Толковый словарь азербайджанского языка

 • XƏBƏR

  is. [ər.] 1. Bir iş, hadisə və s. haqqında məlumat. Nə lazım olmuşdu ki, belə dəhşətli xəbəri şaha verib bu qalmaqala səbəb ola və özünü dəxi həlakətə

  Полностью »
 • XƏBƏR-ƏTƏR

  is. Xəbər, soraq; iz. Dörd il idi ki, ondan bir xəbər-ətər yox idi. S.S.Axundov. [Məsmə:] …Təzəlikdə heç xəbər-ətər yoxdu

  Полностью »
 • XƏBƏR-ƏTƏRSİZ

  zərf Xəbərsiz, izsiz, soraqsız

  Полностью »
 • XƏBƏRÇİ

  is. 1. Xəbər gətirən, müjdəçi. Bu əsnada xəbərçi gəlir, qeyrətkeş arvad mətanəti-qəlb ilə ondan təvəqqe edir ki, heç bir şeyi gizlətməyib, ona dürüst

  Полностью »
 • XƏBƏRÇİLİK

  is. Birindən o birinə xəbər vermə, söz gəzdirmə, çuğulçuluq, şeytançılıq. Bir tərəfdən də Şahmar xəbərçiliyinin üstündə dişinin dibindən çıxanı [Şahpə

  Полностью »
 • XƏBƏRDAR

  sif. [ər. xəbər və fars. …dar] 1. Bir işdən xəbəri, məlumatı olan, agah olan, məlumatlı. Ol zalimi-bədxu, şuxisitəmkar; Zakirin halından deyil xəbərda

  Полностью »
 • XƏBƏRDAREDİCİ

  sif. Olacaq və ya ola biləcək bir işi birinə başa salmaq, bildirmək, ayıltmaq üçün edilən (işarə və s

  Полностью »
 • XƏBƏRDARLIQ

  is. 1. Xəbərdar etmə, məlumat vermə, qabaqcadan demə, bildirmə. Xəbərdarlıq üçün gələn qadın Tanya idi

  Полностью »
 • XƏBƏRLƏŞMƏ

  “Xəbərləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • XƏBƏRLƏŞMƏK

  f. Bir-birindən xəbər tutmaq, soraqlaşmaq

  Полностью »
 • XƏBƏRSİZ

  zərf 1. Xəbər vermədən, demədən, soruşmadan, qabaqca bildirmədən; icazəsiz. Bir gün xanlara tamaşaya gələn qızların içində İskəndərin bacısı Leyla da

  Полностью »
 • XƏBƏRSİZ-ƏTƏRSİZ

  bax xəbər-ətərsiz. Xəbərsiz-ətərsiz itmək. Xəbərsiz-ətərsiz yox olmaq. – [Sərdar:] Xəbərsiz-ətərsiz gedib, … bu gün ovçu Ağabala bazarda elə sözlər da

  Полностью »
 • XƏBƏRSİZLİK

  is. 1. Heç bir xəbər, məlumat olmama. 2. Məlumatsızlıq, biliksizlik, xəbəri olmama

  Полностью »
 • XƏBİS

  sif. [ər.] Başqasının pisliyini istəyən, alçaq, əclaf, xain, murdar. Xəbis adam. Xəbis məqsəd. Xəbis ürək

  Полностью »
 • XƏBİSLİK

  is. Alçaqlıq, əclaflıq, xainlik, pislik. Nubar qarının hərəkətləri Qəhrəmanın gözü qabağında öz xəbisliyini göstərirdi

  Полностью »
 • XƏBTİ-DİMAĞ

  bax xəfti-dimağ. Səndə vardır nişani-xəbti-dimağ; Səni lazımdır eyləmək bəs dağ. S.Ə.Şirvani

  Полностью »
 • XƏCALƏT

  is. [ər.] 1. Utanılacaq hal, utanmağa səbəb olan şey, utanma. [Gülzar:] Allah, xəcalətimdən bibimin üzünə baxa bilmirəm

  Полностью »
 • XƏCALƏTLƏNMƏ

  “Xəcalətlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • XƏCALƏTLƏNMƏK

  f. Xəcalət çəkmək, utanmaq, sıxılmaq. Qoşqar xəcalətlənib üzünü yana çevirdi. İ.Hüseynov

  Полностью »
 • XƏCALƏTLİ

  sif. Birindən gördüyü yaxşılığın əvəzini çıxmadığı və ya verdiyi vədi yerinə yetirmədiyi, ya yerinə yetirə bilmədiyi üçün onun qabağında xəcalət çəkən

  Полностью »
 • XƏCALƏTLİK

  bax xəcalət. □ Xəcalətlik vermək – xəcalətli etmək, utandırmaq. [Şahsənəm xala:] Bu nə xəcalətlikdir, ay oğul, mənə verirsən? E

  Полностью »
 • XƏCCƏGÜLÜ

  bax novruzgülü. Nərgizçiçəklilərin … əksəriyyəti bəzək bitkisidir. Xarakter cinsləri: xədicəgülü, … aqavadır

  Полностью »
 • XƏCİL

  [ər.] klas. Xəcalətli, üzüqara. Hər tənə ki, eyləsən rəvadır; Səndən xəciləm, üzüm qəradır. Füzuli. Yüz cəfa gördün, vəli hərgiz şikayət etmədin; Hans

  Полностью »
 • XƏCİLANƏ

  zərf Xəcalət içində, xəcalət çəkə-çəkə, utana-utana, sıxıla-sıxıla. Xəcilanə cavab vermək. – [Məhərrəm] özlüyündə xəcilanə gülümsədi

