ГЬА¹

əvəz. 1. o; haman, həmən, həmin; гьа йикъалай инихъ o gündən bəri; 2. əvəz., əd. elə; ancaq, təkcə, yalnız, məhz; * гьа гила indi (başqa mətləbə, mövzuya, məsələyə keçdikdə işlənir); гьа са вахтунда a) eyni zamanda (vaxtda), bir vaxtda, bir zamanda; b) həmçinin, bununla bərabər; гьа югъ-къенин югъ o gündən bu günədək, o gündən bəri, indiyədək, bu günə kimi.
ГЬ
ГЬА²

Digər lüğətlərdə