AVUC

Ovuc; əlin iç tərəfi, əl dolusu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AVSAL
AYAĞINA AT TUŞAGINI VURMAQ