Толковый словарь азербайджанского языка

 • CƏHƏTCƏ

  zərf …baxımından, …görə, …etibarilə. Bu qəsr Bağdad qəsrlərinin ən kiçiyi, lakin ziynət və zənginlik cəhətcə ən böyüyüdür

  Полностью »
 • CƏHL

  is. [ər.] 1. Nadanlıq, avamlıq, cahillik, cəhalət. Elm bir nur, cəhl zülmətdir; Cəhl duzəxdir, elm cənnətdir

  Полностью »
 • CƏHLKAR

  sif. və is. [ər. cəhl və fars. kar] Tərs, inadcıl, höcət, inad, dediyindən əl çəkməyən, inadkar. Çox cəhlkar adamdır

  Полностью »
 • CƏHRƏ

  is. 1. Yun əyirmək üçün əl ilə işlədilən ən sadə alət. İydə varsa, cəhrədə də var. (Məsəl). Mahmudun evinin qabağı

  Полностью »
 • CƏHRƏÇİ

  is. köhn. Başqaları üçün cəhrədə yun əyirən

  Полностью »
 • CƏHRƏÇİLİK

  is. köhn. Cəhrədə yun əyirmə işi, peşəsi. Fatma cəhrəçilik edib bir növ gündəlik çörəyini qazanırdı. S

  Полностью »
 • CƏLAYİ-VƏTƏN

  [ər.] Vətənindən ayrı düşmüş, dərbədər düşmüş, həyatını qürbətdə keçirən. □ Cəlayi-vətən olmaq – vətənindən ayrı düşmək, yurdsuz-yuvasız olmaq, qürbət

  Полностью »
 • CƏLB

  [ər.] Özünəçəkmə, cəzbetmə. □ Cəlb etmək – 1) çəkmək, cəzb etmək, özünə tərəf çəkmək. Hamının hüsn-rəğbətini cəlb etmək

  Полностью »
 • CƏLBEDİCİ

  sif. Çox cəlb edən, çox maraqlı. Cəlbedici kitab. Məclisdə, qonaqlıqda maraqlı və cəlbedici söhbət etmək bacarığı çox yüksək qiymətləndirilir

  Полностью »
 • CƏLD

  sif. 1. zərf Tez, iti, yeyin, dərhal. Cəld oxumaq. Cəld addımlamaq. Cəld çevrilmək. – Xanlar cəld geriyə döndü

  Полностью »
 • CƏLDLƏŞDİRMƏ

  “Cəldləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • CƏLDLƏŞDİRMƏK

  f. Sürətini artırmaq, yeyinlətmək

  Полностью »
 • CƏLDLƏŞMƏ

  “Cəldləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • CƏLDLƏŞMƏK

  f. İşində, hərəkətlərində daha cəld olmaq, zirəklik, çeviklik göstərmək

  Полностью »
 • CƏLDLİK

  is. Diribaşlıq, zirəklik, çeviklik; hərəkətdə, işdə itilik, sürət. Məmmədvəli bir quş cəldliyi ilə ayağa qalxdı, o biri otağa keçdi

  Полностью »
 • CƏLƏ

  is. At quyruğu qılından ilmək şəklində düzəldilən tələ; duzaq. Hər səhər malların altını təmizləyib, su və yemlərini verdikdən sonra mən həyətimizdəki

  Полностью »
 • CƏLƏSƏ

  is. [ər.] köhn. İclas, məclis. İndi… cələsə olacaq, gəl otur, sənə bir stəkan çay verim, sonra gedərəm

  Полностью »
 • CƏLLAD

  is. [ər.] 1. Ölüm hökmünü icra edən adam. [Xan] cəllad çağırıb əmr elədi ki, Alı kişinin boynunu vursun

  Полностью »
 • CƏLLADLIQ

  is. Zalımlıq, qəddarlıq, amansızlıq, mərhəmətsizlik, yırtıcılıq. [Elxan:] Mən üzümə bir din qalxanı çəkib, cahangirlərin cəlladlığını qəbul edə bilmər

  Полностью »
 • CƏM

  is. [ər.] 1. Bir şeyin ümumi sayı, miqdarı, toplusu. □ Cəm etmək (eləmək) – toplamaq, yığmaq. Xülasə, yoldaşlarımı bir yerə cəm elədim və ağdamlılar k

  Полностью »
 • CƏMADAT

  is. [ər.] klas. Cansız təbiət. Əkin yeri iki qisim şeydən əmələ gəlib: birisi cansız şeydən, yəni cəmadatdan və birisi canlı şeydən, yəni heyvanat və

  Полностью »
 • CƏMADİYƏLAXİR

  is. [ər.] Ərəb qəməri təqvimində altıncı ayın adı

  Полностью »
 • CƏMADİYƏLƏVVƏL

  is. [ər.] Ərəb qəməri təqvimində beşinci ayın adı

  Полностью »
 • CƏMADİYƏSSANİ

  bax cəmadiyəlaxir. [Hacı Əli:] Dedim ki, yazır, cəmadiyəssani ayının 14-də şah məşrutənin hökmünü verib

