Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

 • ESSENTIAL

  essential1 n 1. pl mahiyyət, məğz, əsas, məna, mətləb, ayrılmaz hissə; başlıca, ən əsas; to learn ~s of English grammar ingilis dilinin qrammatikasını

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • NON-ESSENTIAL

  adj ikinci dərəcəli, boş, son dərəcə mənasız, cəfəng; ~ matters ikinci dərəcəli məsələlər

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • essentiel

  -le adj əsas, əhəmiyyətli

  Tam oxu »
  Fransızca-azərbaycanca lüğət
 • ВАЖИБЛУ

  adj. necessary, essential; indispensable.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ГЕРЕК

  adj. necessary, essential; indispensable.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ГЕРЕК

  adj. necessary, essential; indispensable.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ЛАЗИМЛУ

  adj. necessary, essential; indispensable.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ГЬАЖЕТ

  n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ГЬАЖЕТ

  n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • эссенция

  -и; ж. (от лат. essentia - сущность) Концентрированный раствор летучих веществ, употребляемый в пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ЭССЕНЦИЯ

  ж 1. cövhər, esensiya; 2. məc. əsil, əsas, zat, məğz

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ЭССЕНЦИЯ

  эссенция (набататрикай, цуькверикай чIугур вич ишлемишдайла са затIунин яд акадарна ишлемишдай къати, туьнт состав, мес. сиркедин жевгьер ва я эфи

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • МУЬГЬТЕЖ

  n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty. МУЬГЬТЕЖВАЛ n. necessity, essential; indispensability; obligation;

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • МУЬГЬТЕЖ

  n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty. МУЬГЬТЕЖВАЛ n. necessity, essential; indispensability; obligation;

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ЮХСУЛВАЛ

  1) n. leanness; angularity; 2) n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • QEYRİ-ƏSAS

  s. minor; not principal / basic / main / essential; sənayenin ~ sahələri minor branches of industry

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • МАКЬСАД

  ...intention, mind; thought, notion; 2) n. inwardness, essence; essential; core, heart; matter, substance.

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ЧАРАСУЗ

  1. 1) adj. necessary, essential; indispensable; чарасуз шартӀ n. precondition; 2) adj. pressing; clamorous; 2. 1) adv. necessarily; surely; 3) adv. co

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • жемчужная эссенция

  Состав из рыбьей чешуи, из которого изготовляют искусственный жемчуг.

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • ümdə

  ...général, -e ; principal, -e ; essentiel, -le ; ən ~si le plus essentiel ; ~ məsələ problème m principal

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • məğz

  is. essence f, essentiel m ; çıxışın ~i essentiel du discours ; işin ~i fond m de l’affaire

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ИГЬТИЯЖ

  n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty. ИГЬТИЯЖВАЛ n. necessity, need; игьтияжвиле хьун v. need, require; b

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • ИГЬТИЯЖ

  n. necessity, essential; indispensability; obligation; need, requirement; poverty. ИГЬТИЯЖВАЛ n. necessity, need; игьтияжвиле хьун v. need, require; b

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • УКСУСНЫЙ

  сиркедин; уксусная эссенция сиркедин эссенция (жевгьер); уксусная кислота сиркедин кислота.

  Tam oxu »
  Rusca-ləzgicə lüğət
 • ИВИ

  ...gore, blood shed from a wound (especially clotted blood); sap, essential body fluid (such as blood).

  Tam oxu »
  Ləzgicə-ingliscə lüğəti
 • əhəmiyyətli

  sif. important, -e, considérable, essentiel, -le ; efficace

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ARAQ

  1. водка; 2. настройка, эссенция;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • başlıca

  sif. principal, -e ; cardinal, -e ; capital, -e ; essentiel, -le

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • başcıl

  sif. principal, -e, cardinal, -e, capital, -e, essentiel, -e

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • CÖVHƏRNANƏ

  сущ. мятные капли, мятная эссенция

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • xülasə

  is. essentiel m ; essence f ; sommaire m ; ~ çıxarmaq faire le résumé

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ESSENSİYA

  сущ. хим. эссенция (концентрированный раствор летучих веществ)

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • INESSENTIAL

  adj əhəmiyyətsiz, əhəmiyyəti az olan, ikinci dərəcəli; to cut down on ~ spendings ikinci dərəcəli xərcləri azaltmaq

