Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • кил. da¹.

  Tam oxu »
 • DƏB

  [ər.] сущ. деб, адет; // мода; dəb düşmək деб гьатун, адет хьун, мода хьун; dəb salmaq (gətirmək) деб кутун, адет тир гьалдиз гъун; dəbdən düşmək (çıx

  Tam oxu »
 • DƏBBƏ¹

  [ər.] сущ. деббе (разивилиз атанвай са кар чӀурун патал гьакӀан багьна, са себебни авачиз гайи гафуникай имтина авун); dəbbə eləmək (çıxarmaq) кил

  Tam oxu »
 • DƏBBƏ²

  сущ. куьгьн. къаб (кӀарасдикай, кӀарабдикай ва мс. затӀуникай расай вирт, гъери, барут ва мс. твадай къаб)

  Tam oxu »
 • DƏBBƏÇİ

  сущ. вич рази хьанвай, разивилиз атанвай затӀуникай имтина ийидай, гайи гафуникай катдай кас; чӀихетӀ

  Tam oxu »
 • DƏBBƏÇİLİK

  сущ. чӀихетвал, чӀихетӀ касдин хесет (кил. dəbbəçi).

  Tam oxu »
 • DƏBBƏKAR

  [ər. dəbbə və fars. ...kar] кил. dəbbəçi.

  Tam oxu »
 • DƏBBƏLƏMƏK

  гл. рази хьанвай ва разивилиз атанвай са затӀуникай имтина авун, гайи гафунилай элкъуьн, гафуникай катун

  Tam oxu »
 • DƏBDƏBƏ

  [ər.] сущ. дебдебе; тескягь; дамах; // къецепатан гуьзелвал; // dəbdəbə ilə дебдебедалди, гзаф дамах гваз; ван алаз (мес

  Tam oxu »
 • DƏBDƏBƏLİ

  прил. 1. гурлу; гьайбатлу; гзаф дамах гвай, чӀагай; // мал-жамал авай, гзаф варлу; 2. пер. винелай гуьзел, буфта гвай, чӀагай (мес

  Tam oxu »
 • DƏBƏ

  сущ. мед. руфун аватун; грыжа; // руфун аватнавай кас.

  Tam oxu »
 • DƏBƏRDİLMƏK

  məch. (чкадилай) юзурнаваз хьун.

  Tam oxu »
 • DƏBƏRƏGÖZ

  прил. вилер вилик хкатай, экъис хьайи вилер авай (кас).

  Tam oxu »
 • DƏBƏRİLMƏK

  кил. dəbərdilmək.

  Tam oxu »
 • DƏBƏRİŞMƏK

  гл. 1. юза хьун, юза жез авалун, юзун (гзафбур санал); 2. цаз-цаз акъвазун (чӀарар).

  Tam oxu »
 • DƏBƏRMƏK

  гл. 1. юзун, чкадилай юзун, юза хьун, агъва хьун, агъун; чкадилай къарагъун, къарагъун; 2. пер. рах. юза хьун, цӀирер акун, экъечӀиз авалун (мес

  Tam oxu »
 • DƏBƏRTMƏK

  гл. чкадилай юзурун, чкадилай агъурун.

  Tam oxu »
 • DƏBİLQƏ

  сущ. шлем, каска (ракьун бармак).

  Tam oxu »
 • DƏBİLQƏLİ

  прил. (кьилел) шлем алай, ракьун бармак алукӀнавай (мес. женгчи).

  Tam oxu »
 • DƏBİR

  [ər.] сущ. куьгьн. 1. кар тухудайди; мирзе, катиб; 2. хаттат, иер хатӀуналди кхьидай кас; каллиграф; 3

  Tam oxu »
 • DƏC

  сущ. нугъ. 1. лишан ийидай затӀ, лишан (санал кӀватӀнавай мух, къуьл ва мс. чуьнуьх тавун патал адан винел патаз лишан ядай кьулуникай раснавай ири кӀ

  Tam oxu »
 • DƏCCAL

  [ər.] сущ. дин. дажжал (гуя къияматдин къаз мукьва, эхирзаман жедайла зурба са ламрал акьахна дуьньядал къведай, инсанар диндивай яргъаз ийидай са мах

  Tam oxu »
 • DƏCƏL

  прил. жадал; динж акъваз тийир, надинж (мес. аял).

  Tam oxu »
 • DƏCƏLƏ

  сущ. нугъ. къушар кьадай желе, ккам.