  Полностью »
 • CƏMDƏK

  is. 1. Heyvan ölüsü, leş, cəsəd. Kənddən bir dənə biyar araba gətirib, qabanın cəmdəyini içinə yıxıb, özüm də üstündə yola düşdüm

  Полностью »
 • CƏMDƏKYEYƏN

  is. Cəmdək, leş yeməklə dolanan yırtıcı quş

  Полностью »
 • CƏMƏN

  zərf [ər.] köhn. Bütünlüklə, hamılıqla, hamısı bir yerdə, tamamilə. Mən girəndə cəmən durdular ayağa

  Полностью »
 • CƏMİ

  is. [ər.] Bütün, hamı. [Mirzə Heydər:] Cəmi aləm [atama] rəhmət oxuyur. Ə.Haqverdiyev. Haşım… az bir zamanda fəhləlikdən çıxıb Hacı Məhəmmədin cəmi iş

  Полностью »
 • CƏMİ-CÜMLƏTANI

  zərf Cəmisi, ancaq. O zaman bu kənddə cəmi-cümlətanı 15-20 tüstü var idi. S.Rəhimov. Ağsaqqallardan biri də cəmi-cümlətanı otuz yaşı olan Polad idi

  Полностью »
 • CƏMİSİ

  zərf Ancaq, yalnız, vur-tut. [Tahir] ikiotaqlı təzə mənzilində cəmisi bir həftə qalmışdı. M.Hüseyn. Hacı Səmsamın cəmisi üç kəndi vardı

  Полностью »
 • CƏMİYYƏN

  zərf [ər.] köhn. Bütünlüklə, hamılıqla, hamısı bir yerdə, tamamilə. Mən girəndə cəmən durdular ayağa

  Полностью »
 • CƏMİYYƏT

  is. [ər.] 1. Konkret tariximaddi həyat şəraiti ümumiliyi əsasında birləşmiş insan toplusu. İnsan cəmiyyəti

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTÇİ

  is. Cəmiyyət xadimi; cəmiyyəti, xalqı sevən, ona xidmət edən adam, ictimai xadim. Mirzə Fətəli bir ədib və bir şair olmaqdan daha artıq bir cəmiyyətçi

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTÇİLİK

  is. Cəmiyyəti, xalqı sevmə, ona xidmət etmə

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTDƏNQAÇAN

  sif. Adamlara isinişməyən, yaxınlaşa bilməyən, onlarla ünsiyyət bağlamayan, üns tutmayan. Cəmiyyətdənqaçan adam

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTƏZİDD

  sif. Cəmiyyətə, cəmiyyətin mənafeyinə zidd olan, yabançı olan. Cəmiyyətəzidd hərəkət

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTİ-XEYRİYYƏ

  bax xeyriyyə cəmiyyəti (“xeyriyyə”də)

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTPƏRƏST

  [ər. cəmiyyət və fars. pərəst] bax cəmiyyətçi

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTPƏRƏSTLİK

  bax cəmiyyətçilik

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTŞÜNAS

  is. [ər. cəmiyyət və fars. …şünas] Cəmiyyət elmləri mütəxəssisi. …[Həyatı] dərindən və hərtərəfli öyrənib ümumiləşdirməli olan cəmiyyətşünas alimlərin

  Полностью »
 • CƏMİYYƏTŞÜNASLIQ

  is. Cəmiyyət haqqındakı elmlərin məcmusu

  Полностью »
 • CƏMLƏMƏ

  “Cəmləmək”dən f.is

  Полностью »
 • CƏMLƏMƏK

  f. Toplamaq, bir yerə toplamaq (yığmaq). // Bir-birinin üstünə gəlmək. Ədədləri cəmləmək. // Bax cəmləşdirmək

  Полностью »
 • CƏMLƏNMƏ

  “Cəmlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • CƏMLƏNMƏK

  f. Bir yerə yığılmaq, bir yerə toplanmaq, bir yerdə mərkəzləşmək. [Ərəstunun] fikirləri yenə öz dastanı üzərində cəmləndi

  Полностью »
 • CƏMLƏNMİŞ

  f.sif. Bir yerə toplanmış, bir yerə yığılmış, bir-birinin üstünə qoyulmuş. Prokuror mizin üstündə cəmlənmiş yetmiş iki min manatı [muzdura] göstərib r

  Полностью »
 • CƏMLƏŞDİRMƏ

  “Cəmləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • CƏMLƏŞDİRMƏK

  f. Cəmləmək, mərkəzləşdirmək. Bütün diqqətini [Xəlil] bir nöqtədə cəmləşdirdi. M.Hüseyn. Qız dik Eyvazın gözlərinə baxır, sonra ani olaraq, ya kəndlər

  Полностью »
 • CƏMLƏŞMƏ

  “Cəmləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • CƏMLƏŞMƏK

  f. Bir yerə toplanmaq, bir yerə yığılmaq, cəm olmaq. [Salman bəy:] Balam, sən də mən günlü, mən də sən günlü, sabah ertə dərdlilər cəmləşib

  Полностью »