Толковый словарь азербайджанского языка

 • MÜADİL

  sif. [ər.] köhn. Çəki, həcm və qiymətcə bərabər olan; bərabər, tən

  Полностью »
 • MÜADİLƏ

  is. [ər.] riyaz. bax tənlik. Mühəndislik üçün yalnız müadilələri və həndəsə xətlərini, riyazi davaları bilməkmi lazımdır? Mir Cəlal

  Полностью »
 • MÜAHİDƏ

  is. [ər. müahidə və fars. …namə] Müqavilə, müqavilənamə, əhdnamə, saziş. Müahidə bağlamaq. – [Xristofor:] …Avtomobilə minib qaçdım, bir şirkətlə müahi

  Полностью »
 • MÜAHİDƏNAMƏ

  is. [ər. müahidə və fars. …namə] Müqavilə, müqavilənamə, əhdnamə, saziş. Müahidə bağlamaq. – [Xristofor:] …Avtomobilə minib qaçdım, bir şirkətlə müahi

  Полностью »
 • MÜAQİB

  sif. [ər.] 1. Təqib edən, ardınca gedən. 2. İncidən, əzab verən, cəzalandıran

  Полностью »
 • MÜALİCƏ

  is. [ər.] 1. Xəstəni sağaltmaq üçün tibbi vasitələr tətbiq etmə. Müalicə yaxşı nəticə verdi. – Toğrulun yarası o qədər də ağır deyil, müalicəsinə başl

  Полностью »
 • MÜALİCƏXANA

  [ər. müalicə və fars. …xanə] bax xəstəxana. Müalicəxanadan qayıdıb yol ağzında avtobus gözləyən qadınlar … vağzaldan ayrılan yola baxırdılar

  Полностью »
 • MÜALİCƏPƏZİR

  sif. [ər. müalicə və fars. …pəzir] köhn. Müalicəsi mümkün olan, müalicə nəticəsində sağala bilən, sağalan

  Полностью »
 • MÜALİCƏSİZ

  sif. 1. Müalicə olunmayan. Müalicəsiz xəstə. 2. Müalicəsi olmayan, çarəsi, əlacı, dərmanı olmayan. Müalicəsiz xəstəlik

  Полностью »
 • MÜAMİLƏ

  is. [ər.] 1. köhn. Rəftar, münasibət, davranış. [Molla Güləndam] qonşuların müamiləsindən … məlumat istərdi

  Полностью »
 • MÜAMİLƏÇİ

  is. Faizlə pul borc verən adam; sələmçi

  Полностью »
 • MÜAMİLƏÇİLİK

  is. Faizlə pul borcvermə işi; sələmçilik. Vəli malik olduğu sərvəti yalnız parçaçılıqdan deyil, müamiləçilikdən və oğurluq mal alış-verişindən qazanmı

  Полностью »
 • MÜARİZ

  sif. və is. [ər.] köhn. Əks olan, zidd olan, müxalif olan, qarşı olan. [Mehriban] bir çox fikirlərinə müariz idi

  Полностью »
 • MÜASİR

  sif. [ər.] 1. Başqası və ya başqaları ilə bir əsrdə, bir zamanda, bir dövrdə yaşamış olan və ya yaşayan; həməsr

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞDİRİLMƏ

  “Müasirləşdirilmək” dən f.is

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Müasir şəklə salınmaq, müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmaq. // Təkmilləşdirilmək

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞDİRMƏ

  “Müasirləşdirmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞDİRMƏK

  f. Müasir şəklə salmaq, əsrin, dövrün tələblərinə uyğunlaşdırmaq. Geyimini müasirləşdirmək. // Təkmilləşdirmək (ən yeni avadanlıqla, texniki vasitələr

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞMƏ

  “Müasirləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • MÜASİRLƏŞMƏK

  f. Müasir hala, şəklə düşmək; əsrin, dövrün, zamanın tələblərinə, zövqünə uyğun olaraq dəyişmək

  Полностью »
 • MÜASİRLİK

  is. Müasir olma; dövrün, zamanın tələblərinə uyğunluq. Vahabzadənin başqa kamil cəhətlərindən biri də odur ki, şair öz əsərlərində tarixi müasirlik qə

  Полностью »
 • MÜAŞİQƏ

  is. [ər.] Bir-birinə aşiq olma, sevişmə, bir-birinə eşq elan etmə, eşqbazlıq. …Güldanda məşhur xəlifə Harunərrəşidin, qadını Zübeydə xatun ilə olan mü

  Полностью »
 • MÜAVİN

  is. [ər.] Rəisi, rəhbəri və b.-nı işdə, vəzifədə əvəz edən şəxsin rəsmi adı. Direktorun müavini. Komandir müavini

  Полностью »
 • MÜAVİNƏT

  is. [ər.] Kömək, yardım. [Cahan:] Onların köməyilə, hökumətin müavinətilə, budur, kəndə təmiz şirin su gətirmişik

  Полностью »
 • MÜAVİNLİK

  is. Müavin vəzifəsi. Müavinlik etmək. Müavinlikdən çıxmaq

  Полностью »
 • MÜAYİNƏ

  is. [ər.] 1. Hərtərəfli yoxlama, nəzərdən keçirmə, baxma. □ Müayinə etmək (eləmək) – hərtərəfli yoxlamaq, nəzərdən keçirmək, müayinədən keçirmək, ora-