  Tam oxu »
 • DƏCƏLLƏŞMƏK

  гл. жадал хьун, надинж хьун, надинжвал авун.

  Tam oxu »
 • DƏCƏLLİK

  сущ. жадалвал, женжелвал, надинжвал.

  Tam oxu »
 • DƏCLƏMƏK

  гл. нугъ. 1. десте-десте кӀватӀун, харада ттун (мес. дафтарар); 2. жергеда аваз тӀеквенар акъудун ва я жергеда аваз къванер ва я михер ягъун (мес

  Tam oxu »
 • DƏCLƏNMƏK

  məch. нугъ. 1. десте-десте кӀватӀнаваз хьун, харада ттунваз хьун; 2. жергеда аваз къванер ва я михер янваз хьун; 3

  Tam oxu »
 • DƏDƏ

  сущ. 1. буба (аял аладайди); 2. устад ашукь, устад; ** dədəsi yanmaq кил. ata (atası yanmaq); dədəsinə od vurmaq кил

  Tam oxu »
 • DƏDƏ-BABA

  сущ. 1. улу бубаяр, аждад; 2. dədə-babadan нареч. бубайрилай, лап куьгьнедай, къадим девирра; dədə-babadan qalma бубайрилай амай, лап куьгьне, къадим

  Tam oxu »
 • DƏDƏLİ

  прил. буба авай (кил. dədə).

  Tam oxu »
 • DƏDƏLİK

  сущ. тахай буба.

  Tam oxu »
 • DƏDƏMALI

  кил. dədəverdi.

  Tam oxu »
 • DƏDƏSİZ

  прил., сущ. буба авачир(ди) (кил. dədə 1).

  Tam oxu »
 • DƏDƏVERDİ

  сущ. нугъ. бубадин мал, папа вичин бубадин кӀваляй гваз атай мал, бубади вугай затӀар, жегьиз ва мсб

  Tam oxu »
 • DƏF¹

  [fars.] сущ. тафт, кьавал (са патал хам алай сафунин кар хьтин, тупӀаралди ядай музыкадин алат); dəf çalmaq тафт ягъун; // тафтунин (мес

  Tam oxu »
 • DƏF²

  [ər.] 1. жувавай (вичивай) яргъазун, ред авун; // dəf etmək (eləmək) арадай къакъажун, алудун, хура акъвазиз хьун (мес

  Tam oxu »
 • DƏF³

  сущ. нугъ. тӀанурдиз фу ядай алат.

  Tam oxu »
 • DƏF-DUMBUL

  сущ. кьавалар, зуьрне-балабан (музыка манада).

  Tam oxu »
 • DƏFÇALAN

  кил. dəfçi 1).

  Tam oxu »
 • DƏFÇİ

  сущ. 1. тафт ядай кас, тафт (кьавал) ядайди; кьавалчи; 2. тафт(ар) расдай устӀар.

  Tam oxu »
 • DƏFÇİLİK

  тафт ядай касдин пеше, сенят; кьавалчивал.

  Tam oxu »
 • DƏFƏ

  [ər.] нареч. 1. -ра; тилит(да), гъил(да); bir neçə dəfə са шумудра; on dəfə ölç, bir dəfə biç. Ata sözü цӀудра алцума, садра атӀутӀ; 2

  Tam oxu »
 • DƏFƏ-DARAQ

  сущ, рах. зар. дефедарагъ, зереъатар, затӀар (са кар тешкил авун патал лазим тир затӀарин кӀватӀал).

  Tam oxu »
 • DƏFƏLƏRLƏ

  нареч. 1. шумудни садра, са шумудра, тикрардаказ; 2. къат-къат, гзаф-гзаф.

  Tam oxu »
 • DƏFƏTƏN

  [ər.] нареч. куьгьн. гьасятда, садлагьана.

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏ

  [ər.] сущ. хазина (чилик ва я масана кӀевнавай); // пер. сервет (ччилин кӀаник квай).

  Tam oxu »
 • DƏFİNƏLİ

  прил. хазина квай; бул серветар квай (ччилин кӀаник).

  Tam oxu »
 • DƏFN

  [ər.] сущ. (кьейиди) кучукун, накьвадик кутун; dəfn etmək а) кучукун, кучудун, накьвадик кутун (кьейиди); б) вахт алатай, лазимсуз са затӀ хьиз гьамиш

  Tam oxu »
 • DƏFN-KƏFN

  [ər.]: dəfn-kəfn etmək куьгьн. кьейиди кафанда туна кучукун.

  Tam oxu »