ZƏNDEYİ-ZƏHLƏ

Zəndeyi-zəhləsi getmək: görməyə gözü olmamaq, tamam zəhləsi getmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dünya xanımın Bolu bəydən zəndeyi-zəhləsi gedirdi(“Koroğluynan Bolu bəy”) (İ.A., B.A.)

ZƏND
ZƏNƏX

Значение слова в других словарях