Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • ZƏBİ

  qurbanlıq, qurban kəsmə

  Полностью »
 • ZƏBİBULLA

  Allahın verdiyi məhsul, nemət, bəhrə

  Полностью »
 • ZƏBİRƏ

  zəif, gücsüz, düşkün; məğlubolma

  Полностью »
 • ZƏBİULLA

  Allahın qurbanlığı, Tanrının qurbanı

  Полностью »
 • ZƏBİYYƏ

  qurbanlıq, qurban kəsmə

  Полностью »
 • ZƏBULLA

  Allahın qurbanlığı, Tanrının qurbanı

  Полностью »
 • ZƏBUN

  zəif, gücsüz, düşkün; məğlubolma

  Полностью »
 • ZƏBUNƏ

  zəif, gücsüz, düşkün; məğlubolma

  Полностью »
 • ZƏFƏR

  qələbə, qabiliyyət; məqsədə yetişmə

  Полностью »
 • ZƏFƏRƏDDİN

  dinin qələbəsi, dinin uğuru, dinin zəfəri

  Полностью »
 • ZƏFƏRƏLİ

  Əli zəfəri; Əli qələbəsi

  Полностью »
 • ZƏHHAQ

  zalım, qaniçən hökmdar

  Полностью »
 • ZƏHMƏT

  əmək, əmək fəaliyyəti; əzab, əziyyət

  Полностью »
 • ZƏHRƏDDİN

  dinin gülü, dinin çiçəyi

  Полностью »
 • ZƏHRƏLİ

  Əlinin gülü, Əlinin çiçəyi

  Полностью »
 • ZƏKA

  ağıl, fəhm, zehin; tez anlama qabiliyyəti

  Полностью »
 • ZƏKAİL

  zəkalı, zehinli

  Полностью »
 • ZƏKAYƏ

  ağıl, fəhm, zehin; tez anlama qabiliyyəti

  Полностью »
 • ZƏKƏRİYYƏ

  Əsli “Zəkəriya”dır. Avropada Zakar, Zaxar, Zakariy, Zaxariya və b. formalarda işlənir. Əfsanəvi yəhudi peyğəmbərinin adı olmuşdur

  Полностью »
 • ZƏKİ

  ağıllı, zəkalı, tez başa düşən

  Полностью »
 • ZƏKİULLA

  Allahın ağıllı, zəkalı, düşüncəli bəndəsi

  Полностью »
 • ZƏKİYƏDDİN

  dinin ağıllısı, dinin zəkalısı

  Полностью »
 • ZƏKİYYƏ

  ağıllı, zəkalı, tez başa düşən

  Полностью »
 • ZƏKULLA

  Allahın ağıllı, zəkalı, düşüncəli bəndəsi

  Полностью »
 • ZƏLİM

  «zalım» sözündən düzəlmiş, «zülümkar, zülm edən, qaniçən» deməkdir

  Полностью »
 • ZƏLİMXAN

  zülm olunan xan, zülm çəkən xan. Adın “Səlim” (bax) ilə əlaqədər olması ehtimalı var

  Полностью »
 • ZƏMANƏ

  vaxt, dövr, zəmanə, çağ

  Полностью »
 • ZƏMİNƏ

  zəmanət verən, öhdəsinə götürən

  Полностью »
 • ZƏRBAİL

  zərbəli, güclü

  Полностью »
 • ZƏRBALA

  qızıl bala, qızıl kimi övlad

  Полностью »
 • ZƏRBALI

  Əli zərbəsi

  Полностью »
 • ZƏRBƏLİ

  Əli zərbəsi

  Полностью »
 • ZƏRBİ

  vuruşan, döyüşən; “Zərbəli” (bax) adının qısaltma forması

  Полностью »
 • ZƏRDAB

  sarı su; Zərdaba məxsus olan

  Полностью »
 • ZƏRDABİ

  sarı su; Zərdaba məxsus olan

  Полностью »
 • ZƏRDÜŞT

  atəşpərəstlik dininin banisi (Tarixçilər tərəfindən milliyyətcə azərbaycanlı olması sübut olunan bu şəxsin adının əsasında zər, zar, sar-od, Günəş dur

  Полностью »
 • ZƏRGƏR

  qızıl gümüşdən bəzək şeyləri qayıran usta

  Полностью »
 • ZƏRRAB

  pulkəsən, sikkə vuran

  Полностью »
 • ZİKRƏDDİN

  dinin xatırlaması; dinin yada salması

  Полностью »
 • ZİKRƏLİ

  Əli zikri, Əli xatırlanması, Əli anılması

  Полностью »
 • ZİKRİ

  xatırlanan, yad olunan, təriflənən

  Полностью »
 • ZİKRULLA

  Allahın anılması, Tanrının xatırlanması

  Полностью »
 • ZİLAL

  kölgə; himayəçi, hami

  Полностью »
 • ZİLLİ

  ən yüksək və ən nazik səsi olan

  Полностью »
 • ZİMİSTAN

  qış

  Полностью »
 • ZİNDAFUR

  canlı işıq; sağlam nur; əbədi gözəllik

  Полностью »
 • ZİNDAVUR

  canlı işıq; sağlam nur; əbədi gözəllik

  Полностью »
 • ZİNƏDDİN

  yaraşıqlı, gözəl din, dinin gözəlliyi

  Полностью »
 • ZİNƏTULLA

  Allahın bəzəyi, Tanrı yaraşığı

  Полностью »
 • ZİNNUR

  işıqlı, aydın, ziyalı

  Полностью »