UTMOST

adj 1. ən uzaq / ucqar; the ~ point of the earth yer kürəsinin ən ucqar nöqtəsi; 2. son, axır; the ~ limit son limit / hədd; 3. çox böyük, son dərəcə; with the ~ care çox böyük qayğı ilə; to irritate smb. to the ~ bir kəsi son dərəcə qıcıqlandırmaq;

◊ to do / to try one’s ~ to do smth bir şey etmək üçün əlindən gələni etmək

UTILIZE
UTOPIA