  Полностью »
 • XƏDƏMƏ

  is. [ər. “xədim” söz. cəmi] Xidmətçilər, qulluqçular. Xədəmələr durar sağu solunda; Cavahir bazubənd iki qolunda; Fəvvarələr işlər daim gölündə; Yaşıl

  Полностью »
 • XƏDƏNG

  is. [fars.] klas. Ox (klassik şeirdə gözəlin kirpiyi oxa oxşadılır). Cövhəri pak olur təzə cavandan; Hərgiz əl götürməz şövkətü şandan; Müjgan xədəngl

  Полностью »
 • XƏDİCƏGÜLÜ

  bax novruzgülü. Nərgizçiçəklilərin … əksəriyyəti bəzək bitkisidir. Xarakter cinsləri: xədicəgülü, … aqavadır

  Полностью »
 • XƏDİM

  sif. [ər.] 1. Axtalanmış, axta. [Hərəmağası:] Xədimləri hissdən məhrum zənn edirlər. Çəmənzəminli. □ Xədim eləmək – axtalamaq, xacə eləmək

  Полностью »
 • XƏFƏ₁

  is. Boğanaq, bürkü, isti hava. [Ruqiyyə:] …Evdə xəfə var, qaranlıqdır. A.Divanbəyoğlu. Əsmə, səmum, bu tərəfə; Ah, yandırır məni xəfə! M

  Полностью »
 • XƏFƏ

  is. Samovarın odunu söndürmək üçün bacasının üstünə qoyulan dəmir qapaq

  Полностью »
 • XƏFƏ₂

  is. Heç kəsin görə bilməyəcəyi, gizli, xəlvət yer. Xəfədə pusmaq. Xəfədə gizlənmək. – Yeri çox xəfə, yolun lap qırağı idi

  Полностью »
 • XƏFƏLƏMƏ

  “Xəfələmək”dən f.is

  Полностью »
 • XƏFƏLƏMƏK

  f. Havanın qabağını tutmaq, boğmaq; sönmək üçün qapamaq. Samovarı xəfələmək

  Полностью »
 • XƏFƏLƏNMƏ

  “Xəfələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • XƏFƏLƏNMƏK

  f. Xəfə bir yerə çəkilmək, daldalanmaq

  Полностью »
 • XƏFƏLİK₁

  is. Xəfə, gediş-gəliş olmayan yer, daldalanmağa yarar yer. Xəfəlikdə gizlənmək

  Полностью »
 • XƏFƏLİK₂

  is. Bürkülü, tənəffüsü çətinləşdirən, boğucu ağır hava. Xəfəlikdən nəfəs almaq olmur. – Otaq yarıqaranlıqdı; Xəfəlikdən boğulsun deyə insan qəlbi; Pən

  Полностью »
 • XƏFƏNƏG

  is. 1. At və başqa heyvanlarda ciyər xəstəliyi, təngnəfəslik. At xəfənəg olub. // Sif. mənasında. Bu xəstəliyə tutulmuş

  Полностью »
 • XƏFƏNƏK

  is. Samovarın odunu söndürmək üçün bacasının üstünə qoyulan dəmir qapaq

  Полностью »
 • XƏFƏNG

  is. Pəncərənin və ya qapının üst hissəsi. [Dükanların] qapıları yan tərəfə deyil, aşağıdan yuxarıya qaldırılmaqla açılardı

  Полностью »
 • XƏFİF

  sif. [ər.] 1. Mülayim, yüngül, yumşaq. Xəfif yel. – İndi çöldə xəfif meh əsdiyi üçün hava bayaqkı qədər bürkü deyildi

  Полностью »
 • XƏFİFCƏ

  zərf Azacıq, yüngülcə, zəifcə. [Park] yalnız yeni çıxmaqda olan ayın ziyası ilə xəfifcə işıqlanmışdı

  Полностью »
 • XƏFİFCƏSİNƏ

  zərf Xəfif surətdə, yüngülcə, yavaşca. Xəfifcəsinə titrəmək. Xəfifcəsinə gülmək. – [Məsmə:] [Kor seyid] bərabərimdə dayandı

  Полностью »
 • XƏFİYYƏ

  is. [ər.] 1. Xəfiyyə idarəsinin məmuru, gizli agenti. [Əbülhəsən bəy:] Çar jandarmeriyası mənim dalımca xəfiyyələr təyin etmişdir

  Полностью »
 • XƏFİYYƏÇİ

  is. Xəfiyyə məmuru, xəfiyyə agenti. Bu halda xəfiyyəçilərdən biri qapını açdı. C.Cabbarlı

  Полностью »
 • XƏFTİ-DİMAQ

  is. [ər.] : xəfti-dimaq olmaq – beyni xarab olmaq, başına hava gəlmək. Şəhərdə belə danışırdılar ki, Əhməd bəy xəfti-dimaq olub

  Полностью »
 • XƏKƏ

  is. [fars.] Kömürün ovulub tökülmüş kiçik hissələri; kömür ovuntusu

  Полностью »
 • XƏKƏNDAZ

  is. [fars.] Zibil, kül və s. götürmək üçün alət. Aşpaz Əli aşpazxananın qapısının yanında əlində xəkəndaz samovara kömür salırdı

  Полностью »
 • XƏLBİR

  is. Buğdanın, arpanın və s.-nin zibillərini təmizləmək üçün sağanağa keçirilmiş iri tordan ibarət alət

  Полностью »
 • XƏLBİRALTI

  1. Bax xəlbirgözü. 2. məc. zar. Oğul-uşaq, uşaqlar mənasında. [Səlbi ərinə:] Özün gedirsən, bəs bir çətən xəlbiraltını kim saxlayacaq? Ə

  Полностью »