UZBEK

Uzbek1

n 1. özbək; the ~s top. i. özbəklər; 2. özbək dili

Uzbek2

adj özbək; the ~ language özbək dili

Uzbek3

adv özbəkcə; to speak ~ özbəkcə danışmaq; to write in ~ özbəkcə yazmaq

UXORIOUS
V