VAPOROUS

adj 1. buxaraoxşar, buxarabənzər, buğabənzər, buğaoxşar; 2. dumanlı; buxarlı; 3. qeyri-real, boş; ~ ideas qeyri-real fikirlər / ideyalar; 4. anlaşılmaz; ~ style anlaşılmaz üslub

VAPORIZER
VAPOUR