Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • QƏBA

  [ər.] сущ. аба (виликра гзафни-гзаф фекьийри алукӀдай абадиз ухшар ценер яргъи пек).

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏT

  [ər.] сущ. чиркин (мурдар, кутуг тавур, татугай, виже текъвер, чӀуру, пис) гьерекат (кар); гунагь, нукьсан, хата

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTLİ

  прил. нукьсан квай, тахсир квай.

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTSİZ

  прил. гунагь (нукьсан) квачир.

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏTSİZLİK

  сущ. гунагь (нукьсан) квачирвал (тахьунухь).

  Tam oxu »
 • QƏBALƏ

  [ər.] сущ. куьгьн. мулк ва мс. затӀ маса гунин-къачунин гьакъинда ччар, документ.

  Tam oxu »
 • QƏBALƏNAMƏ

  [ər. qəbalə və fars. namə] кил. qəbalə.

  Tam oxu »
 • QƏBALI

  прил. куьгьн. аба алай, аба алукӀнавай (кил. qəba).

  Tam oxu »
 • QƏBİH

  [ər.] прил. куьгьн. 1. кӀвечӀи, мешреб алачир, кифир (мес. ччин); 2. нукьсан квай, кутуг тавур, татугай, лайих тушир, налайих, пис (мес

  Tam oxu »
 • QƏBİL

  [ər.] сущ. жуьре, жинс, -хьтин.

  Tam oxu »
 • QƏBİLƏ

  [ər.] сущ. къебила, гьебил, тайифа, сихил, несил; // пер. халкь, миллет.

  Tam oxu »
 • QƏBİR

  [ər.] сущ. сур; сар (нугъ.); qəbir qazmaq сур эгъуьнун (атӀун); // сурун (мес. къван); ** bir ayağı qəbirdə (olmaq) са кӀвач сура (хьун), рекьиз мукьв

  Tam oxu »
 • QƏBİRDAŞI

  сущ. сурун къван (сурун винел эцигдай чепрекьандин кьулу къван).

  Tam oxu »
 • QƏBİREŞƏN

  кил. goreşən.

  Tam oxu »
 • QƏBİRİSTAN

  [ər. qəbr və fars. ...stan] сущ. сурар, сурар авай чка (кьейибур кучукдай чка).

  Tam oxu »
 • QƏBİRİSTANLIQ

  кил. qəbiristan.

  Tam oxu »
 • QƏBİRQAZAN

  сущ. 1. сур атӀудайди, кьейиди кучукун патал сур эгъуьндай кас; 2. зоол. сурун пепе; 3. зоол. кафтар; 4

  Tam oxu »
 • QƏBİZ

  [ər.] сущ. къебз, къен кӀеви хьун, къен кьун; qəbiz etmək (eləmək) къебз авун, къен кӀеви авун, къен кьун; qəbiz olmaq къебз хьун, къен кӀеви хьун, къ

  Tam oxu »
 • QƏBİZLİK

  сущ. къебзвал, къен кӀеви хьун, къен кьун.

  Tam oxu »
 • QƏBUL

  [ər.] сущ. 1. кьабул (авун), кьабулун; // кьабул ийидай, кьабулдай; qəbul saatları кьабулдай сятар (арзачияр, азарлубур ва мс

  Tam oxu »
 • QƏBULÇU

  сущ. кьабулдай къуллугъчи, кьабулдайди (ракъурай, тегьвил гайи мал ва мс.).

  Tam oxu »
 • QƏBULEDİCİ

  прил., сущ. радиодин (электромагнитдин) лепеяр кьабулдай (аппарат, прибор).

  Tam oxu »
 • QƏBZ

  [ər.] сущ. къебз, чек, квитанция.

  Tam oxu »
 • QƏBZƏ

  [ər.] сущ. ттум, гъиле кьадай чка (мес. гапурдин, турунин).

  Tam oxu »
 • QƏBZƏLİ

  прил. ттум галай, гъиле кьадай чка авай (мес. гапур).

