CƏVVAD

\[جواذ \] – əli açıqlıq etməyi, sədəqə verməyi sevən kəs. Comərdlik, cəsarət və ərdəmlik kimi məziyyətləri özündə ehtiva edir. Dilimizdə bu termindən törəyən bir v ilə yazılan cavad sözü əslində ərəbəcədə təşdidlə \[hərflərin ikiləşməsi – mi-sal üçün dəbbə, bəssə, qallə, mərra və s. \] yazılan v hərfinin Azər-baycanda daha əvvəllər mövcud olan əski əlifbalı sistemdə bir v ilə oxunuşu formasında ortaya çıxmışdır.
CƏMİYYƏT
CİHAD