Толковый словарь азербайджанского языка

 • MƏAL

  is. [ər.] klas. Bir yazı və ya söz ilə anladılmaq istənilən fikir, məna. Beytin məalı

  Полностью »
 • MƏBADA

  əd. [fars.] Birini bir işdən, hərəkətdən saqındırmaq, çəkindirmək üçün işlədilən söz (bəzən qoşa işlənir); olmaya, olmaya-olmaya, etmə, saqın

  Полностью »
 • MƏBƏD

  is. [ər.] 1. İbadətgah, ibadət yeri (hansı dində olursa olsun). Misir məbədləri. Məbəddə ibadət etmək

  Полностью »
 • MƏBƏDGAH

  [ər. məbəd və fars. …gah] bax məbəd. Bizdən yuxarı dağın şəhərə enən tərəfində müqəddəs Davudun məbədgahı da vardır

  Полностью »
 • MƏBHUT

  zərf [ər.] Heyran-heyran, çaşmış halda, heyrət içində. …Qatar yola düşdü və mən də məbhut onun gözdən itənədək dalınca baxdım

  Полностью »
 • MƏBLƏĞ

  is. [ər.] Miqdar (pul haqqında). Pulun məbləği. – [Allahqulu:] Bu gündən həmin məbləğə on iki saat işləyəcəksiniz

  Полностью »
 • MƏBUD

  is. [ər.] İbadət, sitayiş edilən şey (Allah, büt, ay, gün, ulduz və s.). Məbudinə ərz qıldı razın; Bildirdi könüldəki niyazın

  Полностью »
 • MƏCAZ

  is. [ər.] ədəb. Həqiqi mənasında işlənməyib, oxşarlığı və münasibəti olan başqa bir mənaya oxşadılaraq işlənən söz və ya ifadə; metafora

  Полностью »
 • MƏCAZİ

  sif. [ər.] ədəb. Həqiqi, hərfi mənada deyil, metaforik mənada işlənən; metaforik. Məcazi məna

  Полностью »
 • MƏCAZİLİK

  is. Məcazi mənada işlənmə, məcazi olma. Mənanın məcaziliyi

  Полностью »
 • MƏCBUR

  sif. [ər.] Zorla bir işə sövq olunan, zorla bir işi görməli olan; naçar. [Yusif Sərrac:] …Mən məcburəm ki, səltənətdən əl çəkib təxtü tacı bir kimsənə

  Полностью »
 • MƏCBURƏN

  zərf [ər.] 1. Məcbur olaraq, məcburiyyət altında, zorla, könülsüz olaraq. Fəxrəddin məcburən qapının aslan başından ibarət olan … çaxçaxını qorxa-qorx

  Полностью »
 • MƏCBURİ

  sif. [ər.] Şərtsiz olaraq yerinə yetirilməli, qanunən tələb olunan. Məcburi şərtlər. Qərar hamı üçün məcburidir

  Полностью »
 • MƏCBURİYYƏT

  is. [ər.] Məcburluq, məcbur olma, zor, güc. Evlənmək istəyən bir qədər peşkəş özü ilə gətirib, bəyin qulluğuna gedib ondan izin almaq məcburiyyətində

  Полностью »
 • MƏCBURLUQ

  bax məcburiyyət

  Полностью »
 • MƏCCANƏN

  zərf Məccani olaraq; pulsuz, müftə (olaraq)

  Полностью »
 • MƏCCANİ

  sif. və zərf [ər.] Müftə, pulsuz, havayı. Məccani bilet. Məccani tamaşa. – …Füqəraları məccani müalicə edir

  Полностью »
 • MƏCƏLLƏ

  is. [ər.] 1. Hüququn hər hansı bir sahəsinə aid sistemə salınmış qanunlar toplusu. Mülki məcəllə. Cinayət məcəlləsi

  Полностью »
 • MƏCHUL

  sif. [ər.] 1. Bilinməyən, naməlum (məlum əksi). [Xədicə] hərəkətsiz gözlərini məchul bir nöqtəyə dirəyib baxırdı

  Полностью »
 • MƏCHULLU

  bax məchul 2-ci mənada. Məchullu tənlik

  Полностью »
 • MƏCHULLUQ

  is. Naməlumluq; bilinməmə, məchul olma

  Полностью »
 • MƏCLİS

  is. [ər.] 1. Bir məsələ haqqında danışmaq üçün düzəldilən yığıncaq, toplaşmış adamlar heyəti; toplanış, iclas

  Полностью »
 • MƏCMƏYİ

  is. [ər.] Mis və ya başqa metaldan düzəldilmiş dairəvi yastı iri qab, iri sini. Mis məcməyi. Naxışlı məcməyi

  Полностью »
 • MƏCMU

  is. [ər.] 1. Bütün, tamam, hamı. Seyyid dolanıb gün təki məcmui-cahanı; Dəryaları aşdım, dedim, Allah kərimdir

  Полностью »
 • MƏCMUƏ

  is. [ər.] Məqalə, hekayə, şeir və s. toplusu; jurnal. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi. “Qobustan” məcmuəsi

  Полностью »
 • MƏCNUN

  sif. və is. [ər.] 1. Dəli, divanə. Halı pəjmürdə, sanki bir məcnun; Anlaşılmaz nədir məramı onun. H.Cavid

