Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • COMMUNICATION

  communication1 n 1. məlumat / xəbər vermə, veriliş; All communications with France were stopped when the enemy gained control of the sea Düşmən dənizə

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • communication

  f 1) ünsiyyət; 2) (texnikada) əlaqə, rabitə

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • ÜNSİYYƏTSİZLİK

  i. absence of intercourse / communication, lack of intercourse / communication

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • COMMUNICATIVE

  adj adamayovuşan, ünsiyyətli; mehriban

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • RABİTƏ

  i. 1. tie, bond, link, connection; 2. communication; məntiqi ~ logical connection; sıx ~ yaratmaq to establish close links (with); teleqraf ~si telegr

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • bildirmə

  is. communication f, avis m, nouvelle f

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • təliqə

  is. lettre f, communication f, mémorandum m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • avtomaqistral

  is. grande route f ; voie f de grande communication

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • АВСИЯТ

  1) n. communication, intercourse; companionship, fellowship; association, society; communion; 2) n. attachment; affection; love.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • rabitə

  is. communication f ; ~ vasitələri ilə kəşfiyyat service m de renseignement par télécommunication ; ~ naziri Ministre de télécommunication

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • MƏLUMAT

  ...information, intelligence; 2. news, piece of news; 3. report, communication; 4. notification; 5. knowledge; 6. message; (hərbi) dispatch; ~ üçün müra

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • AĞIZBARI

  I. s. oral, verbal ağızbarı əlaqə verbal communication II. z. orally, verbally; ağızbarı demək to say orally

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • TWO-WAY

  adj 1. ikitərəfli; ~ deal ikitərəfli razılaşma / saziş / sövdə; ~ communication hərb. ikitərəfli əlaqə; ~ traffic ikitərəfli küçə hərəkəti; 2. ikixətl

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • KOMMUNİKATOR

  lat. communica­­tio – mə­lumat, açıqlama

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti
 • KOMMUNİKE

  lat. communicatio – mə­lumat, açıqlama

  Tam oxu »
  Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti
 • АЛАКЪАЛУВАЛ

  ...relations, connections between people or groups; contact, liaison, communication; pertinency, relation; signal, gesture which communicates something;

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • İKİTƏRƏFLİ

  ...sətəlcəm tib. double pneumonia; ~ radio əlaqə two-way radio communication

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • bildiriş

  ...information f, avertissement m, avis m (yazılı məlumat), nouvelle f, communication f, convocation f (rəsmi dəvət) ; ~ vəsiqəsi billet m

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • IMPEDE

  v mane olmaq, əngəl / maneçilik / çətinlik törətmək; to ~ communication rabitəyə əngəl / maneçilik törətmək; to ~ negotiations danışıqları çətinləşdir

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • РАФТАР

  ...relations, connections between people or groups; contact, liaison, communication; pertinency, relation; signal, gesture which communicates something;

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • BÖLMƏ

  ...part, section; 2. hərb. company; rabitə ~si signal company; amer. communication company; 3. id. section; 4. riyaz. division II. s. division; ~ işarəs

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ŞİFAHİ

  ...oral, verbal; ~ nitq oral speech, spoken language; ~ məlumat verbal communication; ~ razılaşma verbal agreement / contract; ~ ədəbiyyat folk-lore II.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • məlumat

  is. renseignement m, information f ; communication f ; nouvelle f ; rapport m ; rəsmi ~ communiqué m ; ~ vermək communiquer vt ; apprendre ; faire sav

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • RABİTƏÇİ

  i. 1. communications engineer, postal and telecommunications worker; 2. hərb. signaller, signalman*

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • РАФТАРВАЛ

  ...relations, connections between people or groups; contact, liaison, communication; pertinency, relation; signal, gesture which communicates something;

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • VASİTƏ

  ...insanlar arasında ünsiyyət vasitəsidir Language is a means of communication between people; kütləvi informasiya ~ləri mass (information) media; nəqli

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • PEYK

  ...satellite; ekipajlı ~ manned satellite; ~ rabitə sistemi satellite (communication) system

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • PAROXOD

  ...steam-tug II. s. steamship, steam (er); ~ rabitəsi steamship communication, steam(er)-service

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • əlaqə

  is. communications f pl ; contact m ; diplomatik ~lər relations f pl diplomatiques

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • SÖHBƏTCİL

  s. talkative, talky; communicative, loquacious, chatty; ~ adam a talkative person

