Толковый словарь азербайджанского языка

 • BIÇAQ

  is. 1. Kəsmək üçün alət. Bağban bıçağı. Ət bıçağı. Cib bıçağı. 2. Müxtəlif alətlərin, mexanizmlərin və s

  Полностью »
 • BIÇAQÇI

  is. 1. Bıçaq qayıran usta. Bakıda, ümumiyyətlə, peşəkarlar: bənna, xarrat, dəmirçi, bıçaqçı və sairə çox olardı

  Полностью »
 • BIÇAQÇILIQ

  is. Bıçaq qayırma sənəti

  Полностью »
 • BIÇAQLAMA

  “Bıçaqlamaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIÇAQLAMAQ

  f. Bıçaqla yaralamaq, bıçaqla vurmaq. Axırda yoldaşlarından birini bıçaqlayıb yaralamağının üstündə Əmiraslanı məktəbdən xaric etdilər

  Полностью »
 • BIÇAQLANMA

  “Bıçaqlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIÇAQLANMAQ

  məch. Bıçaqla yaralanmaq, bıçaqla vurulmaq

  Полностью »
 • BIÇAQLAŞMA

  “Bıçaqlaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIÇAQLAŞMAQ

  qarş. Dalaşaraq birbirini bıçaqla vurmaq

  Полностью »
 • BIÇAQLI

  sif. Bıçağı olan, kəsici hissəsi olan. Bıçaqlı alətlər

  Полностью »
 • BIÇQI

  is. Mişar

  Полностью »
 • BIÇQIÇI

  is. Bıçqı ilə ağac və s. kəsən (adam); mişarçı

  Полностью »
 • BIÇQILAMA

  “Bıçqılamaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIÇQILAMAQ

  f. Bıçqı ilə kəsmək, mişarlamaq

  Полностью »
 • BIÇQILANMA

  “Bıçqılanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIÇQILANMAQ

  f. Bıçqı (mişar) ilə kəsilmək, mişarlanmaq

  Полностью »
 • BIĞ

  is. 1. Kişilərin üst dodaqlarının üstündə qırxılmamış saxlanan tük topası. Gələn oğlanın nazik, qara bığları … geriyə daranmış uzun saçlarına qısılmış

  Полностью »
 • BIĞCIQ

  is. 1. zool. Cücülərdə başın ön tərəfindən irəliyə doğru uzanan buğumlu və çox zaman tükə oxşayan hiss orqanı

  Полностью »
 • BIĞIBƏY

  is. dan. zar. İri və səliqəli bığları olan adam. [Çayçı] …uzaqlaşmaq istəyəndə Veys “dayan-dayan!” deyib, əyilərək podnosun boşalmış yerinə işarə edib

  Полностью »
 • BIĞIBURMA

  sif. Gənc, yetişmiş, yekə, boylu-buxunlu. [Ağa Mərdan:] Bəs o yaxşıdır ki, baldızın tamam dövləti aparıb bir bığıburma oğlana yedirə! M

  Полностью »
 • BIĞIQIRXIQ

  is. və sif. dan. 1. Bığlarını qırxdırmış. 2. Keçmişdə mövhumatçıların və mürtəcelərin artistlərə verdiyi təhqirli ad

  Полностью »
 • BIĞLANMA

  “Bığlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIĞLANMAQ

  f. Bığı çıxmaq

  Полностью »
 • BIĞLI

  sif. Bığları olan. Bığlı kişi

  Полностью »
 • BIĞLI-SAQQALLI

  sif. Bığ və saqqal qoymuş; yaşlı, yekə. İndi Nəcmi də bu bığlısaqqallı kursantları yaxşıca təsəvvür edirdi

  Полностью »
 • BIĞLICA

  is. bot. Taxıllar qrupuna mənsub birillik ot bitki

  Полностью »
 • BIĞSIZ

  sif. Bığı olmayan. Bığı çıxmamış kişi

  Полностью »
 • BIĞYAĞI

  is. dan. 1. Keçmişdə bığı yağlamaq üçün xüsusi yağlı maddə. 2. dan. zar. Cüzi rüşvət. Bığyağı vermək

