Толковый словарь азербайджанского языка

 • FƏAL

  [ər.] 1. sif. İşlək, çalışqan, işcil, fəaliyyətli, daim fəaliyyət göstərən, çox iş görən, çox işləyən

  Полностью »
 • FƏALİYYƏT

  is. [ər.] 1. Hər hansı bir sahədə iş, çalışma; fəallıq göstərmə; aktivlik. Pedaqoji fəaliyyət. İctimai fəaliyyət

  Полностью »
 • FƏALİYYƏTLİ

  sif. Çalışqan, işcil, fəaliyyət göstərən; aktiv. Mən [Fəxrəddin], özlərini dəyərli və fəaliyyətli idarəçi və çalışqan göstərə bilmiş Eldəniz xanədanın

  Полностью »
 • FƏALİYYƏTSİZ

  sif. Fəaliyyət göstərməyən, çalışmayan, işləməyən; hərəkətsiz, passiv. Fəaliyyətsiz (z.) durmaq (heç bir iş görməmək)

  Полностью »
 • FƏALİYYƏTSİZLİK

  is. Fəaliyyət göstərməmə, işləməmə, çalışmama, hərəkətsizlik, passivlik. [Fəxrəddin:] İlyas, sən elə bilmə ki, mən səni fəaliyyətsizlikdə, üsyan və az

  Полностью »
 • FƏALLAŞDIRMA

  “Fəallaşdırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • FƏALLAŞDIRMAQ

  f. Fəal etmək, fəaliyyətini daha da artırmaq, daha da canlandırmaq; aktivləşdirmək. İctimai iş şagirdləri fəallaşdırır

  Полностью »
 • FƏALLAŞMA

  “Fəallaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • FƏALLAŞMAQ

  f. Daha fəal olmaq, fəaliyyətini daha da artırmaq; aktivləşmək

  Полностью »
 • FƏALLIQ

  is. İşcillik, çalışqanlıq, fəaliyyət, aktivlik. Fəallıq göstərmək

  Полностью »
 • FƏCİ

  [ər.] bax faciəli. Fəci hadisə. – Bu fəci xəbəri hər kəs həyəcan içində bir-birinə pıçıldadı. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • FƏCR

  is. [ər.] 1. Səhərin çox erkən, günəş çıxmazdan əvvəlki çağı, dan vaxtı. Fəcrin saf havası dolur içəri; Kəndi seyr eləyir… Oyanır həyat

  Полностью »
 • FƏDA

  is. [ər.] Ən əziz bir adam və ya yüksək amal, iş yolunda özünü qurban etmə; qurban. Pəri sənə qurban, dirili Qurban; Yolunda fədadı bu baş ilə can

  Полностью »
 • FƏDAİ

  is. [ər.] Ümumi bir iş yolunda, məslək uğrunda təhlükəli işlərə qoşulub canından keçməyə hazır olan şəxs

  Полностью »
 • FƏDAKAR

  sif. [ər. fəda və fars. …kar] 1. Ümumi bir iş və ya məslək uğrunda öz şəxsi mənafeyindən keçən, özünü qurban verməkdən çəkinməyən

  Полностью »
 • FƏDAKARANƏ

  [ər. fəda və fars. karanə] bax fədakarcasına. Bəzən Sarının çox fədakaranə çalışmağı və süfrə salması [Dəmirovu] təmin etmirdi… S

  Полностью »
 • FƏDAKARCASINA

  zərf Özünü fəda edərək; fədakarlıqla, fədakarlıq göstərərək. Fədakarcasına işləmək

  Полностью »
 • FƏDAKARLIQ

  1. is. Öz şəxsi mənafeyini ümumi işə və ya başqalarının işinə fəda etmə, həsr etmə, bu uğurda fədakarcasına çalışma, səy göstərmə

  Полностью »
 • FƏĞAN

  is. [fars.] Nalə, fəryad, inləmə. [Abbas:] Gecə-gündüz qan ağlaram; Artıbdı fəğanım mənim! “Abbas və Gülgəz”

  Полностью »
 • FƏHLƏ

  is. [ər.] İstehsalatda bir peşə kimi əməklə məşğul olan, işçi sinfinə mənsub əməkçi; əmələ. Fəhlə və kəndli təbəqəsi

  Полностью »
 • FƏHLƏBAŞI

  is. Baş fəhlə, fəhlələrin başçısı

  Полностью »
 • FƏHLƏLİK

  is. Fəhlənin işi, peşəsi; əmələlik. Fəhləlik etmək. Yazıçı ədəbiyyata fəhləlikdən gəlmişdir. – Aslan da hər gün öz fəhləliyində olub Fərhadın işindən

  Полностью »
 • FƏHM

  is. [ər.] Anlama, anlaq, dərrakə. Olmasın fəhmin, əqlin, idrakın; Var nə qəm ta ki vardır əmlakın. M

  Полностью »
 • FƏHMLİ

  sif. Anlaqlı, idraklı, dərrakəli. Fəhmli adam. – [Ərknaz:] Ramiz çox qeyrətli, fərasətli uşaqdır. Çox qanacaqlı, mərifətli, fəhmli, qabiliyyətli uşaqd

  Полностью »
 • FƏHMSİZ

  sif. Anlaqsız, idraksız. Fəhmsiz oğlan

  Полностью »
 • FƏXR

  [ər.] 1. is. İftixar ediləcək, öyünüləcək şəxs, şey. Övlad atanın fəxridir. Doğma Vətənin fəxri. – [1-ci cəngavər:] Səyavuş bu yurdun fəxri, şanıdır

