Толковый словарь азербайджанского языка

 • MÖCÜZ

  bax möcüzə. Möcüzi-ləli-ləbin həzrəti İsa nə bilir; Nazi-əndamını Şirinü Züleyxa nə bilir. Q.Zakir. Möcüzlər yaradır alnımdakı qan-tərim; Dünyanın hər

  Полностью »
 • MÖCÜZƏ

  is. [ər. möcizə] 1. Dini xurafata və mifik təsəvvürlərə görə, xariqüladə, fövqəltəbii qüvvələrin təsiri ilə baş verən hadisə

  Полностью »
 • MÖCÜZƏLİ

  sif. Möcüzələr yaradan, xariqüladə, ecazkar. [Nəsir Muradəliyə:] Yeni nəslin bu möcüzəli işinə necə baxırsan? B

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  sif. [ər.] 1. Davamlı, bərk. Möhkəm sədd. Möhkəm divar. Möhkəm ip. Möhkəm taxta. // Zərf mənasında. Bərk-bərk, kip

  Полностью »
 • MÖHKƏM-MÖHKƏM

  zərf Bütün gücü ilə, var qüvvəsi ilə, möhkəm, bərk-bərk. Möhkəm-möhkəm tutmaq. – Həbib isə körpə qızı möhkəm-möhkəm bağrına basıb danışıqlara ciddi qu

  Полностью »
 • MÖHKƏMCƏ

  zərf Möhkəm surətdə, möhkəm-möhkəm, çox bərk. Möhkəmcə ilişdirmək. – Balaxanım yumruğunu düyünləyib irəliyə cumdu və düz Dadaşın burnunun qabağında mö

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏ

  “Möhkəmləndirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏK

  məch. Möhkəm hala gətirilmək, möhkəm edilmək, bərkidilmək

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNDİRMƏ

  “Möhkəmləndirmək” dən f.is

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNDİRMƏK

  bax möhkəmlətmək. Müəllim dostluğu möhkəmləndirmək üçün bir gün Qaçayın bütün ailəsini qonaq çağırdı

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏ

  “Möhkəmlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  f. 1. Möhkəm hala gəlmək, möhkəm olmaq, möhkəmləşmək. // Bərkimək, sərtləşmək. Sümüyü möhkəmlənmək. 2

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏŞDİRMƏ

  “Möhkəmləşdirmək” dən f.is

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏŞDİRMƏK

  f. Daha möhkəm etmək; möhkəmləndirmək

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏŞMƏ

  “Möhkəmləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏŞMƏK

  f. Daha da möhkəm olmaq; möhkəmlənmək. Əmək intizamı möhkəmləşir

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏTMƏ

  “Möhkəmlətmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏTMƏK

  f. 1. Möhkəm etmək, davamlı hala salmaq; bərkitmək. Düyünü möhkəmlətmək. Vinti burub möhkəmlətmək. – [Kamran:] Qırılan zəncirləri bir də möhkəmlətmək

  Полностью »
 • MÖHKƏMLİK

  is. 1. Möhkəm şeyin halı; bərklik, davamlılıq. Materialın möhkəmliyi. 2. Möhkəm olma; dözümlülük, səbatlılıq, mətinlik, iradəlilik

  Полностью »
 • MÖHLƏT

  is. [ər.] 1. Vaxt vermə; bir işin görülməsi, yaxud vəd olunan bir şeyin yerinə yetirilməsi üçün verilən vaxt, müddət; icazəli vaxt

  Полностью »
 • MÖHNƏT

  is. [ər.] 1. Zəhmət, əziyyət, qayğı, ağırlıq, dərdi-sər. Möhnəti artmaq. – Böyükxanım:] Qulamxan, bundan sonra belini bərk bağla! İndi iki evin möhnət

  Полностью »
 • MÖHNƏTKEŞ

  sif. və is. [ər. möhnət və fars. …keş] Möhnət çəkən; möhnətli, qayğılı, qəmli, kədərli. Fərhada, Şirinə, yüz möhnətkeşə; Behiştə, qılmana vermərəm sən

  Полностью »
 • MÖHNƏTLİ

  sif. Dərdi-kədəri olan; qəmli, qüssəli, kədərli, əziyyətlə dolu. Möhnətli adam. Möhnətli günlər. – Bu möhnətli ana Cəmilin üzündən öpüb getdi

  Полностью »
 • MÖHRƏ

  is. məh. Gil palçıqdan tikilmiş divar, hasar. Onlar bağçanın içi ilə ötüb, möhrədən aşıb vağzala keçdilər