  Tam oxu »
 • QƏCƏC

  сущ. бот. гъуьлуьн къерехра къумлухра, шуьрекат чкайра экъечӀдай са кул-хъач.

  Tam oxu »
 • QƏCƏLƏ

  сущ. керекул; // керекулдин.

  Tam oxu »
 • QƏCƏRƏ

  сущ. нугъ. пурарилай вегьидай дамах гвай жежим (рух).

  Tam oxu »
 • QƏCƏRƏLİ

  прил. нугъ. жежим (рух) алай, винелай жежим вегьенвай (кил. qəcərə).

  Tam oxu »
 • QƏDD

  [ər.] сущ. 1. къамат, тан, буй, буй-бухун; 2. юкь; qəddi bükülmək (əyilmək) юкь какун, юкь алгъун; qəddi bükülmüş (əyilmiş) юкь какур; qəddini bükmək

  Tam oxu »
 • QƏDD-QAMƏT

  сущ. буй-бухун.

  Tam oxu »
 • QƏDD-QAMƏTLİ

  прил. буй-бухун авай.

  Tam oxu »
 • QƏDDAR

  [ər.] сущ., прил. къаддар, регьимсуз, мергьяметсуз, амансуз, къансар, залум (мес. душман); // къати, кӀеви, яман

  Tam oxu »
 • QƏDDARANƏ

  [ər. qəddar və fars. ...anə] нареч. къаддардаказ, залумвилелди, мергьяметсузвилелди, инсафсузвиледи, амансузвилелди

  Tam oxu »
 • QƏDDARCASINA

  кил. qəddaranə.

  Tam oxu »
 • QƏDDARƏ

  [ər.] сущ. куьгьн. кьве падни хци залан тур.

  Tam oxu »
 • QƏDDARLIQ

  сущ. къаддарвал, регьимсузвал, мергьяметсузвал, амансузвал, залумвал.

  Tam oxu »
 • QƏDDƏMƏK

  гл. рах. аладарун, кӀуф авун (карандашдал).

  Tam oxu »
 • QƏDDƏNMİŞ

  прич. рах. кӀуф авур, кӀуф алай, аладарнавай (мес. карандаш).

  Tam oxu »
 • QƏDƏH

  [ər.] сущ. сукӀра, рюмка, фенжан (мес. чехир хъвадай).

  Tam oxu »
 • QƏDƏHCİK

  сущ. гъвечӀи румка (фенжан), кьезил сукӀра.

  Tam oxu »
 • QƏDƏHNUŞ

  [ər. qədeh və fars. ...nuş] сущ. шараб хъвадай, хъвадай; qədəhnuş olmaq шараб хъун, хъун.

  Tam oxu »
 • QƏDƏHVARİ

  прил. бот. рюмка хьтин, рюмкадиз ухшар.

  Tam oxu »
 • QƏDƏK

  сущ. куьгьн. къедек (ужуз памбаг парча, мичӀи-вили рангунал вегьенвай без); // къедекдин.

  Tam oxu »
 • QƏDƏM

  [ər.] сущ. ккам, къадам; кӀвач; qədəm basmaq (qoymaq) а) ккам вегьин (эцигун), кӀвач вегьин, гьахьун; б) пер

  Tam oxu »
 • qədəm-qədəm

  нареч. ккам-ккам, ккамар къачуз.

  Tam oxu »
 • QƏDƏMƏ

  [ər.] сущ. кӀар (гурарин); // пер. дережа.

  Tam oxu »
 • QƏDƏMLİ

  прил. кӀвачихъ хийир галай (квай), хийирлу (мес. йис); кӀвач кьезил, кӀвач аватдай (туькӀуьдай, кутугдай)

  Tam oxu »
 • QƏDƏMSİZ

  прил. кӀвачихъ зарар галай, хийирсуз, кӀвач залан, кӀвач туькӀуьн (ават, кутуг) тийир.

  Tam oxu »
 • QƏDƏR²

  [ər.] сущ. кьисмет, кьадар-кьисмет, пелен кхьинар, фелекди кхьейди.

  Tam oxu »