Толковый словарь азербайджанского языка

 • ÜN

  is. qəd. Səs, səda. Ünümdən titrədi tamam vilayət; Eylə sandılar ki, qopdu qiyamət. M.P.Vaqif. Kədərli keçirdi dustağın günü; Gecə musiqisi bayquşun ü

  Полностью »
 • ÜNAS

  is. [ər.] klas. Qadın, arvad. [Hacı Mehdi:] Mən dünən hamamdan qayıdan vaxt bir ünas tayfasına rast gəldim

  Полностью »
 • ÜNQA

  is. [ər.] bax simurq

  Полностью »
 • ÜNLƏMƏK

  f. Səsləmək, çağırmaq

  Полностью »
 • ÜNS

  is. [ər.] 1. klas. İnsan, bəşər, adam. 2. bax ünsiyyət. □ Üns bağlamaq (salmaq, tutmaq) – bax ünsiyyət bağlamaq (salmaq, tutmaq) (“ünsiyyət”də)

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏT

  is. [ər.] 1. Qarşılıqlı münasibət, əlaqə, yaxınlıq, ülfət. Hələ bir-birini tanımayan adamlar heç xəbərləri olmadan bir-birinə yaxınlaşır, onların aras

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏTLİ

  sif. Adamlarla çox tez yaxşı münasibət yarada bilən; adamayovuşan, istiqanlı, mehriban. Ünsiyyətli adam

  Полностью »
 • ÜNSİYYƏTSİZ

  sif. Adamlarla münasibət yarada bilməyən; adamayovuşmaz, qanısoyuq. Ünsiyyətsiz adam

  Полностью »
 • ÜNSÜR

  is. [ər.] 1. Qədim materialist fəlsəfədə: təbiətin, bütün şeylərin, hadisələrin bünövrəsini təşkil edən əsas tərkib hissələrindən biri (od, su, hava,

  Полностью »
 • ÜNVAN

  is. [ər.] 1. bax adres 1 və 2-ci mənalarda. [Maral] çox sağ ol! – dedi və ünvanını verərək Qara kişini Bakıya, evinə qonaq çağırdı

  Полностью »
 • ÜNYETMƏZ

  sif. Çox uzaq; çox uzaq olduğu üçün səs də gedib çatmayan; səs eşidilməz. Get-gedə qatılaşan sükutdan Orxan bir az vahimələndi, özünü dünyanın əlçatma

  Полностью »
 • ÜRCAH

  is. məh. : ürcah olmaq – rast gəlmək, təsadüf etmək, rastlaşmaq. Gorusun qarşısında bunlar bir bəynən strajnikə ürcah oldular

  Полностью »
 • ÜRƏFA

  is. [ər. “arif” söz. cəmi] klas. kit. Ariflər, mərifətli, ağıllı adamlar. Ürəfa məskəni olan Şirvan; Cühəla xabgahidir əlan

  Полностью »
 • ÜRƏK

  is. 1. İnsanda qan dövranının, döş boşluğunun sol tərəfində yerləşən əzələli kisə şəklində mərkəzi orqanı; qəlb

  Полностью »
 • ÜRƏK-DİRƏK

  ürək-dirək vermək – ürək vermək, ürəkləndirmək, ruhlandırmaq, ümidləndirmək, təsəlli vermək, cəsarətləndirmək

  Полностью »
 • ÜRƏK-GÖBƏK

  ürək-göbək qalmamaq zar. – gülməkdən qəşş etmək. Xan bayıra çıxıb gördü ki, Qəhrəman gəlir, amma altında bir at var ki, altı ayağı, alnında bir gözü,

  Полностью »
 • ÜRƏKAÇAN

  sif. Adamı fərəhləndirən, ürəyini açan, sevindirici. Ürəkaçan xəbər. – Ağasəfər Həmzənin bu cavan qardaşı oğlundan bir şey soruşmaq istədi ki, bəlkə o

  Полностью »
 • ÜRƏKAÇICI

  sif. Adamı fərəhləndirən, ürəyini açan, sevindirici. Ürəkaçan xəbər. – Ağasəfər Həmzənin bu cavan qardaşı oğlundan bir şey soruşmaq istədi ki, bəlkə o

  Полностью »
 • ÜRƏKAĞRISI

  is. Dərin təəssüf. [Vəkil:] Bu nə daşürəkli adamdır?! – deyə, ürəkağrısı ilə fikirləşirdi. Y.Əzimzadə

  Полностью »
 • ÜRƏKALTI

  sif. anat. Ürəyin altında yerləşən, olan. Ürəkaltı nahiyə

  Полностью »
 • ÜRƏKBİR

  sif. Çox yaxın, səmimi. Ürəkbir dost. – [Gənc:] İndi isə sürət qatarında qızıl diplomla, əlbir və ürəkbir yoldaşlarımla evə dönürəm

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANDIRAN

  sif. 1. Ürəyi bulandıran. Ürəkbulandırıcı qoxu. – [Xiyabani-Xanabadda evlərdə] yay-qış ürəkbulandırıcı bir çirk, dözülməz bir üfunət hökm sürməkdədir

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANDIRICI

  sif. 1. Ürəyi bulandıran. Ürəkbulandırıcı qoxu. – [Xiyabani-Xanabadda evlərdə] yay-qış ürəkbulandırıcı bir çirk, dözülməz bir üfunət hökm sürməkdədir

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANMA

  is. Mədənin qarışması, qusma ehtiyacı nəticəsində ürəyin bulanması; öyümə. Xəstəliyin başlanğıcında bəzən ürəkbulanma (öyümə) və qusma halları ola bil

