AĞAMƏHƏMMƏD

Fars izafətinin qəlibi üzrə “Məhəmməd ağa” mənasında Ağayi-Məhəmməd Ağaməhəmmədə çevrilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

AĞAMALI
AĞAMƏMMƏD

Digər lüğətlərdə