Толковый словарь азербайджанского языка

 • ÜYÜDÜLMƏ

  “Üyüdülmək”dən f.is. [Ağabəyim] çörəyin bişirildiyini bilirdi, ancaq buğdanın bitməsini və dəyirmanda üyüdülməsini bilmirdi

  Полностью »
 • ÜYÜDÜLMƏK

  məch. Dəyirmanda una çevrilmək (buğda, arpa və s.); çəkilmək. [Murad] üyüdülməyə toplanan taxıl bitdiyindən motoru yatırıb dışarı çıxdı

  Полностью »
 • ÜYÜŞMƏ

  “Üyüşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜYÜŞMƏK

  bax uyuşmaq 1-ci mənada. [Xan] tonqal başında uzun müddət qımıldanmadan oturmaqdan üyütmüş (f.sif.) ayaqlarında bir gizilti, bədəninin hər yerində sız

  Полностью »
 • ÜYÜTMƏ

  “Üyütmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜYÜTMƏK

  f. 1. Dəyirmanda buğda, arpa və s.-ni una çevirmək; çəkmək. Buğda (arpa) üyütmək. – Cəfər tayları içəri qoydu, az keçmədən dəni üyütməyə başladı

  Полностью »
 • ÜZ

  is. 1. İnsan başının qabaq hissəsi; surət, sifət, çöhrə, sima. Üzünün ifadəsi. Qəşəng üz. – Mərcan bəy diqqətlə Kərbəlayı Qubadın üzünə baxır

  Полностью »
 • ÜZ-GÖZ

  is. Sifət, üz. [Nəbi:] Yazığın üzgözü, hər yeri qandır; Huşunu itirib, halı yamandır. S.Rüstəm. [Səlim] üz-gözünə, pərakəndə saçlarına çırpılan suyu,

  Полностью »
 • ÜZ-ÜZƏ

  bax üzbəüz. Oturub üz-üzə üç nəfər çoban; Yanıq Əjdər, Qara Qurban, gənc Osman. H.K.Sanılı. Vaxt olur, üz-üzə də; Əyləşir iki düşmən

  Полностью »
 • ÜZBƏÜZ

  1. zərf Üz-üzə, qabaq-qabağa, qarşı-qarşıya. Üzbəüz oturmaq. – [Cavad:] Ana, mənim gözüm axunddan su içməyir, əvvəl deyirdi ki, qız ilə gərək üzbəüz d

  Полностью »
 • ÜZDƏ

  zərf 1. Zahirən, zahirdə. Əzizim, qəlbi nara; Tutuşdu qəlbi nara; Üzdə dost deyənlərin; Get, öyrən, qəlbin ara

  Полностью »
 • ÜZDƏN

  zərf 1. Az dərinlikdə, dayaz. Üzdən belləmək. 2. məc. Səthi, dərindən olmayaraq. Əsərlə üzdən tanış olmaq

  Полностью »
 • ÜZDÜRMƏ

  “Üzdürmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZDÜRMƏK

  icb. Üzməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, üzməyə məcbur etmək. Çayda Əmiraslan soyunub atı mindi və suyun dərinliyinə salıb bir neçə dəfə üzdürdü

  Полностью »
 • ÜZƏÇIXDI

  is. etnoqr. Təzəgəlinin öz ərinin qohumları ilə ilk görüşü

  Полностью »
 • ÜZƏÇIXMA

  is. etnoqr. Təzəgəlinin öz ərinin qohumları ilə ilk görüşü

  Полностью »
 • ÜZƏGÜLƏN

  sif. İkiüzlü, riyakar; yaltaq. Üzəgülən adam. // İs. mənasında. Üzəgülənin biridir

  Полностью »
 • ÜZƏN

  1. bax üzgüçü. 2. sif. Suyun üzərində hərəkət edən; üzücü. Üzən nasos stansiyası. Üzən elektrik stansiyası

  Полностью »
 • ÜZƏNGİ

  is. Süvarinin ayağını dirəməsi üçün yəhərin iki tərəfindən asılı altı düz dəmir halqalardan hər biri

  Полностью »
 • ÜZƏR

  (adətən üzərinə, üzərində, üzərindən şəklində işlənir) bax üst. Kitabı stolun üzərinə qoymaq. Məsuliyyəti üzərinə götürmək

  Полностью »
 • ÜZƏRLİK

  is. 1. bot. Çılpaq gövdəsi, ensiz yarpaqları olan çoxillik kol bitkisi. 2. Həmin bitkinin quru gövdəsi, yarpaqları və ya toxumu (keçmişdə yandırılaraq

  Полностью »
 • ÜZGƏC

  is. Balıq və dəniz heyvanlarının hərəkət üzvü. Delfinin bel üzgəci. – Başqa heyvanlarda olan qabaq və dal ayaqlara müvafiq olaraq balıqlarda döş və qa

  Полностью »
 • ÜZGÖRDÜ

  bax tərəfgirlik. □ Üzgörənlik etmək – tərəf saxlamaq. [Çingiz:] Nəbi lələ, burada üzgörənlik etdin ha! S