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • MAHİYYƏTCƏ

  z. in essence, essentially, as a matter of fact

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • CÖVHƏR

  1. эссенция, экстрат, настой; 2. суть, сущность, существо; 3. драгоценный камень;

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • QÜSUR

  ...flaw; islah olunmaz ~ incurable defect; nəzəriyyənin başlıca ~u the essential fault of the theory; ~unu etiraf etmək to acknowledge one’s fault; təhs

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • mahiyyət

  is. essence f, essentiel m ; işin ~i fond m de l’affaire ; problemin ~i essence du problème

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • FƏRZ

  ...Suppose / Assume that it is true II. s. necessary (for); indispensable (to), essential, obligatory

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • LAZIMİ

  s. necessary; requisite, essential; proper, appropriate; ~ səviyyədə up to the mark; ~ qaydada properly; ~ yeri tutmaq to take* a proper place; ~ sənə

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • MÜXTƏLİF

  ...multiform; ~ səbəblərə görə for diverse reasons; mahiyyət etibarilə ~ essentially different

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • квинтэссенция

  -и; ж. (от лат. quinta essentia - пятая сущность) 1) В античной и средневековой философии: основная сущность вещей. 2) книжн. Основа, самая сущность ч

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • УКСУСНЫЙ

  ...sirkə iyi; ◊ уксусная кислота (kim.) sirkə turşusu; уксусная эссенция sirkə cövhəri.

  Tam oxu »
  Rusca-azərbaycanca lüğət
 • ромовый

  см. ром; -ая, -ое. Ромовый запах. Р-ая эссенция. Р-ая баба (кекс цилиндрической формы, пропитанный ромом или вином).

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • xüsusi

  sif. special, -le ; essentiel, -le ; privé, -e ; spécifique ; ~ olaraq spécialemment ; ~ kapital capital m particulier ; ~ mülkiyyət propriété f privé

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • ANANAS

  ...растения II прил. 1. ананасный, ананасовый. Ananas cövhəri ананасная эссенция, ananas mürəbbəsi ананасовое варенье

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • əsas

  ...racine f, base f ; riyaz. radical m ; base f ; sözün ~ mənası sens m essentiel du mot

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-fransızca lüğət
 • хемилюминесценция

  -и; ж. (сл. хемо..., лат. lumen (luminis) - свет и -escentia - суффикс, обозначающий слабое действие); физ. Холодное свечение тел, вызываемое химическ

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • TƏRXUN

  ...пряного овоща) II прил. эстрагонный. Tərxun cövhəri эстрагонная эссенция

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-rusca lüğət
 • флюоресценция

  = флуоресценция; (от лат. fluor - течение и лат. -escentia - суффикс, обозначающий слабое действие); физ. Свечение вещества, возникающее вследствие ос

  Tam oxu »
  Rus dilinin izahlı lüğəti
 • MAHİYYƏTSİZ

  s. inessential, immaterial; useless

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • LAZIM

  s. necessary; essential; needful, indispensible, required, due (to); ~ olmaq to be* necessary / needed / wanted; Bunu etmək lazımdır That must be done

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • CIRCUMSTANTIAL

  ...2. təsadüfi, gözlənilməyən, kənar (vəziyyət, şərait haq.); things essential and things ~ zəruri və ikinci dərəcəli şeylər; 3. vəziyyətdən asılı olan;

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • CIRCUMSTANCE

  ...oldu; lucky ~ xoşbəxt təsadüf; 3. təfsilat, təfərrüat; to omit no essential ~ lazım olan heç bir şeyi buraxmamaq; 4. mükəmməllik, təfərrüat; The stor

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • IDEA

  n 1. ideya, fikir; abstract ~s mücərrəd ideyalar / fikirlər; basic / essential / fundamental ~ əsas ideya / fikir; dominant / reigning / prevalent ~s

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
 • ƏSAS

  ...reason / cause II. s. fundamental, basic, cardinal, principal, main; essential; primary; ~ qanun basic law; ~ səbəb principal cause; ~ məsələ cardina

