarla yanaşı bəzi malların (qələm, kağız, dəftər, bəzi qeyri-ərzaq, xırdavat malları) satışı ilə məşğul olan ticarət vahididir

  Полностью »
 • QHT

  Qeyri-Hökumət Təşkilatları

  Полностью »
 • qırmızı xətlər

  Şəhər və digər yaşayış məskənləri rayonlarının, mikrorayonlarının, məhəllələrinin planlaşdırma strukturunun digər elementlərinin torpaq sahələrini küç

  Полностью »
 • qida formulu

  Sənaye üsulu ilə müvafiq standartlara uyğun hazırlanan, altı aylığa qədər körpələrin (bir nömrəli qida formulu) və altı aylıqdan üç yaşınadək uşaqları

  Полностью »
 • qida məhsulları

  İnsan tərəfindən təbii və ya emal edilmiş halda istifadə olunan məhsullar

  Полностью »
 • qiymət

  Məhsulun (malın, işin, xidmətin) pulla ifadə olunan dəyəri

  Полностью »
 • qiymətin əmələ gəlməsi

  Müvafiq normativ hüquqi sənədlər, tələb-təklif və qiymətə təsir göstərə bilən amillər əsasında qiymətlərin formalaşması

  Полностью »
 • qiymətləndirmənin təminatı

  Müəssisənin bütün dövriyyə və dövriyyədənkənar aktivlərini, öhdəliklərini və digər sərvətlərin ilkin və bərpa dəyəri ilə qiymətləndirilərək bazar qiym

  Полностью »
 • qiymətlərin dövlət tənzimlənməsi

  Qiymətlərin əmələ gəlməsi və tətbiqi prosesinə qanunvericilik, inzibati və maliyyə-büdcə tədbirləri vasitəsilə təsir etməklə qiymətlərin müəyyən edilm

  Полностью »
 • qiymətli daşlar

  İşlənilmiş və işlənilməmiş şəkildə olan təbii almazlar, zümrüdlər, yaqutlar, sapfirlər, aleksandritlər

  Полностью »
 • qiymətli daşların rekuperasiyası

  Qiymətli daşların müəyyən səbəblərə görə istifadədən çıxarılmış avadanlıq və cihazlardan, texniki təyinatlı digər məmulatlardan, habelə tərkibində qiy

  Полностью »
 • qiymətli kağız

  Müəyyənləşdirilmiş formaya riayət olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan nə həyata keçirilə bilər, n

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarı

  Qiymətli kağızların emissiyası, buraxılması, tədavülü, ödənilməsi, sahibliyi, saxlanılması, onlarla əqdlərin bağlanması, digər əməliyyatların aparılma

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarı peşəkar iştirakçıları

  Qiymətli kağızlar bazarında xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və ya fiziki şəxslərdir

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarında xidməti məlumat

  Ümumi qaydada (dövri mətbu nəşrlər, teleradio proqramları, informasiya agentlikləri, internet və ya digər açıq mənbələrdən) əldə edilə bilməyən, qiymə

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarında qiymətlərlə manipulyasiya

  Qiymətli kağızlar bazarının stabilliyinin pozulmasına səbəb ola bilən, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçılarının qiymətli kağızlarla əqdlər üzrə qi

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət

  Hüquqi və ya fiziki şəxslər tərəfindən qiymətli kağızlar bazarında xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyətidir

  Полностью »
 • qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları

  Qiymətli kağızların emissiyasında, tədavülündə, ödənilməsində, sahibliyində, saxlanılmasında, qiymətli kağızlarla əməliyyatların aparılmasında subyekt

  Полностью »
 • qiymətli kağızların delistinqi

  Fond birjasının şərtlərinə və tələblərinə uyğun gəlməyən qiymətli kağızların kotirovka vərəqəsindən çıxarılma prosedurası

  Полностью »
 • qiymətli kağızların idarə olunması

  Müştəriyə məxsus olub, peşəkar iştirakçının idarəçiliyinə verilmiş qiymətli kağızlar və ya pul vəsaitləri ilə müştərinin mənafeyi üçün və ya onun göst

  Полностью »
 • qiymətli kağızların qiymətinin kütləvi elanı

  Qiymətli kağızların qiymətini göstərməklə alqısı və (və ya) satqısı barədə açıq elan formasında edilmiş təklifdir (ofertadır)

  Полностью »
 • qiymətli kağızların listinqi

  Fond birjasının şərtlərinə və tələblərinə uyğun gələn qiymətli kağızların kotirovka vərəqəsinə daxil olma prosedurasıdır

  Полностью »
 • qiymətli kağızların lotu

  Sifarişin elan edilməsi üçün fond birjasının qaydaları ilə müəyyən edilmiş qiymətli kağızların minimum sayı

  Полностью »
 • qiymətli kağızların nominal saxlayıcısı

  Hüquq sahibinin tapşırığı ilə və onun xeyrinə qiymətli kağız sahiblərinin reyestrində qeydə alınmış və bu qiymətli kağızların hüquqi mülkiyyətçisi olm

  Полностью »
 • qiymətli kağızların növləri

  Orderlər, veksellər, çeklər, istiqrazlar, səhmlər, əmtəə kağızları, depozit sertifikatı, ipoteka şəhadətnaməsi, opsion, fyuçers, girov kağızı, mənzil

  Полностью »