Толковый словарь азербайджанского языка

 • GE

  “G” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı

  Полностью »
 • GEC

  zərf Müəyyənləşdirilmiş, qərarlaşdırılmış vaxtdan sonra. Gec getmək. Gec xəbər tutmaq. Gec hərəkət etmək

  Полностью »
 • GEC-GEC

  zərf Hərdənbir, bəzən (tez-tez ziddi). [Səməd] evə gec-gec gələrdi. Çəmənzəminli. Mehriban çox gec-gec gülümsünür, gülümsünəndə də üzündəki tənasüb po

  Полностью »
 • GEC-TEZ

  zərf Tez olmasa da, mütləq bir vaxt olacaq, bir gün, nə vaxt olursa olsun; labüddən. Gec-tez rastlaşmaq

  Полностью »
 • GECDƏN

  zərf Adi vaxtdan tez, həmişəkindən əvvəl. Sabah gecdən çıxmışdım şəhərə, nə gördüm: bir vurhavurdur, bir çalhaçaldır ki, gəl görəsən

  Полностью »
 • GECDƏN-GEC

  zərf Çox gec, lap gec. [Qərənfil xalanın] gecdən-gec gözünə yuxu getdi. Ə.Vəliyev. …[Yusif] gecdən-gec dilləndi: – Dedi-qodu yaymaq Qaradonlunun köhnə

  Полностью »
 • GECDƏYƏN

  bax gecyetişən

  Полностью »
 • GECƏ

  is. 1. Günün günbatandan günçıxana qədər, axşamdan səhərə qədər olan hissəsi. Gecə vaxtı. – Gecənin xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır

  Полностью »
 • GECƏ-GÜNDÜZ₁

  is. Gecə-gündüzün davam etdiyi 24 saat müddət. Nə qədər gecəgündüz; Bu sayaq gəlib keçmiş. R.Rza. 2. zərf Daim, həmişə; bütün günü və gecəni, vaxt bil

  Полностью »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜ

  bax gecəli-gündüzlü

  Полностью »
 • GECƏ-GÜNDÜZLÜK

  sif. Adətən saylarla: bir gecə-gündüzlük – bir gecə-gündüz müddətində olan, bir gecə-gündüzə bəs edən

  Полностью »
 • GECƏBƏGÜNDÜZ

  dan. bax gecə-gündüz. Gecəbəgündüz işləmək. – Bir ay gecəbəgündüz; O qırpmadı gözünü. B.Vahabzadə

  Полностью »
 • GECƏBƏNÖVŞƏSİ

  is. bot. Yeraltı kök yumruları olan yabanı bəzək bitkisi; gecəçiçəyi

  Полностью »
 • GECƏÇIRAĞI

  is. zool. Gecələr parıldayıb işıq verən böcək; işıldaquş

  Полностью »
 • GECƏÇİÇƏYİ

  bax gecəbənövşəsi

  Полностью »
 • GECƏKƏSDİ

  is. etnoqr. Toy gecələri səhərə qədər sürən şənlik mərasimi

  Полностью »
 • GECƏKİ

  sif. Gecə olmuş, gecə baş vermiş. Gecəki hadisə. Gecəki söhbət. – Sübh söndü şəb ki, xəlqə qiblə idi bir çırağ; Gecəki iqbalı gör, gündüzdəki idbarə b

  Полностью »
 • GECƏKORLUĞU

  is. tib. Gecələr gözün görmə qabiliyyətinin azalmasından ibarət göz qüsuru; şəbkorluq

  Полностью »
 • GECƏKORLUQ

  is. tib. Gecələr gözün görmə qabiliyyətinin azalmasından ibarət göz qüsuru; şəbkorluq

  Полностью »
 • GECƏKORU

  is. Gecəkorluğu olan adam; şəbkor

  Полностью »
 • GECƏQONAĞI

  is. 1. Bir gecə qonaq qalan adam. Gecəqonağı tezdən getdi. 2. isteh. Oğru mənasında. Milis nəfəri bir neçə tin qaçandan sonra gecə qonaqlarını yaxalad

  Полностью »
 • GECƏQUŞU

  is. 1. bax yarasa 1-ci mənada. Çox yeriməyib uşaq yenə durdu, başının üstə bir gecəquşu hərlənib fırlanırdı

  Полностью »
 • GECƏLƏMƏ

  “Gecələmək”dən f.is

  Полностью »
 • GECƏLƏMƏK

  f. Gecəni qalmaq, gecəni keçirmək, bir gecəni yatmaq. Mehmanxanada gecələmək. Kənddə gecələmək. – Fəqət [Tellinin] adamsız, tamamilə xəlvət bir həyətd

  Полностью »
 • GECƏLİ-GÜNDÜZLÜ

  zərf Gecə və gündüz, daim. Gecəli-gündüzlü işləmək. – Şərəfoğlu özü xahiş edib [Rüstəmi] hissəsinə keçirdi, iki il gecəli-gündüzlü bir yerdə oldular

