BÜROKRATİYA

\[fr. Bureau, idarə və yun.kratos – haki-miyyət\] – bürokratiya, hakim təbəqə. Fransızcada büro kəlməsi ilə latıncadakı kratos – hakimiyyət, cəmiyyətin təşkilinin elə bir formasıdır ki, onun üçün hakimiyyət orqanlarının kütlələrdən ayrılması, təşkilatın özünün fəaliyyətinin qayda və vəzifələrinin onun rəhbər vəsiləsinin mövqelərinin saxlanılması və möhkəm-ləndirilməsi məqsədlərinə tabe edilməsi səciyyəvidir.
BURJUAZİYA
BÜTPƏRƏSTLİK

Значение слова в других словарях