ÜRÜNG

\[əs.tr.\] – mənəviyyət, mənəvi güc. Qədim oğuz dillərində təmiz, pak, qəlbən saf adamlara da deyilirdi.
ÜNSÜR
ÜSLUB