  Полностью »
 • BIQDIRICI

  sif. Bezikdirici, usandırıcı, cansıxıcı, təngə gətirən. İlk həyatın yeni həyatverici günəşi, özünün ilıq və munis şüasını ətrafa saçmaqla, qışın bıqdı

  Полностью »
 • BIQDIRICILIQ

  is. Bıqdırıcı şeyin halı; usandırıcılıq

  Полностью »
 • BIQDIRMA

  “Bıqdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIQDIRMAQ

  f. Bezikdirmək, usandırmaq, təngə gətirmək. [Tamara:] Siz romanlarla danışırsınız. Məni də roman bıqdırıbdır

  Полностью »
 • BIQMA

  “Bıqmaq”dan f.is

  Полностью »
 • BIQMAQ

  f. Bezikmək, usanmaq, təngə gəlmək. Daş yonmaqdan artıq bıqmışdım, başqa işə girmək istəyirdim. H.Sarabski

  Полностью »
 • BILİNA

  is. [rus.] Rus xalq ədəbiyyatında folklor janrı, dastan

  Полностью »
 • BITRAQ

  is. bot. Çox sıx bitən alaq, bitki. Bu il fındıqlar bıtraq kimi bir məhsul gətirmişdi. S.Rəhimov

  Полностью »
 • BITRAQLIQ

  is. Çoxlu bıtraq bitmiş yer

  Полностью »
 • BIY

  nida. Təəccüb, heyrət, narazılıq, təəssüf bildirir (bəzən təkrar şəklində işlənir). [Şahbaz bəy:] Bıy, Şərəfnisə, necə uşaquşaq danışırsan? M

  Полностью »
 • Bİ...

  [fars.] İsimlərin əvvəlinə gətirildikdə inkar və yoxluq mənasında sifət düzəldən və -siz/-süz mənasını verən şəkilçidir; məs

  Полностью »
 • BİABIR

  sif. [fars.] Abırsız. □ Biabır etmək (eləmək, eyləmək) – abırdan salmaq, rüsvay etmək, adını ləkələmək

  Полностью »
 • BİABIRCASINA

  zərf 1. Abırsızca, utanmaz bir surətdə. Biabırcasına danışmaq. 2. Çox pis, utanılacaq bir surətdə, rüsvayçılığa səbəb olacaq bir tərzdə

  Полностью »
 • BİABIRÇI

  sif. Rüsvayedici, eyib gətirən, adbatıran, utanılacaq. Biabırçı hərəkət. – Evdə qulaqtutan, biabırçı bir marçıltı qopdu

  Полностью »
 • BİABIRÇILIQ

  is. Rüsvayçılıq, rəzalət, utanılacaq hal. Bu nə biabırçılıqdır? – [Nazlı xanım:] İndi, Nəcəf bəy, sən də bizim biabırçılığımıza razı olma! Ə

  Полностью »
 • BİAHƏNG

  [fars.] bax ahəngsiz. Gahi bir nəğmə kimi biahəng; Gahi bir lövhə kimi rəngarəng. A.Səhhət

  Полностью »
 • BİAR

  [fars. bi… və ər. ar] bax arsız. Biar adam. – Daşə çəkmiş xalq üçün Fərhad Şirin surətin; Ərz qılmış xalqa məhbubun, əcəb biar imiş! Füzuli

  Полностью »
 • BİARAM

  [fars.] bax aramsız. Keçdi üç ay, hələ ondan nə kağız var, nə pəyam; Gözləyir ailəsi kənddə onu biaram

  Полностью »
 • BİARLIQ

  bax arsızlıq

  Полностью »
 • BİATLON

  is. [yun.] idm. 20 km məsafədə tüfəngdən atəş açmaqla icra edilən xizək yarışı

  Полностью »
 • BİBAK

  sif. [fars.] Qorxusuz, qorxmaz, heç bir şeydən ehtiyat etməyən. Nisbətim vermə Məcnunə; Bir aşiqi-bibakəm mən

  Полностью »
 • BİBƏHRƏ

  [fars.] bax bəhrəsiz. [Məşədi Oruc:] …Bəlkə ağanın fəzilətinin kəraməti və mərhəmətindən mənim həmşəhərlilərim bibəhrə qalmasınlar

  Полностью »