  Полностью »
 • GECƏLİK

  is. 1. Adətən saylarla işlənərək bir şeyin neçə gecəyə kifayət edəcəyini, neçə gecəyə çatacağını, neçə gecədə görüləcəyini bildirir

  Полностью »
 • GECƏRİYƏN

  sif. xüs. Əriməsi çətin olan, çətin əriyən, tez əriməyən. Gecəriyən metallar

  Полностью »
 • GECƏVƏR

  is. bot. Çoxillik kökümsovlu dərman bitkisi

  Полностью »
 • GECƏYARI

  zərf Gecə saat 12-də, gecənin tən yarısında. Qazan xan bir ovuc bəylə gecəyarısı sərhəd çayının sahilinə çatıb atını suya vurdu

  Полностью »
 • GECƏYARISI

  zərf Gecə saat 12-də, gecənin tən yarısında. Qazan xan bir ovuc bəylə gecəyarısı sərhəd çayının sahilinə çatıb atını suya vurdu

  Полностью »
 • GECİKDİRİLMƏ

  “Gecikdirilmək”dən f.is

  Полностью »
 • GECİKDİRİLMƏK

  məch. Vaxtında görülməmək, yubadılmaq, ləngidilmək. Döl vaxtında keçirilir, yun qırxımı gecikdirilmir

  Полностью »
 • GECİKDİRMƏ

  “Gecikdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • GECİKDİRMƏK

  f. Bir işi lazımi vaxtında görməmək, yubatmaq, ləngitmək. [Həkimülmülk:] …Mənim anladığıma görə əlahəzrət mütləq [Səlimi] məhv edəcəkdir

  Полностью »
 • GECİKMƏ

  “Gecikmək”dən f.is. Fərrux kişinin gecikməsi Natiqin xoşuna gəlmədi. B.Bayramov

  Полностью »
 • GECİKMƏK

  f. 1. Vaxtında gəlməmək, vaxtından gec gəlmək; yubanmaq, gec çatmaq. Müsamirəyə gecikmək. Dərsə gecikmək

  Полностью »
 • GECQAYNAYAN

  sif. xüs. Qaynaması uzun çəkən, tez qaynamayan (mayelər haqqında)

  Полностью »
 • GECLİK

  is. Gec olma, vaxtında və ya tez olmama (tezlik ziddi)

  Полностью »
 • GECYETİŞƏN

  sif. O birilərindən daha gec yetişən, daha gec dəyən, gecdəyən. Gecyetişən meyvə. Gecyetişən buğda

  Полностью »
 • GEDƏCƏK

  zərf Gedilməsi lazım olan; getməli, gediləsi. Allahdan gizlin deyil, sizdən nə gizlin. Mənim bir gedəcək yerim var

  Полностью »
 • GEDƏLİ

  zərf Gedəndən bəri, gedəndən bu vaxta kimi, getdikdən sonra. Canım gedəli bəsi zamandır; Cismimdəki indi özgə candır

  Полностью »
 • GEDƏN-GƏLƏN

  is. Yoldan ötən hər bir şəxs, hər kəs, hər adam. [Arvad] gedəndəngələndən ərini soruşurdu. Mir Cəlal

  Полностью »
 • GEDƏNİ

  dan. bax gedəli. Gülsabah bu evdən gedəni Bayramın otaqlarındakı səliqə tamam pozulmuşdu. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • GEDƏR-GƏLMƏZ

  is. Qayıtması mümkün olmayan yer; ölüm. Vücudu iki qara qəpiyə dəyməz, amma gül təki oğlanları dalbadal ləkələyib, bir-bir gedər-gəlməzə yolladılar

  Полностью »
 • GEDƏRGİ

  sif. Mütləq getməli olan, qala bilməyən. Gedərgi adam. – Arazam, Kürə bəndəm; Bülbüləm, gülə bəndəm; Mən gedərgi qonağam; Bir şirin dilə bəndəm

  Полностью »
 • GEDƏRİ

  bax gedərgi. Gedəri qonaq. Qız gedəridir. – Bir gün gedəri olsam; bəlkə azalacaqdır; bu dünyadan bir damla

  Полностью »
 • GEDİB-GƏLMƏ

  “Gedib-gəlmək”dən f.is

  Полностью »
 • GEDİB-GƏLMƏK

  f. 1. Bir yerdən başqa yerə hərəkət etmək (bir istiqamətdə olan hərəkətin təkrar etdiyini və müxtəlif vaxtlarda cərəyan etdiyini göstərir)

  Полностью »
 • GEDİLƏSİ

  bax gedəcək. Gediləsi yer. [Cahandar ağa:] …Qapısına gediləsi deyil ki, beş-on adam yığıb aparasan, el adətincə barışıqlıq eləyəsən

  Полностью »
 • GEDİLMƏ

  “Gedilmək”dən f.is

  Полностью »