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • VOCAL

  ...səs vocal2 adj 1. nitq; ~ organs nitq üzvləri; 2. şifahi; ~ communication şifahi məlumat; 3. qışqırıqçı, çığır-bağır salan; ~ persons qışqırıqçı / çı

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • АЛАГЪАРУН

  ...attitude, sentiment; concern, regard; quotient; rate, ratio 2) n. communication, intercourse; companionship, fellowship; association, society; commun

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • QOŞUN

  ...forces; muzdlu ~ mercenary army; rabitə ~ları signal troops; amer. communication troops II. s. army; ~ dəstəsi army unit

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • INTERRUPTION

  ...dayanmadan danışmaq; 2. kəsmə, pozma; maneə; ~ of telephone communication telefon əlaqəsinin kəsilməsi; to meet with many ~s çoxlu maneələrlə qarşıla

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • vasitə

  ...insanlar arasında ünsiyyət ~sidir La langue est un moyen de communication entre les êtres humains ; kütləvi informasiya ~ləri les medias, les moyens

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • BİLAVASİTƏ

  ...firsthand; ~ təsir direct influence; ~ əlaqə direct contact / communication; ~ rəhbərliyi altında under direct guidance (of); ~ cavab immediate answe

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • ünsiyyət

  ...personnel ; dil ~ vasitəsi kimi langue f comme le moyen de communication ; dostlarla ~ tapmaq entendre (s’) avec les amis ; kiminləsə ~də olmaq être

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • СЕМАФОР

  n. semaphore, method of communication based on the use of handheld flags which are moved to represent different letters of the alphabet; status flag u

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • СЕМАФОР

  n. semaphore, method of communication based on the use of handheld flags which are moved to represent different letters of the alphabet; status flag u

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ROTA

  i. hərb. company; rabitə ~sı signal company, (amer.) communications company; minomyot ~sı mortar company; minaaxtaran ~ field (engineer) company; atıc

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • birbaşa

  ...birləşdirilmə connexion f directe ; ~qatar train m direct ; ~ əlaqə communication f directe ; ~ veriliş émission f en direct (radio, televiziya ilə)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ƏLAQƏ

  ...qarşılıqlı ~ intercommunication, mutual contact; ~ vasitəsi means of communication, means of intercourse; ~ saxlamaq 1) (məktubla, telefonla və s.) t

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • СУЬРГУЬН

  ...exile, banishment; expulsion, deportation; eviction, ejection; excommunication, proscription.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • СУЬРГУЬН

  ...exile, banishment; expulsion, deportation; eviction, ejection; excommunication, proscription.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • КӀУФ

  ...chin and below the nose; part of the body used for eating and communicating; кӀуф ягъун v. bite, take bait; peck, pick at; nibble, take small fast bi

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • elan

  is. annonce f, avis m, communication f, communiqué m, déclaration f, notification f, message m ; ~ vermək (mətbuatda) faire une annonce ; ~ asmaq mett

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • XİDMƏT

  ...medical service / attendance; rabitə ~i hərb. signal service; amer. communication service; kiməsə ~ göstərmək to do* / to render smb. a service; d.d.

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • СИВ

  ...chin and below the nose; part of the body used for eating and communicating; сив аладарун adv. agape; сив кьакьунун v. yawn, gape, involuntarily open

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • коммуникация

  -и; ж. (лат. communicatio - сообщение) см. тж. коммуникативный, коммуникационный 1) а) спец. Путь сообщения, связь одного места с другим. Водные комму

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • nazirlik

  ...; Təhsil ~yi Ministère de l’Education ; Rabitə ~yi Ministère des Communications ; Maliyə ~yi Ministère des Finances ; Turizm ~yi ministère du Tourism

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • RADİO

  ...avadanlığı wireless / radio equipment; ~ rabitəsi wireless / radio communication; ~ siqnalı wireless signal; ~ dinləyicisi radio listener; ~ stansiya

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • NAZİRLİK

  ...(ABŞ-da) Department of Education; Rabitə nazirliyi Ministry of Communications; Kənd təsərrüfatı nazirliyi Ministry of Agriculture; Maliyə nazirliyi M

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • STRIKE

  .../ yetişmək; 9. pozmaq, çıxartmaq; məhv /yox / ləğv etmək; to ~ a communication from the record məlumatı protokoldan çıxartmaq: 10. başına / ağlına gə