  Tam oxu »
  Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
 • OIL

  oil1 n 1. kim. yağ (adətən mineral); volatile / essential ~s efir (uçan) yağları; fixed / fatty ~s uçmayan yağlar; mineral ~s neft məhsulları; 2. yağ

  Tam oxu »
  İngiliscə-azərbaycanca lüğət
OBASTAN VİKİ
The Essential Michael Jackson
The Essential Michael Jackson — Maykl Ceksonun albomu.
Ascential
Ascential plc (əvvəllər EMAP və Top Right Group) — Birləşmiş Krallıq media şirkəti. Şirkət sərgilər, festivallar və məlumat xidmətlərində ixtisaslaşmışdır. "Ascential plc" London fond birjasında verilmişdir və FTSE 250 İndeksinin tərkib hissəsidir. == Tarixi == Riçard Vinfrey 1887-ci ildə "Spalding Guardian"ı, daha sonra "Lynn News" və "Peterborough Advertiser"i satın almışdır. O həmçinin, "North Cambs Echo"nun fəaliyyətini başlatmışdır. Vinfrey sonradan liberal siyasətçi və kənd təsərrüfatı hüquqlarının təbliğatçısı olmuş, qəzetlər onun siyasi baxışlarını təbliğ etmək üçün istifadə edilmişdir. İkinci Dünya müharibəsi illərində Vinfreyin qəzetdən gələn gəlirlər onun oğlu Riçard Pattinson Vinfreyə keçməyə başlamışdır. 1947-ci ildə Pattinson Vinfreyin rəhbərliyi altında ailənin qəzetləri "East Midland Allied Press" (EMAP) adı altında birləşdirilmişdir. 2012-ci ilin mart ayında şirkət adının "Top Right Group" olaraq dəyişdiriləcəyini və jurnalların, tədbirlər və məlumat bizneslərinin üç müstəqil şirkətə ayrılacağını elan etmişdir. "EMAP" adı o vaxt .irkətin dövriyyəsinin təxminən 18 faizini təşkil edən jurnalların fəaliyyəti üçün istifadə olunmağa davam edəcəkdi.
Ascential plc
Ascential plc (əvvəllər EMAP və Top Right Group) — Birləşmiş Krallıq media şirkəti. Şirkət sərgilər, festivallar və məlumat xidmətlərində ixtisaslaşmışdır. "Ascential plc" London fond birjasında verilmişdir və FTSE 250 İndeksinin tərkib hissəsidir. == Tarixi == Riçard Vinfrey 1887-ci ildə "Spalding Guardian"ı, daha sonra "Lynn News" və "Peterborough Advertiser"i satın almışdır. O həmçinin, "North Cambs Echo"nun fəaliyyətini başlatmışdır. Vinfrey sonradan liberal siyasətçi və kənd təsərrüfatı hüquqlarının təbliğatçısı olmuş, qəzetlər onun siyasi baxışlarını təbliğ etmək üçün istifadə edilmişdir. İkinci Dünya müharibəsi illərində Vinfreyin qəzetdən gələn gəlirlər onun oğlu Riçard Pattinson Vinfreyə keçməyə başlamışdır. 1947-ci ildə Pattinson Vinfreyin rəhbərliyi altında ailənin qəzetləri "East Midland Allied Press" (EMAP) adı altında birləşdirilmişdir. 2012-ci ilin mart ayında şirkət adının "Top Right Group" olaraq dəyişdiriləcəyini və jurnalların, tədbirlər və məlumat bizneslərinin üç müstəqil şirkətə ayrılacağını elan etmişdir. "EMAP" adı o vaxt .irkətin dövriyyəsinin təxminən 18 faizini təşkil edən jurnalların fəaliyyəti üçün istifadə olunmağa davam edəcəkdi.
L'Essenziale
L'Essenziale (Azərbaycanca: Mühüm) — İtaliyanın 2013 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsindəki mahnısı. 2013 SanRemo Musiqi Festivalında Marko Menqoni tərəfindən ifa olunan "L'Essenziale" mahnısı festivalda qalib olmasının ardından İtalyanın dövlət telekanalı (RAI) həmin mahnını 2013 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə göndərmək qərarına gəldi və Malmödə keçirilən müsabiqədə Marko Menqoni ifasında səslənilən mahnı finalda 7-cu yeri İtaliyaya qazandırdı.