ƏKS

I. i. 1. (güzgüdə, suda və s.) reflection, reflexion, reflected image; 2. (şəkil, surət, foto) picture, image; photo; ~ etdirmək to reflect (d.); (yazıda, rəsmdə və s.) to represent (d.); ~ etmək: (şüa haq.) to reflect; (səs haq.) to echo, to resound, to reflect, to reverberate; ~ olunmaq to be* reflected; (yazıda, rəsmdə və s.) to be* represented; bir kəsə / şeyə ~ çıxmaq to oppose (d.), to be* against smb. / smth.

II. s. contrary; opposite, opposing, opposed; adverse; ~ qütblər opposite poles; ~ tərəf: 1) (qarşı tərəf) opposite / adverse party; opposite side; 2) (tərs üzü, astar tərəfi) reverse side, verso; ~ istiqamət opposite direction; ~ fikir / mülahizə contrary opinion; ~ halda / tərzdə / surətdə otherwise

ƏKMƏK
ƏKS-CƏRƏYAN

Значение слова в других словарях