ZƏBƏRCƏD

Zümrüdəbənzər qiymətli daş.

Al cavabın deyim, Süsənbər xanım,

Ərş üzünün on iki bürcü-barı var.

Behişti-əlanın ləli-zəbərcət fərşi,

Çox hesabsız huri, qılmanları var.

                                        (“Heydər bəy”)

                        *

Mina qəddin zəbərcəddi,

Nə desən, cana minnətdi,

El köçüb, otaq xəlvətdi,

Gəlsən, alam busən, dilbər.

                                   (“Qurbani”)

ZƏBAN FARS
ZƏDƏN

Значение слова в других словарях