  Полностью »
 • MƏCNUNANƏ

  sif. və zərf [ər. məcnun və fars. …anə] Məcnun kimi, dəlicəsinə, ağlını itirmiş kimi. …Xavərin babası başıaçıq olaraq pərişanhal və məcnunanə bir qiya

  Полностью »
 • MƏCNUNLUQ

  is. Dəlilik, divanəlik. Məcnunluqdu mənə peşə; Düşmüşəm mahala, Maral! Aşıq Ələsgər. Eşqdən bu qədər söyləmək olmaz, Vahid! Mən bu məcnunluğa sevda de

  Полностью »
 • MƏCRA

  is. [ər.] 1. Suyun axdığı yataq, yol. İnqilab daşqın bir çay kimi məcrasından çıxıb bütün Rusiyanı ağzına almışdı

  Полностью »
 • MƏCRUH

  sif. [ər.] köhn. 1. Yaralanmış, yaralı. 2. Biabır edilmiş, ləkələnmiş. 3. Etimada layiq olmayan, etibarsız sayılan

  Полностью »
 • MƏCUN

  is. [ər.] 1. Xalq təbabətində xəstə və zəif adamlara vermək üçün xüsusi hazırlanmış xəmirvari bir maddə, dərman

  Полностью »
 • MƏCUS

  is. [ər.] Qədim iranlıların atəşpərəstlik dini

  Полностью »
 • MƏCUSİ

  sif. [ər.] Məcus, atəşpərəst dinində olan; atəşpərəst

  Полностью »
 • MƏDAXİL

  is. [ər. “mədxəl” söz. cəmi] Bir idarə, ticarət-sənaye müəssisəsi və ya şəxsin bütün gəliri; gəlir (məxaric əksi)

  Полностью »
 • MƏDAXİLLİ

  sif. Gəlirli, mənfəətli, qazanclı, çoxlu gəlir verən, mədaxil gətirən. Mədaxilli iş. – …[Bir sıra müəllimlər] mədaxilli sənətlərin və avam nəzərində h

  Полностью »
 • MƏDAXİLSİZ

  sif. Gəlirsiz, qazancsız, mənfəətsiz, mədaxili olmayan və ya az olan

  Полностью »
 • MƏDAR

  is. [ər.] köhn. bax orbit. …Yerin kürəsi öz mədarından çıxmayacaqdır. M.İbrahimov

  Полностью »
 • MƏDD

  is. [ər.] 1. coğr. köhn. bax qabarma2 (cəzr müqabili). 2. Ərəb əlifbasında əlifin (“ ”) “a” kimi oxunması üçün üstünə qoyulan diakritik işarə (~)

  Полностью »
 • MƏDD-CƏZR

  is. coğr. köhn. Dəniz suyunun vaxtaşırı qalxması və çəkilməsi, artması və azalması hadisəsi; qabarma-çəkilmə

  Полностью »
 • MƏDDAH

  sif. və is. Mübaliğə ilə bir adamı və ya bir şeyi mədh və tərif edən; mədhnamə yazan. Vəsfin etmək üçün sənin tək şahın; Nizami, Xaqani gərək məddahın

  Полностью »
 • MƏDDAHLIQ

  is. Məddahın işi; həddindən artıq tərifləmə. Məddahlıq etmək

  Полностью »
 • MƏDƏ

  is. [ər. midə] anat. İnsanda və heyvanlarda qarın boşluğunun yuxarı hissəsində yerləşən həzm orqanı. Mədə ağrısı

  Полностью »
 • MƏDƏALTI

  sif. anat. Mədənin altında olan, mədənin altında yerləşən. Mədəaltı vəzi

  Полностью »
 • MƏDƏCİK

  is. anat. Ürəyin, qan damarları ilə hərəkətini nizama salan hissəsi

  Полностью »
 • MƏDƏD

  [ər.] 1. is. Kömək, yardım, imdad, aman. Müşküldür arizə divandan mədəd. Q.Zakir. [Həcər] əl atıb aynalını bərk-bərk sıxdı: – Səndən mədəd! – dedi

  Полностью »
 • MƏDƏDÇİ

  sif. və is. köhn. 1. Əl tutan, kömək edən, mədəd olan. 2. Bir işdə başqasına muzdla kömək edən adam; köməkçi

  Полностью »
 • MƏDƏDÇİLİK

  is. 1. Kömək əli uzatma, köməkçi olma, yardım etmə. 2. Bir işi görmək üçün başqasına muzdla kömək etmə; köməkçilik, yardımçılıq

  Полностью »
 • MƏDƏDKAR

  is. [ər. mədəd və fars. …kar] klas. Əldən tutan, kömək edən, imdada çatan, yardım edən. A çocuq, get, sənə həq yar olsun; Cümlə halında mədədkar olsun

  Полностью »
 • MƏDƏDKARLIQ

  is. köhn. Kömək etmə, yardım göstərmə, imdada yetmə

  Полностью »
 • MƏDƏN

  is. [ər.] 1. Yer altından çıxarılan faydalı qazıntı (metal külçəsi, mineral və s.). Mədən çıxarmaq. Yeraltı mədənlər

  Полностью »