YƏQİN

I. mod.s. obviously, apparently, evidently; Yəqin siz belə hesab edirsiniz ki, ... You apparently think that...

II. z. 1. without fail, certainly; O yəqin sənə baş çəkəcək He / She will visit you without fail; 2. for certain, for sure; bir şeyi ~ bilmək to know* smth. for certain / for sure; to know* smth. beyond all doubt; ~ etmək to make* sure / certain (of), to be* convinced (of); ~ olmaq to be* evident / obvious

YƏHUDİPƏRVƏR
YƏQİNİ

Значение слова в других словарях