  Полностью »
 • ÜZGÖRƏ

  sif. və zərf dan. Aşkar, bəlli, açıq, açıqdan-açığa, açıq-aşkar. Üzgörə ədavət. Üzgörə düşmənçilik etmək

  Полностью »
 • ÜZGÖRƏNLİK

  bax tərəfgirlik. □ Üzgörənlik etmək – tərəf saxlamaq. [Çingiz:] Nəbi lələ, burada üzgörənlik etdin ha! S

  Полностью »
 • ÜZGÖRÜMÇƏYİ

  is. etnoqr. Təzəbəyin ilk dəfə təzəgəlinlə görüşərkən ona verdiyi hədiyyə. Gəlin ayağını bəyin ayağının üstə qoyduqda bəy də başa düşərdi ki, gəlin on

  Полностью »
 • ÜZGÖRÜŞÜ

  bax üzəçıxdı, üzəçıxma

  Полностью »
 • ÜZGÜÇÜ

  is. Suda üzməyi bacaran adam, üzən adam; üzən, üzücü. Üzgüçü bir əlilə [uşağı] qucaqlayıb, o biri əlilə sahilə doğru üzməyə başladı

  Полностью »
 • ÜZGÜÇÜLÜK

  is. Suda üzmə, suyun üzərində və ya altında hərəkət etmə, üzmə. Sualtı üzgüçülük

  Полностью »
 • ÜZGÜN

  sif. Taqətsiz, yorğun, üzülmüş, əldən düşmüş, zəif, üzük. Heç demirsən, qul Abbasın üzgündür; Qəm başından tutar, dərd ayağından

  Полностью »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏ

  “Üzgünləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZGÜNLƏŞMƏK

  f. Üzgün hala gəlmək, taqətdən düşmək, yorulmaq, üzülmək, əldən düşmək, zəifləmək

  Полностью »
 • ÜZGÜNLÜK

  is. Taqətsizlik, yorğunluq, zəiflik, əldən düşmə. …Birdən Səməd bədənində zəiflik, üzgünlük hiss etdi

  Полностью »
 • ÜZLƏMƏ

  “Üzləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZLƏMƏK

  f. 1. Üz çəkmək, üzünə bir şey yapışdırmaq, çəkmək. Divarı ağ daşla üzləmək. Meydanı mərmərlə üzləmək

  Полностью »
 • ÜZLƏNMƏ

  “Üzlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZLƏNMƏK

  məch. 1. Üz çəkilmək, üzünə bir şey yapışdırılmaq. İnşaat məhlulu üzərindəki izlərə əsasən binanın kürsülük hissəsinin keçmişdə üç sıra ağ daşla üzlən

  Полностью »
 • ÜZLƏŞDİRMƏ

  “Üzləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZLƏŞDİRMƏK

  f. İfadələri yoxlamaq və onların arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaq məqsədilə eyni iş üstündə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan adamları çarpaz

  Полностью »
 • ÜZLƏŞMƏ

  “Üzləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZLƏŞMƏK

  f. 1. Üz-üzə gəlmək, birbirinə rast gəlmək, rastlaşmaq. Cəfər küçə qapısında Hacağa ilə üzləşdi. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • ÜZLÜ

  sif. 1. Üzü, qaymağı yığılmamış. Üzlü süd. – Nənəm, a nazlı qoyun; Qırqovul gözlü qoyun; Pendiri kəsmə-kəsmə; Qatığı üzlü qoyun

  Полностью »
 • ÜZLÜK

  is. 1. Üz çəkmək üçün yarar parça və s. Döşək üzlüyü. // Sif. mənasında. Üzlük çit. Üzlük məxmər. // sif

  Полностью »
 • ÜZMƏ₃

  “Üzmək3”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZMƏ₂

  “Üzmək2”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZMƏ₁

  “Üzmək1”dən f.is

  Полностью »
 • ÜZMƏK₂

  f. 1. Dərmək, qoparmaq, qırpmaq. Sitarə … durub, həyətə gedirdi və hər çiçəkdən birini dərib, hər güldən bir yarpaq üzüb, hərəsindən də bir həzz aparı

  Полностью »
 • ÜZMƏK₃

  f. 1. Taqətdən salmaq, əldən salmaq, yormaq, üzüntü vermək. Nə söyləyim, gəlməz dilə; Məni üzən fırtınalar

  Полностью »
 • ÜZMƏK₁

  f. 1. Suyun üzündə və ya altında hərəkət etmək. Bu zaman Qətibə hovuzun kənarında dayanmışdı, suda üzməkdə olan əlvan balıqlara baxırdı

  Полностью »
 • ÜZR

  is. [ər.] 1. Edilən bir qəbahət və ya qüsurun qeyri-ixtiyari və ya məcburiyyət qarşısında edildiyini sübuta çalışaraq, bağışlanması üçün irəli sürülən

  Полностью »