  Полностью »
 • FƏXRİ

  sif. [ər.] 1. Hər hansı xidmətə, nailiyyətə görə ehtiram, iftixar əlaməti olaraq verilən. Fəxri adlar

  Полностью »
 • FƏXRİYYƏ

  is. [ər.] ədəb. Orta əsrlərdə Şərq (o cümlədən Azərbaycan) ədəbiyyatında: məsnəvi, qəzəl və s. formalarda şairin öz fəzilətlərindən, yaxşı sifətlərind

  Полностью »
 • FƏQƏRƏ

  is. [ər.] 1. anat. Fəqərə sütununun bir hissəsini təşkil edən ayrıca sümük (və ya bəzi heyvanlarda qığırdaq); onurğa sümüyü

  Полностью »
 • FƏQƏT

  bağl. [ər.] Lakin, amma. Söz verdi, fəqət gəlmədi. Xəbəri var, fəqət demək istəmir. – [Zaqs müdiri:] Adam evdə, – dedi, – əsəbiləşə bilər, bəlkə dalaş

  Полностью »
 • FƏQİR

  [ər.] klas. bax fağır. [Kərbəlayı Məhəmməd:] Hər nə oldu, biz kasıba, biz fəqirlərə oldu. Çəmənzəminli

  Полностью »
 • FƏQİRANƏ

  [ər. fəqir və fars. …anə] 1. zərf klas. Fağır kimi, yazıqcasına, acizcəsinə, yazıq-yazıq, fağır-fağır

  Полностью »
 • FƏQİRLİK

  klas. bax fağırlıq. Yetimliyi halətindən bəllidir; Fəqirliyi zillətindən bəllidir. A.Səhhət. O zaman fəqirlik [Ağabalaya] əsər edib başı xəyalat ilə d

  Полностью »
 • FƏLAKƏT

  is. [ər.] Böyük bəla, müsibət, afət, bədbəxtlik. Müharibənin törətdiyi fəlakətlər. – [Nüşabə:] Bir qığılcım böyüyüb yanğın olar; Bir xəta qanlı fəlakə

  Полностью »
 • FƏLAKƏTLİ

  sif. Fəlakət törədən, bədbəxtliyə səbəb olan, müsibət gətirən. Fəlakətli müharibə illəri. Fəlakətli daşqın

  Полностью »
 • FƏLAKƏTZƏDƏ

  sif. və is. [ər. fəlakət və fars. …zədə] Fəlakətə düçar olmuş, qəzaya uğramış; müsibətzədə, bədbəxt. Kiçik daxmada üç nəfər fəlakətzədə xəyalat içində

  Полностью »
 • FƏLƏK

  is. [ər.] 1. Göy, səma, asiman. Dün gecə fələkə çıxdı fəryadım. M.P.Vaqif. Hərlənib dövr edən yerlər, fələklər; Bu səsi hər zaman eşidəcəklər

  Полностью »
 • FƏLSƏFƏ

  is. [ər.; yun. phileo – sevirəm və sophio – müdriklik, müdrikliyi sevmək] 1. Təbiətin, cəmiyyətin və insan təfəkkürünün ən ümumi inkişaf qanunları haq

  Полностью »
 • FƏLSƏFİ

  sif. [yun.] 1. Fəlsəfəyə aid olan, fəlsəfə ilə əlaqədar olan (bax fəlsəfə 1-ci mənada). Fəlsəfi traktat

  Полностью »
 • FƏNA₂

  is. [ər.] Yox olma, zaval. □ Fəna etmək, fənaya vermək – yox etmək, məhv etmək, bada vermək. [Şəfiqə:] Bunlar, qorxuram, axırda bizi fənaya verə

  Полностью »
 • FƏNA₁

  is. [ər.] Pis, yaman. Əhvalı fənadır. Fəna xasiyyət. – Gördü fənadır işinin axırı; Qaçdı o saət ayı ordan geri

  Полностью »
 • FƏNALAŞMA

  “Fənalaşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • FƏNALAŞMAQ

  f. Pisləşmək, xarablaşmaq. Getdikcə bu məhəllənin halı fənalaşdı. N.Nərimanov. [Zəhra Əzraya:] Bax, fənalaşdı büsbütün halım

  Полностью »
 • FƏNALIQ

  is. Pislik, yamanlıq. [Cahangir:] Ana, bu adamlardan hər bir fənalıq baş verər, məni öldürə bilərlər, sənin namusuna sataşarlar

  Полностью »
 • FƏND

  is. [fars.] 1. Hiylə, kələk, fırıldaq, dolab, qurğu, biclik. Fənd fəndi kəsər, Allah hər ikisini. (Ata

  Полностью »
 • FƏNDBAZ

  is. və sif. [fars.] Hiyləbaz, fırıldaqçı, fəndgir, fəndcil. [Əhməd:] Zalım oğlu nə fəndbazmış, a gədə! N

  Полностью »
 • FƏNDBAZLIQ

  is. Hiyləbazlıq, fırıldaqçılıq, fəndgirlik. Fəndbazlıq etmək

  Полностью »
 • FƏNDCİL

  bax fəndbaz. Fəndcil adam

  Полностью »
 • FƏNDCİLLİK

  bax fəndbazlıq

  Полностью »
 • FƏNDGİR

  [fars.] bax fəndbaz. Fəndgir adam

  Полностью »