  Полностью »
 • MÖHRƏLİ

  sif. məh. Möhrədən tikilmiş. O, möhrəli evinə gəlir. Tutunu əli qoynunda görür. S.Rəhimov

  Полностью »
 • MÖHTAC

  sif. 1. Bir şeyə ehtiyacı olan, bir şeyə hacəti olub onu aradan qaldıra bilməyən. Möhtac adam. – Dedim: – Yol gəlmişəm, özüm də acam; Doğrusu, bir par

  Полностью »
 • MÖHTACLIQ

  is. Möhtac olma, ehtiyaclı olma

  Полностью »
 • MÖHTƏKİR

  is. [ər.] Varlanmaq məqsədilə yeyinti və s. zəruri şeyləri ucuz qiymətə alıb saxlayan və sonradan baha qiymətə satan alverçi; ehtikarla məşğul olan ad

  Полностью »
 • MÖHTƏKİRLİK

  is. Möhtəkirin işi, peşəsi, məşğələsi; ehtikar. Möhtəkirlik etmək

  Полностью »
 • MÖHTƏRƏM

  sif. [ər.] Hörmətli, əziz, ehtirama layiq. …Qara camaatımızın gözünə torpaq səpənləri də tapşırırıq möhtərəm oxucularımıza

  Полностью »
 • MÖHTƏRƏMLİK

  is. Hörmətlilik, ehtiramlılıq, əzizlik, mötəbərlik

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏM

  sif. [ər.] Öz əzəməti, böyüklüyü, həşəməti ilə insanı valeh edən; əzəmətli, ehtişamlı. Möhtəşəm abidə

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏMLİK

  is. Əzəmətlilik, nəhənglik, ehtişamlılıq. Binanın möhtəşəmliyi

  Полностью »
 • MÖHÜR

  is. [fars.] 1. Üzərində bir idarənin, təşkilatın və ya şəxsin adı həkk olunmuş metal, rezin və s.-dən damğa (bir şeyi təsdiq etmək üçün sənəd, surğuc

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏMƏ

  “Möhürləmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏMƏK

  f. 1. Hər hansı sənədi təsdiq etmək üçün ona möhür basmaq, möhür vurmaq. Arayışı möhürləmək. Vəkalətnaməni möhürləmək

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏNMƏ

  “Möhürlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏNMƏK

  məch. 1. Möhür basılmaq, möhür vurulmaq. Attestat möhürləndi. Protokol möhürləndi. – Üç kağız yazdılar, möhürləndi

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏNMİŞ

  f.sif. Möhür vurulmuş, möhür basılmış; möhürlü. Qubernator əlini uzadıb, dörd tərəfi surğucla möhürlənmiş bir paket çıxartdı

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏTMƏ

  “Möhürlətmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖHÜRLƏTMƏK

  icb. 1. Hər hansı sənədi təsdiq etdirmək üçün ona möhür basdırmaq, möhür vurdurmaq. Çıxarışı möhürlətmək

  Полностью »
 • MÖHÜRLÜ

  sif. 1. Üzərində möhür olan, möhür vurulmuş, möhürlənmiş, möhürlə təsdiq edilmiş, möhrü olan. [Həsən paşa] hamı əhvalatdan hali olandan sonra çıxardıb

  Полностью »
 • MÖMİN

  sif. və is. İnandığı dinin (əsasən islam dininin) ehkamlarına ciddi surətdə əməl edən adam; dindar, dinçi

  Полностью »
 • MÖMİNLİK

  is. Dindarlıq, dinçilik

  Полностью »
 • MÖTƏBƏR

  sif. [ər.] 1. Etibarlı, inanılan, inanıla biləcək, etibar edilən. Mötəbər mənbələrə görə… – [Ağa Kərim:] …Bu saatda hakimi-şər yanında Ağa Mərdandan m

  Полностью »
 • MÖTƏBƏRLİK

  is. Mötəbər olma; etibarlılıq

  Полностью »
 • MÖTƏDİL

  sif. [ər.] 1. Nə az, nə çox; nə çox böyük, nə çox kiçik; orta vəziyyətdə olan; miyanə. Əndami ayinə, qəddi mötədil; Siyah zülfü qamətinə tən gərək

  Полностью »
 • MÖTƏDİLLƏŞMƏ

  “Mötədilləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÖTƏDİLLƏŞMƏK

  f. Mötədil olmaq; mülayimləşmək, yumşalma. İyun ayının əvvəlləri idi, hava mötədilləşmişdi. Ə.Vəliyev

  Полностью »
 • MÖTƏDİLLİK

  is. Mötədil olma; mülayimlik, yumşaqlıq. Havanın mötədilliyi

  Полностью »