Толковый словарь азербайджанского языка

 • GOD

  is. məh. Çəllək, boçka. [Həsən] …həyətdə köhnə god və paslı tənəkələr arası ilə keçib, üfunətli pilləkənə yanaşdı

  Полностью »
 • GODUL

  is. 1. Ağacdan, taxtadan qayrılmış kukla, gəlincik. 2. məc. Kök və kiçikboylu adam haqqında

  Полностью »
 • GOMUŞ

  bax camış. [Cənnətəli ağa:] Deməzsənmi Kərbəlayının on dörd gomuşu, altı inəyi bu qış tələf olubdu. N

  Полностью »
 • GONBUL

  is. və sif. Kök, koppuş, ətli, tosqun. Gedirdi gonbul; Əlində dumbul… (Uşaq mahnısı)

  Полностью »
 • GONBULLUQ

  is. Köklük, ətlilik, tosqunluq. Gonbulluğundan yeriyə bilmir

  Полностью »
 • GOP

  is. dan. 1. Mübaliğəli danışıq; şişirdilmiş, uydurma söhbətlər. [Qadir kişinin] bu cür gopları çox vaxt yerinə düşərdi

  Полностью »
 • GOPALAMA

  “Gopalamaq”dan f.is

  Полностью »
 • GOPALAMAQ

  bax gopamaq 1-ci mənada

  Полностью »
 • GOPAMA

  “Gopamaq”dan f.is

  Полностью »
 • GOPAMAQ

  f. dan. 1. Döymək, vurmaq, çəkmək, ilişdirmək. [Məmmədəli:] Bacıoğlu! …O qədər goparam cəmdəyinə, şişib dama dönərsən

  Полностью »
 • GOPCUL

  dan. bax gopçu

  Полностью »
 • GOPÇU

  sif. Bir şeyi həddən artıq şişirdərək danışmağa, özü, öz işləri haqqında mübaliğə ilə danışmağa adət etmiş adam

  Полностью »
 • GOPÇULLUQ

  dan. bax gopçuluq

  Полностью »
 • GOPÇULUQ

  is. dan. Mübaliğə ilə danışmaq xasiyyəti, bir şeyi şişirtmə, mübaliğə etmə. [Xankişi:] Gopçuluq yaraşmır heç igidlərə

  Полностью »
 • GOPLAMA

  “Goplamaq”dan f.is

  Полностью »
 • GOPLAMAQ

  f. dan. 1. Mübaliğə ilə danışmaq, şişirdərək, artıraraq söyləmək. [Səlbnaz xanım:] Mən gedirəm, bilirəm də oğluna iki yüz min pis şeylər mənim haqqımd

  Полностью »
 • GOPPULDAMA

  “Goppuldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • GOPPULDAMAQ

  f. Goppultu ilə düşmək, goppultu səsi çıxartmaq

  Полностью »
 • GOPPULDATMA

  “Goppuldatmaq”dan f.is

  Полностью »
 • GOPPULDATMAQ

  f. Goppultu ilə salmaq, goppultu səsi çıxarmaq

  Полностью »
 • GOR

  is. [fars.] Qəbir, məzar. Atanın goru haqqı (and kimi işlədilir). – Qırxında öyrənən gorunda çalar. (Ata

  Полностью »
 • GORBAGOR

  is. [fars.] Ölmüş adam haqqında söyüş məqamında işlənir. [Fəxrəddin:] Onun [Qətibənin] gorbagor atasının qızın səadətini əlindən aldığı bəs olmadımı?

  Полностью »
 • GORDA

  is. Birağızlı, əyri qılınc; yatağan. Gorda ilə vurmaq. – Qorodovoy börkünü başına basıb, gordası qılçasına dolaşadolaşa yüyürüb getdi… Çəmənzəminli

  Полностью »
 • GOREŞƏN

  dan. 1. bax kaftar 1-ci mənada. [Zeynəb:] Kazım, sənsən? Gecə vaxtı goreşən kimi qəbristanlıqda nə gəzirsən, baş-gözünü niyə sarıyıbsan? İ

  Полностью »
 • GORGAH

  [fars.] Qəbiristanda bir nəsildən olan adamların basdırıldığı yer; qəbir. [Budaq:] Bircə aydan sonra bu qəbir itibbatar, atamın gorgahı bilinməz, nişa