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
OBASTAN VİKİ
Viva Communications
Viva Communications Inc. (həmçinin Viva Entertainment Inc. və sadəcə VIVA kimi tanınan) qərargahı Ortigas Center, Pasig-də yerləşən Filippin çoxmillətli özəl konqlomeratdır. 1981-ci ildə kiçik Vik del Rosario və onun bacısı Tess Kruz tərəfindən təsis edilib.
Netscape Communications Corporation
Netscape, Netscape Communications Corporation tərəfindən inkişaf etdirilən, AOL tərəfindən inkişaf etdirilən skanerlərin ümumi adıdır. Pulsuz olaraq istifadəyə təqdim Netscape köhnədən şəbəkə skaner larının lideri idi. Bu an çox az istifadəçi tərəfindən istifadə edilir. Netscape firması, 28 dekabr 2007 tarixində saytında etdiyi duyuruyla, Netscape şəbəkə skanerinin zamanın qabaqda firmalarına görə geridə qaldığını və illər əvvəl tutduqları liderliyi digər firmalara kaptırdıklarını bildirərək 2008in Mart ayından etibarən hər hansı bir yeniləşdirmək bulunmayacaklarını açıqladı. Məlumatda birlikdə ayrıca, istifadəçilərin Mozilla Firefox istifadə təklif edən firma, beləcə təxminən 15 illik tarixini sonlandırmış oldu. === Netscape 6 (6.0–6.2.3 versiyalar) === Açıq mənbəli olaraq istifadəçiyə təqdim edilən Netscape, Mozilla təşkilatı tərəfindən inkişaf etdirilməyə başladığı üçün Mozilla şəbəkə brauzerinin bu anda istifadə edilməkdə olduğu HTML şərh etmə brauzeri olan "Gecko" ilə inkişaf etdirilmişdir.
Sony Mobile Communications
Sony Mobile Communications AB (keçmiş Sony Ericsson Mobile Communications AB) — transmilli mobil telefon istehsalçısı. Sony şirkətinin bölməsi. Mərkəz-qərargahı Yaponiyanın paytaxtı Tokioda yerləşir. Əsası Sony Ericsson adı altında və ortaq şirkət formasında 1 oktyabr 2001-ci ildə Sony şirkəti və İsveçin telekommunikasiya avadanlığı istehsalçısı olan Ericsson şirkəti tərəfindən qoyulmuşdur. 2012-ci il 16 fevral tarixində Sony şirkəti Ericssonun şirkətdəki payını satın almışdır. Sony Mobile Communications şirkətinin Tokio (Yaponiya), Çennai (Hindistan), Lund (İsveç), Pekin (Çin) və Silisium vadisində (ABŞ) tədqiqat və istehsal mərkəzləri var. Dünya bazarındakı payı baxımından Sony Mobile 2012-ci ilin I rübünün nəticələrinə görə dünyanın 10-cu böyük mobil telefon istehsalçısı və 2012-ci ilin 3-cü rübündə dünyanın 3-cü böyük smartfon istehsalçısıdır.
Global System for Mobile Communications
Global System for Mobile Communications (abr. GSM; azərb. Mobil Rabitə üzrə Qlobal Sistem‎) — Avropa Telekommunikasiya Standartları İnstitutu (ATSİ) tərəfindən mobil telefon və planşetlər kimi mobil cihazlar tərəfindən istifadə edilən ikinci nəsil (2G) rəqəmsal mobil şəbəkələr üçün hazırlanmış protokollar standartı. "GSM" həm də "GSMA"ya məxsus əmtəə nişanıdır. "GSM" həmçinin, "Full Rate" səs kodekinə də aid edilir. Bu, ilk dəfə 1991-ci ilin dekabrında Finlandiyada tətbiq edilmişdir. 2010-cu illərin ortalarında 90%-dən çox bazar payına çatmış, 193-dən çox ölkə və ərazidə fəaliyyət göstərən mobil rabitə üçün qlobal standarta çevrilmişdir. "GSM" sistemləri və xidmətləri "ETSI" tərəfindən idarə olunan bir sıra standartlarda təsvir edilmişdir. 2G şəbəkələri birinci nəsil (1G) analoq mobil şəbəkələri əvəz etmək üçün hazırlanmışdır. "GSM" standartı əvvəlcə tam dupleks səsli telefoniya üçün optimallaşdırılmış rəqəmsal, dövrə keçidli şəbəkəyə aid edilirdi.