  Полностью »
 • MÜBADİLƏ

  is. [ər.] 1. Bir şey verib əvəzində başqa bir şey alma; deyişmə. □ Mübadilə etmək – bir şey verib, əvəzində başqa (adətən eyni dəyərdə) bir şey almaq;

  Полностью »
 • MÜBAH

  sif. [ər.] köhn. 1. Dinə görə nə halal, nə də haram sayılan, edilməsi və ya edilməməsi könüllü, ixtiyari olan

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏ

  is. [ər.] Bir işi, məsələni və s. müzakirə etdikdə öz fikrini qoruyan, sübut etməyə çalışanlar arasında başlanan bəhs, deyişmə

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏÇİ

  is. Mübahisə edən, mübahisə etməyi sevən adam. O, çox mübahisəçidir

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏLİ

  sif. Mübahisə doğuran, mübahisəyə səbəb olan. Mübahisəli məsələ. Mübahisəli iş. – Mollanəsrəddinçilərlə füyuzatçılar arasında ilk nəzərə çarpan mübahi

  Полностью »
 • MÜBAHİSƏSİZ

  sif. Heç bir mübahisə doğurmayan, mübahisə olmayan. Mübahisəsiz iş. Mübahisəsiz məsələ. // Zərf mənasında

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏ

  is. [ər.] 1. Bir şeyi həddindən artıq şişirtmə, böyütmə, artırma. [Zeynal] deyirdi ki, “mənim aylıq mədaxilim beş yüz manatdır”

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏÇİ

  is. Mübaliğə ilə danışan, mübaliğə ilə danışmağı sevən adam. [Məmmədcəfər] bir qədər danışığında mübaliğəçi idi, vəssalam

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏLİ

  sif. Mübaliğə olan; şişirdilmiş, artırılmış. Mübaliğəli söz. Mübaliğəli danışıq

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏSİZ

  sif. və zərf Mübaliğə olmayan; necə var, olduğu kimi; artırılmamış, şişirdilməmiş. Mübaliğəsiz demək olar… – [Rəşid:] Mübaliğəsiz deyirəm ki, beş ildə

  Полностью »
 • MÜBARƏK

  sif. [ər.] 1. Xoş bir xəbər, təzə alınan şey və ya bayram münasibətilə deyilən təbrik, gözaydınlıq sözü

  Полностью »
 • MÜBARƏKBAD

  is. [ər. mübarək və fars. …bad] : mübarəkbad etmək (eləmək) – təbrik etmək, gözaydınlığı vermək, “mübarəkdir” demək

  Полностью »
 • MÜBARƏKBADLIQ

  is. Təbrik etmə, gözaydınlığı vermə; təbrik, gözaydınlığı. Pəri xanım və qarabaş, Əhmədin əynində nişan paltarını görəndə sevindiklərindən özlərini it

  Полностью »
 • MÜBARİZ

  [ər.] 1. is. Hər hansı bir (adətən qabaqcıl, mütərəqqi, ədalətli, doğru) iş və s. uğrunda mübarizə aparan, çalışan adam

  Полностью »
 • MÜBARİZƏ

  is. [ər.] 1. Bir-birinə zidd ictimai qrupların, əqidələrin, mənafelərin və s.-nin üstünlük, hakim mövqe tutmaq uğrunda bir-biri ilə fəal toqquşması

  Полностью »
 • MÜBARİZƏÇİ

  bax mübariz 1-ci mənada

  Полностью »
 • MÜBARİZƏLİ

  sif. Mübarizə ilə başa gələn, mübarizə ilə keçən, mübarizə ilə dolu. Mübarizəli iş. Mübarizəli ömür. – İnsan var ki; Ömrü qaynar, mübarizəli

  Полностью »
 • MÜBARİZƏSİZ

  sif. Mübarizə ilə olmayan, sülh və asayişlə davam edən, keçən; dinc. Mübarizəsiz həyat. Mübarizəsiz qələbə qazanmaq

  Полностью »
 • MÜBARİZLİK

  is. Mübariz olma, müəyyən fikir və məqsəd uğrunda mübarizə aparma; döyüşkənlik. // Dotələblik

  Полностью »
 • MÜBAŞİR

  mübaşir olmaq – məşğul olmaq, girişmək. [Molla İbrahimxəlil:] Məndə hanı o qədər vaxt və fürsət ki, hər bir cüzviyyata özüm mübaşir olam

  Полностью »
 • MÜBAŞİR₁

  is. [ər.] İranda: kəndi idarə etmək üçün mülkədarın təyin etdiyi adam. Musa kişi mübaşir Məmmədin yoğun səsini tanıdı

  Полностью »
 • MÜBƏLLİĞ

  sif. [ər.] Təbliğ edən, təbliğatçı. “Cəhənnəm məktubları”, “Mozalan bəyin səyahətnaməsi”, “Marallarım” kimi əsərlərində [Ə

  Полностью »
 • MÜBHƏM

  sif. [ər.] Qeyri-müəyyən, gizli, qaranlıq, naməlum, üstüörtülü, anlaşılmaz, hər cür yozula bilən, hər cür başa düşülə bilən

  Полностью »
 • MÜBHƏMLİK

  is. Gizli olma, qeyri-müəyyənlik, naməlumluq, anlaşılmazlıq. …Şahın da, Həkimülmülkün də hərəkətlərində bir mübhəmlik, bir sirr vardı

  Полностью »