  Полностью »
 • GÖBƏK

  is. 1. Göbəkbağı düşdükdən sonra qarnın ortasında qalan kiçik çuxur, batıq. □ Göbəyə qədər (kimi) – belə qədər, beləcən

  Полностью »
 • GÖBƏKBAĞI

  is. anat. İnsan və ya heyvan rüşeymini ananın bədəni ilə birləşdirən və rüşeymin qidalanmasına vasitə olan boru

  Полностью »
 • GÖBƏKCİK

  is. Balaca, kiçik göbək. Rüşeymlə ananın əlaqəsi göbəkcik vasitəsilə yaradılır. “Qaramal”

  Полностью »
 • GÖBƏKDUASI

  is. Köhnə məişətdə: cəhalət və nadanlıq əlaməti olaraq xəstə, yaxud uşağı olmayan qadınların göbəkləri ətrafına yazılan dua

  Полностью »
 • GÖBƏKGÖTÜRƏN

  is. Köhnə məişətdə: göbəkgötürmə ilə məşğul olan ara həkimi

  Полностью »
 • GÖBƏKGÖTÜRMƏ

  is. Köhnə məişətdə: ara həkimlərinin dua oxuyub göbəyə püfləməsindən ibarət yalançı müalicə üsulu

  Полностью »
 • GÖBƏKKƏSMƏ

  is. etnoqr. Qız və oğlan uşağını anadan olanda bir-birinə nişanlama adəti: beşikkəsmə. Salondan daha bir qız səsi eşidildi: – Deyirlər, keçmişdə göbək

  Полностью »
 • GÖBƏKLİ

  sif. dan. Qarnı iri olan; kök, yoğun, yekəqarın. Göbəkli adam. – Atlı dəstəsinin önündə gələn yaşıl çalmalı, şişman göbəkli adam Həmədan valisi idi… Ə

  Полностью »
 • GÖBƏKYAZAN

  is. köhn. Göbəkduası yazan adam, molla (bax göbəkduası). Deyin o göbəkyazana, qələmin ucun yavaş bas! M

  Полностью »
 • GÖBƏLƏK

  is. 1. bot. Xlorofili olmayan, əsasən sporlar vasitəsilə çoxalan ibtidai bitki. Yeməli göbələk. Zəhərli göbələklər

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKBAŞ

  sif. Başının forması göbələk kimi olan; yastıbaş. Göbələkbaş adam. // is. Ağ əmmaməli din xadimlərinə istehza ilə verilən ad

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKCİK

  is. Kiçik, xırda göbələk

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKLİK

  is. Çoxlu göbələk bitən yer

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKŞƏKİLLİ

  bax göbələkvari

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKŞƏKİLLİLİK

  bax göbələkvarilik

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKVARİ

  sif. Göbələk şəklində olan, şəkilcə göbələyə oxşayan; göbələkşəkilli. Göbələkvari tağ

  Полностью »
 • GÖBƏLƏKVARİLİK

  is. Göbələyə oxşayan şeyin şəkil və vəziyyəti; göbələk şəkillilik

  Полностью »
 • GÖDƏCİK

  sif. Boyca çox balaca; qısaboylu, kiçikboylu. Sizi maraqlandıran məhrum sahibi haman bu gödəcik, axsaq, yaraşıqsız adamdır

  Полностью »
 • GÖDƏCİKLİK

  is. Gödəcik şey və ya adamın halı

  Полностью »
 • GÖDƏK

  bax qısa. Gödək oğlan. Gödək saç. Gödək vaxt. Gödək yol. Gödək (z.) danışmaq. İs. mənasında. Gödək atıldı vurdu uzunun başına; Uzun dedi: “Əcəb yadıma

  Полностью »
 • GÖDƏKAYAQ

  sif. Ayağı gödək olan; qısaayaqlı. Gödəkayaq miz

  Полностью »
 • GÖDƏKAYAQLI

  sif. Ayağı gödək olan; qısaayaqlı. Gödəkayaq miz

  Полностью »
 • GÖDƏKBARMAQLI

  sif. Barmağı, ya barmaqları gödək olan

  Полностью »
 • GÖDƏKBOĞAZ

  sif. Boğazı, quncu gödək olan; qısa boğaz(lı). Gödəkboğaz çəkmə

  Полностью »
 • GÖDƏKBOĞAZLI

  sif. Boğazı, quncu gödək olan; qısa boğaz(lı). Gödəkboğaz çəkmə

  Полностью »