  Полностью »
 • ÜRƏKBULANMASI

  is. Mədənin qarışması, qusma ehtiyacı nəticəsində ürəyin bulanması; öyümə. Xəstəliyin başlanğıcında bəzən ürəkbulanma (öyümə) və qusma halları ola bil

  Полностью »
 • ÜRƏKCİK

  “Ürək”dən oxş. və kiç. Dilbərin ürəkciyi yerindən oynadı, dərin bir ah qopardı. C.Cabbarlı

  Полностью »
 • ÜRƏKÇIRPINTISI

  is. 1. Bərk ürək döyünməsi. 2. məc. Həyəcan, iztirab. □ Ürəkçırpıntısı ilə – ürəyi çırpına-çırpına (sevincdən, maraqdan və s

  Полностью »
 • ÜRƏKDƏN

  zərf Can və könüldən, səmimi olaraq; qəlbən. Muxtar çox düşünmüş, götürqoy eləmiş, nəhayət, Çiçəyi ürəkdən sevmişdi

  Полностью »
 • ÜRƏKDOLUSU

  zərf Həvəslə, fəxrlə, ağızdolusu, sevinə-sevinə

  Полностью »
 • ÜRƏKDÖYÜNMƏ

  is. Xəstəlik, həyəcan, iti yerimək və s. nəticəsində ürəyin teztez döyünməsi. [Xırdaxanım:] İstəmirəm, elə ürək döyünməm artıb

  Полностью »
 • ÜRƏKDÖYÜNMƏSİ

  is. Xəstəlik, həyəcan, iti yerimək və s. nəticəsində ürəyin teztez döyünməsi. [Xırdaxanım:] İstəmirəm, elə ürək döyünməm artıb

  Полностью »
 • ÜRƏKGETMƏ

  is. Xəstəlik, ruhi sarsıntı nəticəsində huşunu itirmə halı; bayğınlıq, bihuşluq. [Mehriban] indi bir ay olardı ki, ürəkkeçmənin əlaməti olan halları ö

  Полностью »
 • ÜRƏKKEÇMƏ

  is. Xəstəlik, ruhi sarsıntı nəticəsində huşunu itirmə halı; bayğınlıq, bihuşluq. [Mehriban] indi bir ay olardı ki, ürəkkeçmənin əlaməti olan halları ö

  Полностью »
 • ÜRƏKQOPMA

  bax ürəkkeçmə. Gecə yarısı Feyzullanın arvadını, uşaqlarını ürəkqopma azarına salıb, evin altını üstünə çevirdilər

  Полностью »
 • ÜRƏKLƏNDİRİCİ

  sif. Ürəkləndirən, cəsarət verən, cəsarətini artıran, ürək-dirək verən, ruhlandıran (bir işə). Ürəkləndirici sözlər

  Полностью »
 • ÜRƏKLƏNDİRMƏ

  “Ürəkləndirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜRƏKLƏNDİRMƏK

  f. Cəsarətləndirmək, cəsarət vermək, ruhlandırmaq, ürək-dirək vermək. Qoçər arabir Beyrəyin obasına gəlir, onun ata-anası, bacıları ilə görüşür, onlar

  Полностью »
 • ÜRƏKLƏNMƏ

  “Ürəklənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜRƏKLƏNMƏK

  f. Cəsarətlənmək, cəsarəti artmaq, cəsarət etmək, cəsarəti özünə qayıtmaq. Dilənçinin açıq üzündən və mehriban danışığından Nurəddin ürəklənib ağacdan

  Полностью »
 • ÜRƏKLİ

  sif. Heç şeydən qorxmayan, qoçaq, cəsur, igid, qorxubilməz. [Yusif:] Məhəbbət həqiqət yaxşı şeydir, danışmayanı danışdıran, çirkini gözəl edən, qorxağ

  Полностью »
 • ÜRƏKLİLİK

  is. Ürəkli adamın hal və keyfiyyəti; qorxubilməzlik, cəsarət

  Полностью »
 • ÜRƏKSIXAN

  sif. 1. Adamın ürəyini sıxan, cansıxan, cansıxıcı; qəm, kədər gətirən. Ürəksıxan xarabalıq. Ürəksıxıcı qış axşamı

  Полностью »
 • ÜRƏKSIXICI

  sif. 1. Adamın ürəyini sıxan, cansıxan, cansıxıcı; qəm, kədər gətirən. Ürəksıxan xarabalıq. Ürəksıxıcı qış axşamı

  Полностью »
 • ÜRƏKSIXINTISI

  is. Ürəyi sıxan hal, keyfiyyət, şey

  Полностью »
 • ÜRƏKSINDIRAN

  sif. Adamın qəlbini qıran, toxunan; toxunaqlı. Ürəksındırıcı söz

  Полностью »
 • ÜRƏKSINDIRICI

  sif. Adamın qəlbini qıran, toxunan; toxunaqlı. Ürəksındırıcı söz

  Полностью »
 • ÜRƏKSİZ

  sif. və zərf 1. Qorxaq, ağciyər, xoflu, cəsarətsiz. [Tarverdi:] Mən də qorxumdan ki mənə ürəksiz deməsinlər, quldurluğa getdim

  Полностью »
 • ÜRƏKSİZCƏSİNƏ

  zərf 1. Qorxaqcasına, cəsarətsizcəsinə. Ürəksizcəsinə hərəkət etmək. 2. Həvəssiz(cəsinə)

  Полностью »
 • ÜRƏKSİZLİK

  is. Cəsarətsizlik, qorxaqlıq

  Полностью »
 • ÜRƏKVARİ

  sif. Ürək şəklində olan; ürəyəoxşar

  Полностью »