AVSAL

Dabaq xəstəliyi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AVLAYU
AVUC